План на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Казанлък за 2024 г.