ПОКАНА № 14

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.39, ал.1, предложение 3-то от Правилника на ОбС - Казанлък, свиквам на заседание Общински съвет Казанлък, което ще се проведе на 28.05.2024 г. от 10:00 часа в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД


1. ОС_593/15.05.2024 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изменение на Бюджет и инвестиционна програма за 2024 г., съгласно Приложения №№ 1, 2, 3, 4, 9, 11, 13, 14, 20, 21, 23, 24, 25 и 26.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

2. ОС_599/16.05.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на отчет на Общинска програма за закрила на детето - 2023 година и приемане на Общинска програма за закрила на детето - 2024 година.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

3. ОС_614/17.05.2024 - Доклад от Николай Златанов - председател на Временна комисия с проект за решение относно подбор на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Казанлък, Мандат 2024 - 2028 г., в изпълнение на Решение №96/28.03.2024 г. на ОбС - Казанлък.
Вносител: Николай Златанов - председател на Временната комисия за подбор на съдебни заседатели за Районен съд Казанлък
Докладчик: Николай Златанов - председател на Временната комисия за подбор на съдебни заседатели за Районен съд Казанлък
изтегли документите за тази точка

4. ОС_587/13.05.2024 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изключване от списъка на обекти, публична общинска собственост, раздел ”Клубове” и обявява за частна общинска собственост Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.505.323.1.20, с площ 42,85 кв.м по КККР на гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

5. ОС_506/15.04.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на нова Наредба №8 за специфичните изисквания към облика на градските пространства, сградите, архитектурните ансамбли на територията на Община Казанлък. С Писмо с вх. №ОС-617/20.05.2024 г., вносителят прилага коригирана Наредба №8.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

6. ОС_473/01.04.2024 - Доклад от Николай Златанов - председател на Временната комисия за изготвяне на Проект за правилник за организацията и дейността на Общински съвет Казанлък с проект за решение относно Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. С Писмо с вх. №ОС-591/15.04.2024 г., вносителят прилага коригиран вариант на правилника.
Вносител: Николай Златанов - председател на Времената комисия за изготвяне на Проект за правилник за организацията и дейността на Общински съвет Казанлък
Докладчик: Николай Златанов - председател на Времената комисия за изготвяне на Проект за правилник за организацията и дейността на Общински съвет Казанлък
изтегли документите за тази точка

7. ОС_574/07.05.2024 - Доклад от Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно Удостояване със званието ”Почетен гражданин на град Казанлък” Стефан Дечков Саранеделчев.
Вносител: Николай Златанов - Председател на Общински съвет – Казанлък
Докладчик: Николай Златанов - Председател на Общински съвет – Казанлък
изтегли документите за тази точка

8. ОС_566/30.04.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно удостояване със званието ”Почетен гражданин на град Казанлък” на Тодорка Христова Петкова. С Писмо с вх. №ОС-581/07.05.2024 г., вносителят прилага предложение на инициативен комитет за удостояване със званието ”Почетен гражданин на град Казанлък” г-жа Петкова.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Сребра Касева - зам.-кмет ”Хуманитарни политики”
изтегли документите за тази точка

9. ОС_575/07.05.2024 - Доклад от Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно Удостояване с вписване в ”Почетната книга на град Казанлък” на Ради Златанов Милев.
Вносител: Николай Златанов - Председател на Общински съвет – Казанлък
Докладчик: Николай Златанов - Председател на Общински съвет – Казанлък
изтегли документите за тази точка

10. ОС_582/08.05.2024 - Доклад от Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно Удостояване с вписване в ”Почетната книга на град Казанлък” на Христо Дечков Ангелов.
Вносител: Николай Златанов - Председател на Общински съвет – Казанлък
Докладчик: Николай Златанов - Председател на Общински съвет – Казанлък
изтегли документите за тази точка

11. ОС_515/17.04.2024 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне размера на сумите за подпомагане дейността на футболните клубове на територията на община Казанлък за 2024 г. С Писмо с вх. №ОС-608/16.05.2024 г., вносителят прави корекция в мотивите на доклада.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

12. ОС_586/10.05.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даряване в полза на Областна дирекция на МВР гр. Стара Загора на движими вещи - 1 брой употребявани автомобили, необходими за нуждите на РУ-Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

13. ОС_504/15.04.2024 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на Община Казанлък с проект за решение относно приемане на годишните отчетни доклади на народните читалища на територията на община Казанлък за 2023 г.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

14. ОС_557/26.04.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно учредяване в полза на ”Електроразпределение ЮГ”, възмездно право на строеж за поставяне на Бетонна комплектна трансформаторна подстанция, със застроена площ - 6 кв. м, и сервитут с площ 36.00 кв. м, разположени върху имот, частна общинска собственост - УПИ VII-130, в кв.11 по ПУП на с. Дунавци, общ. Казанлък, за сумата от 840,00 лв., без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

15. ОС_563/29.04.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 5220,00 лв. без ДДС за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост, представляващ незастроена земя с площ 290 кв. м, реална част, придаваема към УПИ I-103 с площ 1680 кв. м, в кв.3 на действащ ПУП на с. Розово, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

16. ОС_579/07.05.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 21 000,00 лв. без ДДС за продажба на земя - частна общинска собственост с площ 840 кв.м, представляваща УПИ XIII - 468, в кв.53 на с. Овощник, общ. Казанлък без построената върху нея сграда.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

17. ОС_604/16.05.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС – Казанлък и определяне на начална тръжна цена при провеждане на търг за продажба на Поземлен имот с идентификатор 35167.501.292, ведно с построената в имота сграда-павилион с идентификатор 35167.501.292.1, находящ се в гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

18. ОС_605/16.05.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС - Казанлък и определяне на начална тръжна цена, на стойност 20 500 лв. без ДДС, на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.505.3.1.150, с площ 26,89 кв.м, находящ се в гр. Казанлък, ж.к. ”Изток”, бл.27, вх. Б, ет.-1.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

19. ОС_576/07.05.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост върху УПИ I-202 с обща площ 630 кв.м в кв.26 по действащ ПУП и Кадастрален план на с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък, чрез продажба на общинската част 125/630 идеални части от земята на съсобственика за сумата от 1880,00 лв., без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

20. ОС_577/07.05.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобствеността върху УПИ III-158 с обща площ 820 кв.м в кв.26 на с. Черганово, общ. Казанлък, чрез продажбата на общинската част - 100/820 идеални части от земята на съсобствениците, за сумата от 1500,00 лв., без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

21. ОС_578/07.05.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост върху УПИ X-168 с обща площ 1030 кв.м, в кв.22 по ПУП на с. Долно изворово, общ. Казанлък, чрез продажба на общинската част 60/1030 идеални части от земята на съсобственика за сумата от 1 200,00 лв., без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

22. ОС_606/16.05.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез делба върху Поземлен имот с идентификатор 27499.501.749, с площ 377 кв.м, находящ се в с. Енина, ул. „Димчо Дебелянов“ №8, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

23. ОС_607/16.05.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост върху ПИ с идентификатор 35167.230.334 по КККР на гр. Казанлък, с обща площ 665 кв. м., чрез продажбата на общинската част – 170/665 идеални части от земята на съсобственика за сумата от 1769,00 лв., без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

24. ОС_526/18.04.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Дава разрешение за изработване на ПУП- парцеларен план за трасе за осигуряване на пътно-транспортен достъп с начало ПИ 35167.56.427 с НТП ”За местен път”, общинска публична собственост, преминава през ПИ 62983.36.26 с НТП ”За селскостопански, горски, ведомствен път”, общинска публична собственост, ПИ 62983.36.27 с НТП ”За селскостопански, горски, ведомствен път” и достига до имота на възложителя ПИ 62983.37.11 по КККР на с. Розово, общ. Казанлък. Трасето е със сервитут 2779 кв.м. 2. Дава предварително съгласие за преминаване на трасе за осигуряване на пътно-транспортен достъп през земи от общинския поземлен фонд. 3. Дава предварително съгласие на заинтересованото лице и за собствена сметка, да извърши процедурата по промяна на предназначение на засегнатите от парцеларния план по т.1 общински имоти. Срок на валидност на предварително съгласие - до влизане в сила на решението на МЗХГ за промяна на предназначение на имотите. 4. Определяне срок на валидност на съгласието по т.2 - 2 години. 5. Одобряване на заданието съставено то Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък

изтегли документите за тази точка

25. ОС_601/16.05.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Разрешение за изработване на проект за ПУП – парцеларен план за трасе за електрозахранване на ПИ с идентификатор 68446.153.13 по КККР на землище на с. Средногорово, общ. Казанлък с начин на трайно ползване „За вилна сграда“, територия “урбанизирана“ с площ от 2000 кв. м.; 2. Изразяване на предварително съгласие за право на прокарване през засегнатите от парцеларния план по т.1 общински имоти и определяне срок на валидност на съгласието; 3. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

26. ОС_496/12.04.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработване на проект на ПУП - парцеларен план за трасе за външно електрозахранване на жилищна сграда, находяща се в ПИ с идентификатор 83199.25.247, за който е отреден УПИ II-247, кв. 250 по плана на гр. Шипка, общ. Казанлък, с НТП ”за стопански двор” с площ от 951 кв. м. 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя. С Писмо с вх. №ОС-530/18.04.2024 г. арх. Петя Георгиева - началник отдел УПК прави допълнение в правното основание и прилага скица, съгласно становището на Юриста на ОбС и ПК-1. (Решение №146/25.04.2024 г., ОбС не прие проекта за решение!)
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

27. ОС_499/12.04.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Разрешаване за изработване на проект за ПУП- парцеларен план за трасе за външно електрозахранване на склад, находящ се в ПИ с идентификатор 83199.25.325 по КККР на гр. Шипка, общ. Казанлък с НТП ”За стопански двор”, територия ”урбанизирана” с площ 2546 кв.м. 2. Даване на предварително съгласие за право на прокарване през засегнатите от парцеларния план по т.1 общински имоти и определяне срок на валидност на съгласието. 3. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя. С Писмо с вх. №ОС-529/18.04.2024 г. арх. Петя Георгиева - началник отдел УПК прави допълнения в проекта за решение и в правното основание, съгласно становището на Юриста на ОбС и ПК-1.
(Решение №149/25.04.2024 г., ОбС не прие проекта за решение!)
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

28. ОС_525/18.04.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Дава разрешение за изработване на ПУП- план за регулация и застрояване и парцеларен план за осигуряване на пътно-транспортен достъп с начало на трасето ПИ 27499.180.181 с НТП ”За местен път” - общинска публична собственост, преминава през ПИ 27499.180.338 с НТП ”За селскостопански, горски, ведомствен път”, територия ”земеделска”, общинска публична собственост, ПИ 27499.180.182 с НТП ”За селскостопански, горски, ведомствен път” територия ”земеделска”, общинска публична собственост и достига до ПИ 27499.180.46 по КККР на с. Енина, общ. Казанлък, м. ”Под Енина” - собственост на Севдалин Чаушев, с цел промяна на предназначението и НТП на ПИ от ”нива” в ”За производствени и складови дейности и обществено обслужване” и изграждане на склад за промишлени стоки и търговия. 2. Дава предварително съгласие за преминаване на трасе за осигуряване на пътно-транспортен достъп през засегнатите от парцеларния план по т.1 общински имоти.. 3. Дава предварително съгласие на Севдалин Чаушев в качеството си на заинтересовано лице и за собствена сметка, да извърши процедурата по промяна на предназначение на части от засегнатите от парцеларния план по т.1 общински имоти. Срок на валидност на предварително съгласие - до влизане в сила на решението на МЗХГ за промяна на предназначение на имотите. 4. Определяне срок на валидност на съгласието по т.2 - 2 години. 5. Одобряване на заданието съставено то Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

29. ОС_603/16.05.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Разрешение за изработване на проект за ПУП – план за застрояване и регулация и парцеларен план за трасе за осигуряване на пътно-транспортен достъп до ПИ 35167.21.32 по КККР на гр. Казанлък с цел промяна на предназначението на територията в „урбанизирана“ и в начина на трайно ползване на поземления имот от „нива“ в „за производствени и складови дейности и обществено обслужване“ и изграждане на склад за промишлени стоки; 2. Даване на предварително съгласие за преминаване на трасе за осигуряване на транспортен достъп през засегнатите от парцеларния план по т.1 земи от общинския поземлен фонд и определяне срок на съгласието; 3. Даване на предварително съгласие за промяна предназначението на засегнатите от парцеларния планове по т.1 земеделски земи; 4. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

30. ОС_588/13.05.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработване на проект за ПУП - план за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 38563.167.559 с НТП ”За друг вид застрояване”, територия ”Урбанизирана” с площ 4242 кв.м. по КККР на с. Копринка, общ. Казанлък, с цел проектиране и изграждане на къща за гости. 2. Одобряване на заданието по т.1, съставено от Възложителите.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

31. ОС_600/16.05.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработване на проект за ПУП - план за регулация и застрояване и план-схеми за техническата инфраструктура за ПИ с идентификатор 06848.22.16 с НТП ”нива”, територия ”земеделска”, категория 4, площ 5600 кв.м., в местност ”Зад Тунджа”, землище на с. Бузовград, общ. Казанлък, с цел промяна на предназначението и начина на трайно ползване на ПИ от ”нива” в ”за производствени и складови дейности”; 2. Одобряване заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

32. ОС_602/16.05.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на ПУП – план за регулация и застрояване в едно със схеми за техническа инфраструктура в необходимия обхват за присъединяване към мрежите на експлоатационните дружества за ПИ с идентификатор 38563.27.2, с НТП „нива“, територия „земеделска“, с площ 2496 кв. м., местност „Машатлъка“, в землището на с. Копринка, общ. Казанлък, с цел проектиране на вилни сгради.; 2. Одобряване заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

33. ОС_609/16.05.2024 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно предложение за частично изменение на Общия устройствен план (ОУП) на община Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

Материали, постъпили на осн. чл.64, ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх.No.: ОС_162 От дата: 22.05.2024 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ /п/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК