Общински съвет Казанлък открива процедура за допълнителен подбор на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Казанлък /Мандат 2024 – 2028 г./

ОБЯВЛЕНИЕ

Общински съвет Казанлък открива процедура за допълнителен подбор на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Казанлък /Мандат 2024 – 2028 г./

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА и чл.66 – чл.75 от Закона за съдебната власт, Общински съвет Казанлък открива процедура за определяне на 18 броя съдебни заседатели, като най-малко 10 на сто от тези лица трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.


2. Определя следните правила за нейното провеждане.

За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:

- е на възраст от 21 до 68 години;

- има настоящ адрес в общината, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;

- има завършено най-малко средно образование;

- не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

- не страда от психически заболявания.


Съдебен заседател не може да бъде лице, което:

- е съдебен заседател в друг съд;

- е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

- участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с

политически цели;

- работи в съд, прокуратура, следствени орани, Министерство на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.


Кандидатите за съдебни заседатели подават в Общински съвет - Казанлък следните документи:

- Подробна автобиография, подписана от кандидата;

- Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

- Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

- Данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;

- Мотивационно писмо;

- Писмено съгласие - по образец;

- Декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 от ЗСВ - по образец;

- Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г. Обстоятелството по чл.67, ал.1, т.4 се установява служебно от комисията. Важно! Документът се издава от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на електронен адрес  info@comdos.bg или на адрес: София, 1000, ул. „Врабча“ №1, тел. 02/800 45 06

 

Документите се приемат в деловодството на Общински съвет – Казанлък (стая №7), в сградата на Община Казанлък, всеки работен ден от 8:30 ч. до 12:30 ч. и от 13:30 ч. до 17:30 ч. в срок от 01.04.2024 г. до 30.04.2024 г. или по email: obs@kazanlak.bg

 

3. Общински съвет – Казанлък в публично заседание с мнозинство, повече от половината от присъстващите членове определя  кандидатите за съдебни заседатели, които предлага за избиране от общите събрания на окръжните съдилища.

4. Откриването на процедурата за избор на съдебни заседатели и правилата за неговото провеждане се обявяват в един местен ежедневник, в електронните медии и на интернет страницата на Община Казанлък и интернет страницата на Общински съвет.


 

Прикачен файл: 

Заявление за кандидатстване;
Писмено съгласие;
Декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от Закона за съдебната власт;
Декларация за съответствие с изискванията по чл.69, ал.2 от Закона за съдебната власт.

 

Николай Златанов /п/
Председател на Общински съвет – Казанлък