Протокол №8 от заседание, проведено на 14.02.2024г.