РЕШЕНИЕ № 491
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 27.07.2006 г., Протокол № 41

ОТНОСНО: вх. No. ОС-381/ 26.06.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината с доклад за обсъждане и приемане на решение за оползотворяване на дървесината и възстановяване на тополовото насаждение отд. 259 а - общинска собственост, намиращо се в местност "Даскалов соргун", землище с. Бузовград.


Общински съвет – Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 53, ал. 2, т. 3 от Закона за горите; чл. 35, и чл. 36 от Наредба № 15 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

 

РЕШИ:

 

            І. Да бъде проведен конкурс за изсичане и възстановяване  на  тополовото насаждение отд.259 а, имот №15 – общинска собственост, намиращо се в местност ”Даскалов соргун”, землище с.Бузовград .

1.Общи условия на конкурса :

            1.1. Оползотворяване и възстановяване на тополовото насаждение в отдел 259 а, имот №15, местност “Даскалов соргун”, землище с.Бузовград.

            1.2. Начална цена – съгласно предварително обявените в заповедта за конкурса минимални цени на дървесината и максимална цена за залесяване.

            1.3. Максимален срок за извършване на залесяването – 12 месеца от датата на получаване на Позволителното за сеч по Закона за горите.

1.4. Право на участие имат физически или юридически лица, регистрирани по ТЗ с предмет на дейност дърводобив и дървообработване, притежаващи лиценз за частна лесовъдна практика или сключен трудов договор с лице, притежаващо такъв лиценз.

            1.5. Доказателства за компетентност и техническа обезпеченост – лицензи по Закона за горите и документи удостоверяващи техническите възможности за изпълнение на мероприятията.

            1.6. Срок и начин на плащане на цената  от спечелилия участник / по предложената схема/ –  посочена в конкурсната документация.

 

            2. Критерии за оценка на предложенията и съответните им тежести /показатели/:

            2.1.Цена на куб.метър дървесина по асортименти                                                  60 %

            2.2.Цена за залесяване на декар                                                                                  20 %

            2.3.Техническа обезпеченост                                                                                       12 %

            2.4.Срок за извършване на дейностите                                                         4 %

            2.5.Начин на заплащане на достигнатите цени                                             4 %

 

            3. Начин на оценка на предложенията:

= основен критерий- цена на 1 м3 едра строителна дървесина - К = 0,6

= цена за залесяване на декар - К = 0,2

= техническа обезпеченост – К = 0,12

= срок за извършване на мероприятията – К = 0,04

= начин (схема) на заплащане на достигнатите цени – К = 0,04

 

4. Класиране: в низходящ ред

5. Дата, място и час на провеждане на конкурса 05.09.2006 г., 13.00 часа, ст.21 на Община Казанлък.

6. Депозитът за участие е парична вноска в размер 2000 /две хиляди лева/ лв., която се плаща по сметка BG 88 SOMB 91303321727301, в Общинска банка клон Пловдив, офис Казанлък, банков код SOMB BG SF, в срока за подаване на документи.

            7. Закупуване на конкурсна документация – на Гише № 2 в Центъра за информация и услуги в централната сграда на Община Казанлък в срок  до 23.08.2006 г. до 1630  часа вкл., срещу документ за платена такса от 40 лева в брой в касата на Общината.

            8. Необходими документи за участие:

            8.1. Представяне на кандидата.

8.2. Заявление за участие в конкурса по образец, приложен в конкурсната документация, заедно с документите, цитирани като приложения към него, а именно:

- документ за внесен депозит - оригинал;

- документ за внесена такса за конкурсна документация – заверено копие;

- декларация за запознаване с конкурсната документация и извършен  оглед на   обекта /по образец, приложен в конкурсната документация/;

- пълномощно /в случаите на упълномощаване/.

Кандидатът да е лице, отговарящо на условията по чл. 57а от Закона за горите и  да представи: доказателства за техническа обезпеченост, лиценз на участника /фирмата/, лиценз на лесовъда и копие от сключения с него трудов договор, доказателства за търговска репутация.

8.3. Наименование на обекта на конкурса.

8.4. Срок и начин на изпълнение на конкурсните условия и размера на инвестициите.

8.5. Цени, срок и начин на плащане.

8.6. Разработка по критериите на конкурса, съобразена  с условията на конкурса.

 

            9. Адрес, срок и ред за подаване на предложения за участие в конкурса - в деловодството /гише №2/ в Центъра за информация и услуги в централната сграда на Община Казанлък до 1630 часа на 04.09.2006 г. в запечатан плик.

            10. Оглед на обекта – 10 – 17 часа  през всички работни дни до изтичане срока за подаване на документите за участие в конкурса.

            ІІ. Утвърждава конкурсната документация за провеждане на конкурс за изсичане и възстановяване  на  тополовото насаждение, отд.259 а, имот №15 – общинска собственост, намиращо се в местност ”Даскалов соргун”, землище с.Бузовград .

 

            ІІІ. За провеждане на конкурса по т.І, при спазване на изискванията на чл. 92 и чл. 94 от Наредба № 15 на Общински съвет, назначава комисия:

            Председател: д-р Емин Чука – зам. кмет

            Членове: Милена Георгиева Дончева – ст.юрисконсулт

                              Иво Георгиев Стоилов – н-к отдел “ОС”

                              Марияна Георгиева Маркова – ст.експерт “ОВОС”

                              Петя Димитрова Папазова – ст.експерт “Екология”

                              Недко Кирилов Недков – общ.съветник

                              Моника Божидарова Динева – общ.съветник

            Резервни членове:    Дочка Илиева Богданова – общ. съветник

Кристина Манева – мл.юрисконсулт

В случай на отсъствие на председателя, същият да бъде заменен от Иво Георгиев Стоилов – член на комисията.

ІV. Упълномощава кмета на община Казанлък да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса при спазване изискванията на гл.VІ от Наредба № 15 на ОбС, както и сключване на договор със спечелилия участник.

 

 

 

             

 

  

Вярно с оригинала!

 

ПРОТОКОЛИСТ:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/

 

                        /Л. ПОПОВА/                                                  /ВАСИЛ САМАРСКИ/