РЕШЕНИЕ № 484
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 27.07.2006 г., Протокол № 41

ОТНОСНО: вх. No. ОС-357/ 14.06.2006 г. - Придружително писмо от Теодор Митев, председател на ПК по устройство на територията, инфраструктура, строителсво и транспорт във връзка с анекс към договор за отстъпено право на строеж от 10.10.1994 г.


Общински съвет – Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,

 

 

 

РЕШИ:

 

 

Упълномощава кмета на общината да подпише приложения анекс към договор за отстъпено право на строеж от 10.10.1994 г. между община Казанлък и „Тонзос Интерстрой” АД – град Казанлък.               

   

 

 

 

Вярно с оригинала!

 

ПРОТОКОЛИСТ:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/

 

                        /Л. ПОПОВА/                                                  /ВАСИЛ САМАРСКИ/