ПОКАНА № 8

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.39, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС Казанлък, свиквам на Извънредно заседание Общински съвет Казанлък, което ще се проведе на 14.02.2024 г. от 09:30 ч. в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

1. ОС_251/05.02.2024 - Доклад по чл.64, ал.6 от Правилника на ОбС от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно покана за участие в Общо събрание на акционерите на ”Казанлък” АД, гр. Казанлък, насрочено за 19.02.2024 г.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

2. ОС_222/29.01.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно определяне на обща численост, одобряване на структурата на общинска администрация. С Писмо с вх. №ОС-258/06.02.2024 г. вносителят прилага коригирано Приложение №2 поради допусната техническа грешка.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

3. ОС_229/29.01.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2024 година. С Писмо с вх. №ОС-231/30.01.2024 г. вносителят прилага коригирано Приложение №15, поради допусната техническа грешка. С Писмо с вх. №ОС-253/05.02.2024 г. вносителят прилага коригирана таблица поради допусната техническа грешка. С Писмо с вх. №ОС-258/06.02.2024 г. вносителят прилага коригирани Приложение №4 и Приложение №11 поради допусната техническа грешка.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

Материали, постъпили на осн. чл.64, ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх.No.: ОС_75 От дата: 12.02.2024 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ /п/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ