ПОКАНА № 6

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.1 от Правилника за работа на ОбС Казанлък /ПОДОСНКВОА/ и чл.137-139 от ТЗ, свиквам на заседание Общински съвет Казанлък, което ще се проведе на 25.01.2024 г. от 09:30 часа в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД


1. ОС_172/15.01.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно разкриване на пункт на ОП ”Кухня-майка, в т.ч. дейност Детска млечна кухня” за услугата ”Детска млечна кухня” за раздаване на храна на деца от 10 месеца до 3 години в с. Ръжена, община Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

2. ОС_173/15.01.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно дофинансиране за периода от 01.01.2024 г. до 30.06.2024 г. на утвърдени маломерни и слети паралелки в общински училища на територията на Община Казанлък за учебната 2023/2024 година.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

3. ОС_154/10.01.2024 - Доклад от Николай Златанов - председател на ОбС Казанлък, с проект за решение относно определяне на представител на Общински съвет - Казанлък в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/.
Вносител: Николай Златанов - Председател на Общински съвет – Казанлък
Докладчик: Николай Златанов - Председател на Общински съвет – Казанлък
изтегли документите за тази точка

4. ОС_161/11.01.2024 - Доклад от Николай Златанов - председател на ОбС Казанлък, с проект за решение относно определяне на представител на Общински съвет - Казанлък в състава на Областния съвет за развитие на Област Стара Загора.
Вносител: Николай Златанов - Председател на Общински съвет – Казанлък
Докладчик: Николай Златанов - Председател на Общински съвет – Казанлък
изтегли документите за тази точка

5. ОС_165/12.01.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Общински план за младежта за 2024 г. на Община Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

6. ОС_174/15.01.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно одобряване на партньорство по проект ”Повишаване на капацитета на служителите на Агенция за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила” - ”КОМПОНЕНТ 1”, по процедура BG05SFPR002-2.006 ”Повишаване на капацитета на служителите на Агенция за социално подпомагане във връзка с модернизираоне на системите за социална закрила” - КОМПОНЕНТ 1 , Програма ” Развитие на човешките ресурси” 2021-2027.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

7. ОС_127/19.12.2023 - Доклад от инж. Симеон Стоилков - ликвидатор на ”Казанлъшка Искра” ЕООД с проект за решение относно приемане на крайния ликвидационен баланс на дружеството - в ликвидация към 20.08.2023 г. и пояснителен доклад към него.
Вносител: инж. Симеон Стоилков - ликвидатор на ”Казанлъшка Искра” ЕООД
Докладчик: инж. Симеон Стоилков - ликвидатор на ”Казанлъшка Искра” ЕООД
изтегли документите за тази точка

8. ОС_164/12.01.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно Покана за участие на община Казанлък в извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ”ВиК” ЕООД - Стара Загора, насрочено на 14 февруари 2024 г.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

9. ОС_189/17.01.2024 - Доклад от Димитър Пашев - председател на групата общински съветници от ”Възраждане” с проект за решение относно откриване на процедура по избор на обществен посредник.
Вносител: Димитър Пашев - председател на групата общински съветници от ”Възраждане”
Докладчик: Димитър Пашев - председател на групата общински съветници от ”Възраждане”
изтегли документите за тази точка

10. ОС_169/15.01.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно:
1. Удължаване предварителното съгласие за отделяне на реални части от ПИ с идентификатор 83106.10.95 с НТП ”пасище” и от ПИ с идентификатор 83106.10.88 с НТП ”пасище” по КККР на с. Шейново, общ. Казанлък и промяна на предназначението им с цел разширяване на съществуваща площадка;
2. Дава предварително съгласие за отделяне на реални части от ПИ с идентификатор 83106.10.88 с НТП „пасище“, публична общинска собственост, за изграждане на транспортен достъп до новообразуван УПИ I - 106, 107, 108, 109, 110, 116 в землището на с. Шейново, общ. Казанлък, с отреждане „За депо за строителни и инертни отпадъци“;
3. Одобрява проект за подробен устройствен план – план за застрояване, план за регулация и парцеларен план за елемент на техническата инфраструктура - пътна връзка за обект „Изграждане на Депо и площадки за приемане, третиране и складиране на строителни и инертни отпадъци“ в новообразуван УПИ I - 106, 107, 108, 109, 110, 116 в землището на с. Шейново, Община Казанлък, с цел промяна на предназначението и вида на територията на част от поземлени имоти, засегнати от проектното трасе пасища; 4. Одобрява заданието на възложителя; 5. Определяне срок на валидност на съгласието по т. 1 и т. 2 - три години.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

11. ОС_180/15.01.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък, с проект за решение относно: 1. Даване разрешение за изработване на ПУП – парцеларен план за трасе за пътна връзка за осигуряване на транспортен достъп чрез път с трайна настилка, различна от тази на селскостопанските пътища, във връзка с процедура за промяна на предназначението на ПИ по КККР на с. Копринка, общ. Казанлък, собственост на „ТРОН“ ЕООД; 2. Изразяване на предварително съгласие за: промяна предназначението на засегнатите от парцеларния план по т.1 части от ПИ с идентификатори: 38563.41.98, 38563.44.97, 38563.45.98, 38563.46.99, 38563.49.120, , 38563.51.119, 38563.51.123, 38563.54.118, 38563.60.128, 38563.64.128, 38563.65.99, 38563.65.128, 38563.124.98, 38563.125.505, 38563.159.531, 38563.159.533, 38563.166.99 и 38563.166.130 – всички в територия „земеделска“, НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“ по КККР на с. Копринка, общ. Казанлък и за промяна предназначението на засегнатите от парцеларния план по т.1 части от ПИ с идентификатори 38563.49.275, 38563.51.274, 38563.60.410, 38563.124.277 – всички територия „земеделска“, НТП „пасище“; 3. Одобряване на задание, съставено от Възложителя; 4. Определяне срок на валидност на съгласието по т.1 – 3 г.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

12. ОС_171/15.01.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Решение за изработване на ПУП - план за застрояване в едно със схеми за техническа инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 35167.151.549 във връзка с разрешение на съществуваща площадка в ПИ с идентификатор 35167.303.2 в местност "Кайнаклъка", гр. Казанлък с цел реализиране на стопанска инициатива изграждане на склад за промишлени стоки. 2. Одобряване на заданията, съставени от Възложителя. С Писмо с вх. № ОС-184/16.01.2024 г., вносителят прилага подписано задание от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

13. ОС_126/18.12.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на предложенията за дейността на народните читалища в Община Казанлък през 2024 г. и утвърждаване на Годишна програма за развитие на читалищната дейност за 2024 г.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Председатели на читалищата
изтегли документите за тази точка

14. ОС_121/15.12.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на ПУП - парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура, с цел електрозахранване и водоснабдяване за Поземлени имоти с идентификатори 62983.93.3, 62983.93.4, 62983.93.6, 62983.93.7 и 62983.93.8 с начин на трайно ползване (НТП) "ниско застрояване", местност „Къра“, в землището на с. Розово, общ. Казанлък; 2. Даване на разрешение за изготвяне на схема за трасето на ел. провода в уличната регулация на с. Розово, общ. Казанлък; 3. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя. С Писмо вх. № ОС-179/15.01.2024 г., вносителят прилага подписано задание от Възложителите.
(С Решение №27/22.12.2023 г., ОбС отлага за разглеждане за следващо заседание!)
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

15. ОС_168/15.01.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно одобряване на парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за транспортен достъп към ПИ с идентификатори: 06848.22.41, 06848.22.24 , 06848.22.23, 06848.22.22, 06848.22.72 и 06848.22.71, всички в местност „Зад Тунджа“, в землище село Бузовград ЕКАТТЕ:06848, с цел достигане до път републиканска пътна мрежа Казанлък-Бузовград-III-608. Бъдещото локално платно е ситуирано върху части от поземлени имоти с идентификатори: 06848.22.47 с НТП „за друг вид земеделска земя“ 06848.22.41-„ниско застрояване“, 06848.22.24-„нива“, 06848.22.22-„нива“, 06848.22.72-„ниско застрояване“ и 06848.22.71-„ниско застрояване“, землище Бузовград, община Казанлък. С Писмо вх. № ОС-187/17.01.2024 г., вносителят прилага подписани заявления от Възложителите, съгласно указания на ПК-1.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

16. ОС_170/15.01.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Разрешение за изработване на ПУП – парцеларен план за външно електрозахранване на Поземлен имот с идентификатор 62983.55.1 в землището на с. Розово, общ. Казанлък с начин на трайно ползване „нива“, територия - “земеделска“ с площ от 2200 кв. м., при съседи ПИ 62983.53.162, ПИ 62983.55.7, ПИ 62983.55.2, ПИ 62983.55.5 и ПИ 62983.55.8; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

17. ОС_176/15.01.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък, с проект за решение относно: 1. Разрешение за изработването на проект за ПУП - план за регулация и застрояване, план-схеми за електрозахранване, водоснабдяване и транспортен достъп за Поземлен имот с идентификатор 35167.190.712 по КККР на гр. Казанлък, местност "Старите лозя" с площ 529 кв. м.; 2. Одобрява заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

18. ОС_186/17.01.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно преобразуване на посетителски център "Музей на фотографията и съвременните визуални изкуства" в "Музей на фотографията", общински културен институт.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

19. ОС_155/10.01.2024 - Питане чрез Председателя на ОбС - Казанлък до Кмета на общината от Димитър Пашев - председател на групата общински съветници на ”Възраждане” относно провеждане на мартенски базар в централната част на града.
Вносител: Димитър Пламенов Пашев - председател на групата общински съветници от ”Възраждане”
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

20. ОС_156/10.01.2024 - Питане чрез Председателя на ОбС - Казанлък до Кмета на общината от Димитър Пашев - председател на групата общински съветници на ”Възраждане” относно: 1. Организиране от община Казанлък и провеждане на тържествено честване на Националния празник на Република България на връх Шипка; 2. На основание чл.15, ал.1 от Правилника на ОбС, искане за предоставяне на наличната документация свързана с организирането на официалните чествания на 3 - ти Март и дейностите по обезопасяването на Паметника на свободата, извършени последните 5 г.
Вносител: Димитър Пламенов Пашев - председател на групата общински съветници от ”Възраждане”
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

Материали, постъпили на осн. чл.64, ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх.No.: ОС_49 От дата: 19.01.2024 г.

ЮЗЕИР АЛИ КЕНАН /п/
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК