ПОКАНА № 7

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.39, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС Казанлък, свиквам на Извънредно заседание Общински съвет Казанлък, което ще се проведе на 06.02.2024 г. от 09:30 ч. в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД


1. ОС_223/29.01.2024 - Доклад от Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно извънредно заседание за определяне на представител на Общински съвет - Казанлък, в състава на Областния съвет за развитие на Област Стара Загора.
Вносител: Николай Златанов - Председател на Общински съвет – Казанлък
Докладчик: Николай Златанов - Председател на Общински съвет – Казанлък
изтегли документите за тази точка

Материали, постъпили на осн. чл.64, ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх.No.: ОС_59 От дата: 30.01.2024 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ /п/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК