РЕШЕНИЕ № 496
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 27.07.2006 г., Протокол № 41

ОТНОСНО: вх. № ОС-420/10.07.2006 г. – Приемане на второ четене на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник.


Общински съвет – Казанлък, на основание чл. 21 „а” и чл. 11, ал. 1, от ЗМСМА и  свое Решение № 477 от 29.06.2006 г.  

 

 

РЕШИ:

 

 

            1. Приема Правилник за организацията и дейността на обществения посредник.

            2. Правилникът влиза в сила от деня на приемането му.

 

             

 

  

 

Вярно с оригинала!

 

ПРОТОКОЛИСТ:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/

 

                        /Л. ПОПОВА/                                                  /ВАСИЛ САМАРСКИ/