РЕШЕНИЕ № 515
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 28.09.2006 г., Протокол № 43

ОТНОСНО: вх. ОС-442/11.07.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината с доклад за прехвърляне на активи на "Балкан-К" ЕАД в собственост на Община Казанлък.


ОТНОСНО:  вх. ОС-442/11.07.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината с доклад за прехвърляне на активи на "Балкан-К" ЕАД в собственост на Община Казанлък.

 

 

 

            Общински съвет - Казанлък, на основание  чл. 21, ал.1, т. 23  от ЗМСМА,

 

 

Р Е Ш И:

 

            1. Връща на кмета на общината вх. ОС-442/11.07.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината с доклад за прехвърляне на активи на "Балкан-К" ЕАД в собственост на Община Казанлък, като го задължава  в срок до 14.10.2006 г.да внесе в Общинския съвет ново предложение, съобразено с Търговския закон.

            2. Да се проведе специална сесия на Общинския съвет за разглеждане на търговските дружества.

           

 

 

Вярно с оригинала!                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/

 

ПРОТОКОЛИСТ:              

                                                                                                                     /В. Самарски/

                        /В. Василева/