ОС_695/02.07.2024 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен заверен препис от Решение №203/12.06.2023 г. по Адм. дело №479/2022 г., с което обявява за нищожно по жалба на "Кумакс Инвест" ЕООД, Решение №715/30.06.2022 г. по Протокол №41 на ОбС - Казанлък в частта му по т.II.58.