РЕШЕНИЕ № 487
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 27.07.2006 г., Протокол № 41

ОТНОСНО: № ОС-444/ 11.07.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината с доклад за провеждане на търг с явно наддаване за продажба по реда на ЗОС на имот, представляващ УПИ VІІ, кв. 15 по плана на с. Г. Изворово.


Общински съвет - Казанлък, на основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА , чл. 37, ал. 1 и ал. 2 и чл. 76 от Наредба № 15 на ОбС, във връзка с чл. 35, ал. 1 ЗОС,

  

Р Е Ш И:

 

              I. Открива процедура за провеждане на търг с явно наддаване по реда на гл. VI от Наредба  № 15 на ОбС за продажба на: Дворно място с площ 1860 кв.м., представляващо УПИ VII в кв, 15,  с. Горно Изворово, община Казанлък, ведно с построените в имота: масивна едноетажна сграда, едноетажна паянтова сграда, съоръжения – базалтова площадка и ограда и трайни насаждения, при граници на имота: север - УПИ IX - 48 изток – УПИ III и улица, югозапад – улица, запад – УПИ VIII - 41, съгласно ПУП на с. Г. Изворово, одобрен със  Заповед № 12/1986 г. на кмета на общината, и определя:

             1. Начална тръжна цена – 68 400 /шестдесет и осем хиляди и четиристотин/ лв. В цената не е включен ДДС върху стойността на сградите и съоръженията, представляваща 51 % от общата цена.

             2. Депозитът за участие е парична вноска в размер на 34 200 /тридесет и четири хиляди и двеста/ лв., която се заплаща в по сметка BG 88 SOMB 9130 3321727301 в “Общинска банка” АД, клон Пловдив, офис Казанлък, б. код SOMBBGSF, в срока за подаване на документи за участие.

3. Тръжна документация се закупува от гише № 7 в ЦИУ при Община Казанлък, срещу документ за платена такса от 200 лв. в брой в касата на общината, в рамките на работното време на центъра, до изтичане срока за подаване на документи за участие

4. Цената на обекта се заплаща в лева от спечелилия участник до деня на подписване на договора  за  покупко-продажба. В същия срок се заплаща и данък по ЗМДТ в размер на  2 % върху цената по договор, както и ДДС върху стойността на сградите и съоръженията, представляваща 51 % от общата цена.

5. Дата, място и час за провеждане на търга: 13.09.2006 г., съответно 26.09.2006 г. за повторния търг /в случай на липса на кандидати на обявената първа дата/ в ст. 14 на Община Казанлък, от 13.50 ч.

6. Оглед на обекта – 10-17 ч. през всички работни дни до изтичане срока за подаване на документи за участие.

7. Необходими документи за участие-заявление за участие/по образец/,ведно с приложенията към него: документ за внесен депозит – оригинал, документ за внесена такса за тръжна документация – заверено копие, декларация за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на  обекта /по образец/, пълномощно /в случаите на упълномощаване. Когато кандидатът е лице, регистрирано по Търговския закон, допълнително се представят и: заверено копие от документа за съдебна регистрация, удостоверение за актуално състояние, издадено до 90 дни към датата  на  търга и заверено копие от документите за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ.

8. Срок за подаване на заявления за участие – на гише “Деловодство” в Центъра за информация и услуги при Община Казанлък всеки работен ден в рамките на работното време на Центъра в срок до 1300 ч. в деня, предхождащ датата на търга.

II. Утвърждава тръжната документация за продажба на имота по т. I, ведно с проектодоговора като част от нея.

                III. За провеждане на търга по т. I, при спазване изискванията на чл. 76, ал. 5 от Наредба № 15 на ОбС, назначава комисия в състав:

Председател:         Иван Минчев Кирев – зам.кмет “Икономика и строителство”

Членове:                Лалка Христова Минкова – юрист

               Татяна Станева Тодорова – директор дирекция “СП  и ОС”

               Георги Стоянов Урумов – гл. счетоводител

Иво Георгиев Стоилов – н-к отдел “ОС”

Стефка Стефанова Илиева - гл. експ. “Приват, конц. и наеми на ОС”

Олга Тенева Бобчева -  гл. експ. “Надзор, акт. и отписване на ОС”

Георги Михайлов Каличков - общ. съветник

Красимира Тодорова Горунска – общински съветник

       Резервни членове: Милена Дончева  Георгиева – ст. юрисконсулт

                                               Иван Сотиров Тишев - общински съветник

В случай на отсъствие на председателя, същият да бъде заменен от Татяна Станева Тодорова – член на комисията.

                IV. Упълномощава кмета на община Казанлък да извърши всички необходими действия по организацията  и провеждането на търга, както и сключване на договор със спечелилия участник.

 

 

Вярно с оригинала!

 

ПРОТОКОЛИСТ:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/

 

           /Л. ПОПОВА/                                                    ВАСИЛ САМАРСКИ/