РЕШЕНИЕ № 499
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 17.08.2006 г., Протокол № 42

ОТНОСНО: вх. № ОС-530/ 02.08.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината с доклад за утвърждаване на нови СБРЗ в „Местни дейности”, считано от 01.07.2006 г.


Общински съвет – Казанлък, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,
 
РЕШИ:
 
            1. Отлага вземането на решение относно утвърждаване на нови средни брутни работни заплати в „Местни дейности, считано от 01.07.2006 г.
            2. Задължава кмета на общината да изготви предложение за промяна на бюджета на община Казанлък за 2006 г. в частта фонд „Работна заплата” във връзка с утвърждаването на нови средни брутни работни заплати в „Местни дейности, считано от 01.07.2006 г.
             
 
 
           
 
  
 
Вярно с оригинала!
 
ПРОТОКОЛИСТ:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
 
                        /Л. ПОПОВА/                                                   /ВАСИЛ САМАРСКИ/