ПОКАНА № 13

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.1, предл. 3-то от Правилника за работа на ОбС Казанлък /ПОДОСНКВОА/, чл.137-139 от ТЗ, чл.31, ал.1 от Наредба №19 свиквам на заседание Общински съвет Казанлък, в качеството му на общо събрание на общински търговски дружества, което ще се проведе на 28.05.2024 г. от 9:30 часа в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД


1. ОС_ 553/25.04.2024 - Доклад от д-р Кети Маналова-Владкова - управител на МБАЛ ”Д-р Христо Стамболски” ЕООД, гр. Казанлък с проект за решение относно приемане на Годишен финансов отчет за 2023 г. и освобождаване от отговорност управителя на дружеството.
Вносител: Кети Маналова-Владкова - управител на МБАЛ ”Д-р Христо Стамболски” ЕООД, гр. Казанлък
Докладчик: Кети Маналова-Владкова - управител на МБАЛ ”Д-р Христо Стамболски” ЕООД, гр. Казанлък
изтегли документите за тази точка

2. ОС_ 546/24.04.2024 - Доклад от д-р Красимир Пейчев - управител на ”ДКЦ Районна Поликлиника - Казанлък” ЕООД относно приемане на Годишен финансов отчет за 2023 г. на ”ДКЦ Районна Поликлиника - Казанлък” ЕООД и освобождаване от отговорност управителя на дружеството.
Вносител: д-р Красимир Пейчев - управител на ”ДКЦ Районна Поликлиника - Казанлък” ЕООД Докладчик: д-р Красимир Пейчев - управител на ”ДКЦ Районна Поликлиника - Казанлък” ЕООД
изтегли документите за тази точка

3. ОС_ 521/17.04.2024 - Доклад от Севим Юмерова - управител на ”Индустриална зона - Казанлък” ЕООД с проект за решение относно приемане на Годишния финансов отчет за 2023 г. на ”Индустриална зона - Казанлък” ЕООД, гр. Казанлък и освобождаване от отговорност управителя на дружеството.
Вносител: Севим Юмерова - управител на ”Индустриална зона - Казанлък” ЕООД
Докладчик: Севим Юмерова - управител на ”Индустриална зона - Казанлък” ЕООД
изтегли документите за тази точка

4. ОС_ 594/15.05.2024 - Доклад от Даниела Коева - зам.-кмет на Община Казанлък с проект за решение относно възлагане управлението на ”Индустриална зона - Казанлък” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, бул. ”Розова долина” №6, на Пламен Георгиев.
Вносител: Даниела Коева - зам.-кмет на Община Казанлък
Докладчик: Даниела Коева - зам.-кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

5. ОС_ 472/29.03.2024 - Доклад от Петко Карагитлиев - управител на ”Балканинвест” ЕООД с проект за решение относно приемане на Годишен финансов отчет за 2023 г. и освобождаване от отговорност управителя на дружеството. С Писмо с вх. № ОС-537/19.04.2024 г. Вносителят прилага документи, съгласно становищата на ПК.
Вносител: Петко Карагитлиев - управител на ”Балканинвест” ЕООД
Докладчик: Петко Карагитлиев - управител на ”Балканинвест” ЕООД
изтегли документите за тази точка

6. ОС_ 573/07.05.2024 - Доклад от Петко Карагитлиев - Управител на ”Балканинвест” ЕООД с проект за решение относно предоставяне за безвъзмедно ползване на помещение в сградата на управлението на общинското дружество ”Балканинвест” ЕООД, което да се използва като клуб за активиране и подкрепа за нуждите на Агенцията по заетостта, при изпълнение на проект ”Апробиране на услуги за комплексна подкрепа - създаване на клубове по активиране по места”, в срок до края на 2026 г.
Вносител: Петко Карагитлиев - управител на ”Балканинвест” ЕООД
Докладчик: Петко Карагитлиев - управител на ”Балканинвест” ЕООД
изтегли документите за тази точка

7. ОС_ 542/24.04.2024 - Доклад от Даниела Коева - зам.-кмет на Община Казанлък с проект за решение относно възлагане управлението на ”Балканинвест” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. ”Славянска” №10, на Николай Стойнов.
Вносител: Даниела Коева - зам.-кмет на Община Казанлък
Докладчик: Даниела Коева - зам.-кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх.No.: ОС_161 От дата: 22.05.2024 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК