ОС-431/20.03.2024 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен препис от Разпореждане №888/14.03.2024 г. по Адм. дело №205/2024 г. и приложена жалба от Паско Запрянов, с което задължава ОбС - Казанлък да представи заверено копие на всички документи по приемане на Наредба №26.