ОС_492/12.04.2024 г. - Писмо от Ива Радева  - Областен управител на област Стара Загора с приложена Заповед №АК-01-ЗД-9/11.04.2024 г. с която връщат Решение №111/28.03.2024 г., в част I, по т.5, на ОбС Казанлък,  като незаконосъобразно - за ново обсъждане.