РЕШЕНИЕ № 510
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 17.08.2006 г., Протокол № 42

ОТНОСНО: вх. № ОС-526/ 01.08.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината с доклад за проектно предложение на община Казанлък за кандидатстване по проект "Подготвителен проект за демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради".


            Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
 
 
Р Е Ш И:
 
 
 
1. Общински съвет дава съгласието си Община Казанлък да кандидатства по инициативата на МРРБ и ПРООН - „Подготвителен проект  за демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради” .
2. В случай, че кандидатурата на Община Казанлък бъде одобрена по посочения по-горе проект, Общински съвет задължава Община Казанлък да внесе за утвърждаване с бюджет 2007 година средства за съфинансиране по проекта в размер на 100 000 лв. (сто хиляди лева) .
 
 
           
           
           
 
 
Вярно с оригинала!                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
 
ПРОТОКОЛИСТ:              
                                                                                                                     /В. Самарски/
                        /В. Василева/