РЕШЕНИЕ № 503
Общински съвет – Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.1 от ЗОС и чл.37, ал. 3, т. 1 и т. 2 от Наредба № 15 на ОбС,


РЕШИ:
 
1.    Прекратява съсобствеността върху имот : Дворно място с обща площ 639кв.м., представляващо урегулиран поземлен имот /УПИ/ Х-279 в  кв.55 гр.Шипка, при граници: север и изток - регул. граница; юг-улица и запад-УПИ ІХ-278, съгласно ПУП, утвърден със Зап.№190/1989г. чрез доброволна делба, както следва :
1.1. Христо Василев Христов  и Иринка Янева Андонова, в качеството им на наследници на Тодор Христов Димитров, получават в дял собствеността върху дворно място с площ 639 кв. м /шестстотин  тридесет и девет/, представляващо урегулиран поземлен имот /УПИ/ Х-279 /десети - две седем девет/ в кв. 55 /петдесет и пет/ по ПУП на гр. Шипка, утвърден със Заповед № 190/1989 г.; при граници: север и изток - регул. граница; юг - улица и запад - УПИ ІХ-278, съгласно ПУП, утвърден със Заповед № 190/1989 г.
1.2. Община  Казанлък получава в дял терен с площ 155 кв. м., съставляващ реална част от имот № 279 /двеста седемдесет и девет/ в 55 /петдесет и пет/ гр. Шипка, при граници: север - УПИ Х-279, изток - улица, юг - кв. 57 - УПИ VІІІ-280 и запад - улица, отредена за  улична регулация, съгласно ПУП, утвърден със Заповед № 190/1989 г.
1.3. За уравняване на дяловете Христо Василев Христов и Иринка Янева Андонова заплащат в полза на Община Казанлък сумата от 4 000 (четири хиляди) лева.
        2. Упълномощава кмета на общината да сключи договора за продажбата по т. 1, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаването и вписването на договора са за сметка на молителите - Христо Василев Христов и Иринка Янева Андонова.
 
 
           
           
 
 
 
 
Вярно с оригинала!                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
 
ПРОТОКОЛИСТ:              
                                                                                                                     /В. Самарски/
                        /В. Василева/