РЕШЕНИЕ № 511
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 17.08.2006 г., Протокол № 42

ОТНОСНО: вх. № ОС-539/ 09.08.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината с доклад за предложение за награждаване на Станьо Иванов Коев с държавно отличие.


            Общински съвет - Казанлък, на основание  чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,
 
 
Р Е Ш И:
 
            Дава съгласие кметът на община Казанлък да предложи на Министерския съвет на Република България и на Президента на Република България да бъде награден с орден "Стара планина" Станьо Иванов Коев послучай неговата 80-годишнина.
           
 
 
 
           
 
 
Вярно с оригинала!                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
 
ПРОТОКОЛИСТ:              
                                                                                                                     /В. Самарски/
                        /В. Василева/