ПОКАНА № 5

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.39, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам на Извънредно заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе на 16.01.2024 г. от 9:30 часа в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД


1. ОС_167/15.01.2024 - Доклад от Николай Златанов - председател на ОбС Казанлък, с проект за решение относно повторно обсъждане на Решение №14/22.12.2023 г. прието на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 22.12.2023 г.
Вносител: Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък
Докладчик: Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък
изтегли документите за тази точка

Поканата е с Изх.No.: 41 От дата: 15.01.2024 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ /п/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ