РЕШЕНИЕ № 489
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 27.07.2006 г., Протокол № 41

ОТНОСНО: вх. No. ОС-422/10.07.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината с доклад за провеждане на търгове с явно наддаване за продажба на земеделски земи- частна общинска собственост.


 

Общински съвет – Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 47 и чл. 76 от Наредба Nо 15 на ОбС,

 

РЕШИ:

 

         I. Открива процедури за провеждане на търгове с явно наддаване по реда на гл. VI от Наредба Nо 15 на ОбС за продажба на:

         А. Земеделска земя с площ 1,068 /едно цяло нула шестдесет и осем/ дка, представляваща имот  № 000547 /петстотин четиридесет и седем/ в землището на с. Ясеново, с начин на трайно ползване: друга селскостопанска територия, категория на земята при неполивни условия: шеста, при граници: север и юг - им. № 000529, им. № 000550; изток - им. № 065002, им. № 065011, им. № 065006, им. № 065007; запад - им. № 066003, им. № 066002, им. № 066001.

        Б. Земеделска земя с площ 1,359 /едно цяло триста петдесет и девет/ дка, представляваща имот № 000548 /петстотин четиридесет и осем/ в землището на с. Ясеново, с начин на трайно ползване: друга селскостопанска територия и категория на земята при неполивни условия: шеста, при граници: север - им.№ 000550; юг - им. № 000549; изток - им. № 000158; запад - им. № 065007, им. № 065006, им. № 065011, им. № 065002.

и определя:

             1. Начална тръжна цена, както следва:

             1.1. за обекта по т. А –  1100 /хиляда и сто/ лв.

             1.2. за обекта по т. Б – 1400 /хиляда и четиристотин/ лв.

             2. Депозитът е парична вноска в размер на 50 % от началната тръжна цена, която се заплаща по сметка BG 88 SOMB 9130 3321727301 в Общинска банка клон Пловдив, офис Казанлък, б. код SOMBBGSF, в срока за подаване на документи за участие.

3. Тръжна документация се закупува от гише Nо 7 в ЦИУ при Община Казанлък в рамките на работното време на центъра, в срока за подаване на документи за участие, срещу документ за платена такса за всеки от търговете в размер на от 100 лв. в брой в касата на общината.

4. Цената на всеки имот се заплаща в лева от спечелилия участник до деня на подписване на договора  за  покупко-продажба. В същия срок се заплаща и данък по ЗМДТ в размер на 2 % върху цената по договор.

5. Дата, място и час за провеждане на търговете: 13.09.2006 г., съответно 26.09.2006 г. за повторните търгове /в случай на липса на кандидати на обявената първа дата/ в ст. 14 на Община Казанлък, от 13.00 ч. за обекта по т. A  и 13.20 ч. за обекта по т. Б.

6. Оглед на обектите – 10-17 ч. през всички работни дни до изтичане срока за подаване на документи за участие.

7. Необходими документи за участие за всеки от търговете - заявление за участие/по образец/, ведно с приложенията към него: документ за внесен депозит – оригинал, документ за внесена такса за тръжна документация – заверено копие, декларация за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на  обекта /по образец/, пълномощно /в случаите на упълномощаване. Когато кандидатът е лице, регистрирано по Търговския закон, допълнително се представят и: заверено копие от документа за съдебна регистрация, удостоверение за актуално състояние, издадено до 90 дни към датата  на  търга и заверено копие от документите за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ.

8. Срок за подаване на заявления за участие – на гише “Деловодство” в Центъра за информация и услуги при Община Казанлък всеки работен ден в рамките на работното време на Центъра в срок до 1300 ч. в деня, предхождащ датата на търга.

II. Утвърждава тръжните документации за продажба на имотите по т. I.

            III. За провеждане на търговете по т. I при спазване изискванията на чл. 76, ал. 5 от Наредба 15, назначава комисия в състав:

Председател:  Иван Минчев Кирев – зам.кмет “Икономика и строителство”

Членове:         Лалка Христова Минкова – юрист

             Татяна Станева Тодорова – директор дирекция “СП  и ОС”

             Георги Стоянов Урумов – гл. счетоводител

 Иво Георгиев Стоилов – н-к отдел “ОС”

 Стефка Стефанова Илиева - гл.експ. “Приват., конц. и наеми на ОС”

 Пенка Желева Миронова -  гл.експ. “Надзор, акт. и отписване на ОС”

 Моника Божидарова Динева - общ. съветник

 Дочка Илиева Богданова - общ. съветник

           Резервен член: Милена Дончева  Георгиева – ст. юрисконсулт

 Захари Велчев Даскалов - общ. съветник

           В случай на отсъствие на председателя, същият да бъде заменен от Татяна Станева Тодорова – член на комисията.

            IV. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия по организацията  и провеждането на търговете, както и сключване на договори със спечелилите участници.

 

             

             

 

  

 

Вярно с оригинала!

 

ПРОТОКОЛИСТ:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/

 

                        /Л. ПОПОВА/                                                  /ВАСИЛ САМАРСКИ/