РЕШЕНИЕ № 524
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 28.09.2006 г., Протокол № 43

ОТНОСНО: вх. № ОС-559/04.09.2006 г. - Придружително писмо от кмета на общината с доклад за провеждане на търг с явно наддаване за продажба по реда на ЗОС на общински имоти, представляващи УПИ VІІ-266 и УПИ VІІІ-266 в кв. 234 по плана на град Казанлък.


Общински съвет - Казанлък, на основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,

 

 

Р Е Ш И:

 

 

Отхвърля  предложението на кмета на общината - вх. № ОС-559/04.09.2006 г. относно провеждане на търг с явно наддаване за продажба по реда на ЗОС на общински имоти, представляващи УПИ VІІ-266 и УПИ VІІІ-266 в кв. 234 по плана на град Казанлък.

 

 

 

 

           

 

 

 

Вярно с оригинала!

 

ПРОТОКОЛИСТ:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/

 

                        /Л. ПОПОВА/                                                  /ВАСИЛ САМАРСКИ/