ПОКАНА № 9

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.39, ал.1 от Правилника на ОбС Казанлък, свиквам на заседание Общински съвет Казанлък, което ще се проведе на 29.02.2024 г. от 09:30 часа в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

1. ОС_303/15.02.2024 - Доклад от Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно създаване на Временна комисия за предварителен подбор на кандидати за обществен посредник и одобряване критерии за подбор.
Вносител: Николай 3латанов - Председател на Общински съвет - Казанлък
Докладчик: Николай 3латанов - Председател на Общински съвет - Казанлък
изтегли документите за тази точка

2. ОС_313/16.02.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно премахване на сграда-публична общинска собственост, построена в УПИ V-1410, кв.46 по ПУП на гр. Крън, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

3. ОС_316/16.02.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на предоставеното за безвъзмездно ползване помещение, представляващо ПИ с идентификатор 35167.502.152 и предоставяне за безвъзмездно ползване избено помещение №7 с идентификатор 35167.502.1.14 по КККР на гр. Казанлък, в полза на Общинска служба ”Земеделие и гори”, гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

4. ОС_250/05.02.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно възлагане управлението на горски територии, собственост на община Казанлък през 2024 г.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

5. ОС_269/07.02.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за стопанската 2023 - 2024 г.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

6. ОС_257/06.02.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Община Казанлък за 2023 г.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

7. ОС_312/16.02.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж за построяване на 52 броя надземни гаражни клетки в Поземлен имот с идентификатор 35167.501.305, кв. 32, гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

8. ОС_315/16.02.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба на общинско жилище за сумата от 76 200 лв., без ДДС, находящо се в гр. Казанлък, бул. „Княз Александър Батенберг” бл. 117, вх. Б, ет. 1 ап.25.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

9. ОС_318/16.02.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС - Казанлък и определяне на начална тръжна цена, на стойност 84 240 лв., без ДДС на Поземлен имот с идентификатор 35167.505.7, ведно с построената в имота сграда на два етажа с идентификатор 35167.505.7.1, находящ се в гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

10. ОС_310/16.02.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 8325,00 лв. без ДДС за продажба на земя - частна общинска собственост на собственик на построената върху нея сграда: Урегулиран поземлен имот VI-815, с площ 450 кв.м., в кв. 72 по ПУП на с. Копринка, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

11. ОС_317/16.02.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търгове за продажба на 4 бр. имоти, находящи се в землището на с. Копринка и с. Овощник, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

12. ОС_311/16.02.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост върху Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9231 по КККР на гр. Казанлък, с обща площ 1116 кв.м, представляващ УПИ XII-9231 в кв.486, по ПУП на гр. Казанлък, чрез продажбата на общинската част - 112/1116 идеални части от земята на съсобственика, за сумата от 5830,00 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

13. ОС_309/16.02.2024 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на Община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част - 607/1107 идеални части от земята на съсобственика върху Новообразуван имот №131.123, с площ 1107 кв.м., находящ се в местност ”Синята река”, с. Средногорово, общ. Казанлък за сумата от 2 950 лв., без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

14. ОС_268/07.02.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търгове за продажба на 3 бр. поземлени имоти, находящи се в землището на с. Розово и с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

15. ОС_259/06.02.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търгове за продажба на Поземлен имот с идентификатор 35167.505.267 и Поземлен имот с идентификатор 35167.505.65, находящи се в гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

16. ОС_285/09.02.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК на общински нежилищен имот представляващ Поземлен имот с идентификатор 35167.502.70.1.34, с административен адрес: гр. Казанлък, ул. „Чудомир“ №6. Допълва се състава на комисията с 2-ма общински съветници.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

17. ОС_288/12.02.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 24 156,00 лв. без ДДС за продажба на земя - частна общинска собственост, на собственика на построените върху нея сгради: Урегулиран поземлен имот IV-1379 с площ 732 кв. м в кв.64 по ПУП на гр. Крън, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

18. ОС_289/12.02.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 1170,00 лв. без ДДС за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост, при доброволно прилагане на ПУП: Незастроена земя, представляваща Проектен имот с идентификатор 27499.501.3282, с площ 39 кв.м., реална част от Урегулиран поземлен имот VIII-1362 с обща площ 534 кв. м в кв. 33 в с. Енина, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

19. ОС_263/07.02.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 510,00 лв. без ДДС за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост представляващ Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.504.1140, незастроена земя с площ 7 кв.м., реална част, придаваема към УПИ IX-1135, в кв.123 на гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

20. ОС_264/07.02.204 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 50,00 лв. без ДДС за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с проектен идентификатор 83106.501.1334, незастроена земя с площ 2 кв.м., реална част придаваема към УПИ III-876 в кв.66 на с. Шейново, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

21. ОС_267/07.02.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 610,00 лв. за учредяване на допълнително възмездно право на строеж на едноетажна второстепенна постройка на допълващо застрояване с предназначение ”Навес” със застроена площ 37,60 кв.м., разположена на североизточната стена на съществува сграда, построена върху общинска земя - УПИ XV-39 с обща площ 658 кв.м. в кв. 2 по ПУП на гр. Шипка, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

22. ОС_314/16.02.2024 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на Община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част - 100/600 идеални части от земята без построената сграда, на съсобственика върху ПИ с идентификатор 27499.343.32 по КККР на с. Енина, общ. Казанлък, с площ 600 кв.м., за сумата от 590 лв., без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

23. ОС_265/07.02.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост върху Поземлен имот с идентификатор 27499.501.522 с площ 573 кв.м. по КККР на с. Енина, общ. Казанлък чрез продажба на общинската част 83/573 идеални части от земята на съсобственик, за сумата от 2 650 лв., без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

24. ОС_266/07.02.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване разрешение за изработване на ПУП – парцеларен план за трасе на кабелно електрозахранване на УПИ I-286, УПИ II-287, УПИ III-288, УПИ IV-289, УПИ V-290 в кв. 100 в терен на находище „Мечта“, с. Розово, с. Кънчево и с. Черганово, общ. Казанлък собственост на „ТРОН“. 2. Одобряване на задание, съставено от Възложителя. С Писмо с вх. №ОС-338/21.02.2024 г. вносителят прилага копие от Заявление за издаване на Становище от Електроразпределение - ЮГ за съгласуване на Задание за ПУП по чл. 128 от ЗУТ.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

25. ОС_170/15.01.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Разрешение за изработване на ПУП – парцеларен план за външно електрозахранване на Поземлен имот с идентификатор 62983.55.1 в землището на с. Розово, общ. Казанлък с начин на трайно ползване „нива“, територия - “земеделска“ с площ от 2200 кв. м., в землище с. Розово, при съседи ПИ 62983.53.162, ПИ 62983.55.7, ПИ 62983.55.2, ПИ 62983.55.5 и ПИ 62983.55.8; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя. С Писмо с вх. №ОС-226/29.01.2024 г., вносителят прилага подписано Задание от Възложителя и Становище от Електроразпределение - Юг. С Писмо с вх. №ОС-323/19.02.2024 г., вносителят прилага подписано Задание от Възложителя (Решение №46/25.01.2024 г., ОбС отлага за разглеждане за следващо заседание!)
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

26. ОС_261/06.02.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Разрешение за изработване на ПУП – парцеларен план за външно електрозахранване на Поземлен имот с идентификатор 06848.302.240 в землището на с. Бузовград, общ. Казанлък с начин на трайно ползване „за вилна сграда“, територия “урбанизирана“ с площ от 891 кв.м., в землище с. Бузовград. 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя. С Писмо с вх. №ОС-324/19.02.2024 г., вносителя прилага заявление и задание за изработване на ПУП от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

27. ОС_260/06.02.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП – план за регулация и застрояване, план-схеми за техническата инфраструктура и парцеларни планове за ПИ с идентификатор 62983.33.41 с НТП „нива“, територия „земеделска“, с площ 3000 кв.м., в местност „Дерлика“, землище на с. Розово, общ. Казанлък с цел промяна на предназначението и начина на трайно ползване на поземления имот от „нива“ в „за вилно строителство“ и изграждане на вили за гости и заведение за хранене. 2. Одобрява заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

28. ОС_213/25.02.2024 - Питане чрез Председателя на ОбС - Казанлък до Кмета на общината от Симеон Тодоров Шопов - общински съветник от ПП ”Възраждане” относно статутът на вестник ”Искра” и дейността на ”Казанлъшка Искра” ЕООД.
Изготвил: Симеон Шопов - общински съветник от ПП ”Възраждане”
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

29. ОС_276/08.02.2024 - Питане чрез Председателя на ОбС - Казанлък до Кмета на общината на основание чл.33, ал.2 от ЗМСМА и Глава IX от Правилника на Общински съвет - Казанлък от Алекси Алексиев - общински съветник от ПП ”ПП-ДБ”, относно предоставяне на информация за административните и гражданските дела, в които Община Казанлък/Кмета на общината са били страна-ответник за мандат 2019 - 2023 г. и по кой параграф от бюджета на Общината са отнесени плащанията.
Изготвил: Алекси Алексиев - общински съветник от ПП ”ПП-ДБ”
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

30. ОС_286/12.02.2024 - Питане чрез Председателя на ОбС - Казанлък до Кмета на общината на основание Глава IX от Правилника на Общински съвет - Казанлък от Живка Железова - общински съветник от ПП ”Има такъв народ” във връзка с представения Проект на бюджет на община Казанлък за 2024 г.
Изготвил: Живка Железова - общински съветник от ПП ”Има такъв народ”
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

31. ОС_342/22.02.2024 - Питане чрез Председателя на ОбС - Казанлък до Кмета на общината на основание Глава IX от Правилника на Общински съвет - Казанлък от Калин Калинов - общински съветник от групата на ПП ”Възраждане”, във връзка с Доклад с вх. № ОС-250/05.02.2024 г. и извършваните дейности от ДГС Казанлък спрямо общинския горски фонд в периода 2019-2024 г.
Изготвил: Калин Калинов - общински съветник от групата на ПП ”Възраждане”
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

Материали, постъпили на осн. чл.64, ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх.No.: ОС_89 От дата: 23.02.2024 г.

ИВАН ГЕОРГИЕВ ГИТЕВ /п/
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК