РЕШЕНИЕ № 525
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 28.09.2006 г., Протокол № 43

ОТНОСНО: вх. № ОС-560/04.09.2006 г. - Придружително писмо от кмета на общината с доклад за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински обект "Мелница, с. Ръжена", им. № 069003 в м. "Соления дол" в землището на с. Ръжена с обща площ 12 391 кв. м, ведно с построената в имота сграда.


 Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от НТК и във връзка с Решение 482/27.07.2006 г. на ОбС - Казанлък,    

 

Р Е Ш И:

                                               

1. Утвърждава анализа на правното състояние и пазарната оценка на общински имот: Мелница, с. Ръжена - им. № 069003  в м. “Соления дол” в  землището на с. Ръжена с обща площ 12 391 кв.м., ведно с построената в имота сграда и оборудване към нея.

2. Продажбата на общински нежилищен имот: Мелница, с. Ръжена, представляващ им. № 069003  /нула шест девет нула нула три/ в м. “Соления дол” в  землището на с. Ръжена с обща площ 12 391 /дванадесет хиляди триста деветдесет и един/ кв.м., с начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни условия: шеста, при граници на имота: север – река, юг и запад – полски път, изток – дере, ведно с построената в имота двуетажна масивна сграда със застроена площ 280 /двеста и осемдесет/ кв.м., и оборудване към нея, без построената в имота едноетажна сграда - трафопост, да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване при следните условия:

2.1. Начална тръжна цена:  38 200 /тридесет и осем  хиляди и двеста/ лв. Цената се оферира в левa. Достигнатата цена се заплаща от спечелилия участник в лева до деня на подписване на договора  за  продажба  по  сметка   BG 79 SOMB 9130 3221727350, в  “Общинска банка” AД,  клон Пловдив офис Казанлък. б. код SOMBBGSF. 

2.2. Стъпка за наддаване:   3 820 /три хиляди осемстотин и двадесет/ лв.

2.3. Депозитът за участие е парична вноска в размер на 50 % от началната тръжна цена, която се внася по сметка  BG 88 SOMB 9130 3321727301, в  “Общинска банка” AД,  клон Пловдив офис Казанлък. б. код SOMBBGSF до изтичане срока за подаване на предложения за участие. Валидни са вноски от името и  за сметка на кандидата за участие в търга.

2.4. Закупуване на тръжна документация – ст. 19 на Община Казанлък срещу квитанция за платена такса за тръжна документация -  500 лв. в касата в ЦИУ  при Община Казанлък  до изтичане срока за подаване на документи за участие.  Валидни са такси от името и  за сметка на кандидата за участие в търга.

            При получаване на тръжната документация:

            а) юридическите лица и едноличните търговци представят:

·        заверено от кандидата копие на документ за съдебна регистрация;

·        документ,  удостоверяващ актуалното правно състояние  /оригинал/, издаден до 90 дни преди

       датата на търга;

·        нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната документация и подписва декларацията за неразгласяване на информация /ако представителната власт не може да се установи от документа за съдебна регистрация/;

            б) физическите лица, извън тези по т. а),  представят:

  • документ за самоличност на лицето, което закупува тръжната документация;

·        нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната документация и подписва декларацията за неразгласяване на информация /ако кандидатът се представлява от пълномощник/;

в) при получаване на тръжната документация кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по ЗПСК и сведенията, представляващи служебна тайна.

2.5. Предложения за участие в търга се приемат до 12.30 ч. в последния работен ден, предхождащ датата на търга в деловодството на Община Казанлък.

2.6. Оглед на обекта – 10-17 часа през всички работни дни в срока за подаване на предложения за участие.

2.7. Търгът да се проведе на 21-ия ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” от 13.00 ч. в ст. 14  в сградата на Община Казанлък.

3. Утвърждава тръжната документация за продажба на обекта, ведно с информационния меморандум като част от нея.

            4. За провеждане на търга по т. 2 назначава комисия в състав:

Председател: Иван Минчев Кирев – зам.кмет “Икономика и строителство”

Членове:        Татяна Станева Тодорова – директор дирекция “СП  и ОС”

            Георги Стоянов Урумов – гл. счетоводител

Христо Рачев Марков – общински съветник

Стефка Стефанова Илиева - гл.експ. “Приватизация, конц. и наеми на ОС” Ваня Димитрова Андреева – юрист, общински съветник

Иван Сотиров Тишенв – общински съветник

Тюркян Исмедова Салиева– общ. съветник

Марин Пенков Ангелов– общ. съветник

   Резервни членове:  Кристина Стоянова Манева -  мл. юрисконсулт

                                   Стойчо Христов Чичеков - общински съветник

 

           В случай на отсъствие на председателя, същият да бъде заменен от Татяна Станева Тодорова-член на комисията. Определя възнаграждение в размер на 1 % от достигнатата тръжна цена, което се разпределя по равно между членовете на комисията, участвали при провеждане на търга.

 

5. Упълномощава кмета на община Казанлък да извърши всички действия по организацията и провеждането на търга, по подготовката и сключването на договора за приватизация, регламентирани в чл. 31, ал. 2 ЗПСК,  раздел I на гл. V  и гл. VII от Наредба за търговете и конкурсите.

 

 

 

Вярно с оригинала!

 

ПРОТОКОЛИСТ:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/

 

                        /Л. ПОПОВА/                                                  /ВАСИЛ САМАРСКИ/