РЕШЕНИЕ № 530
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 28.09.2006 г., Протокол № 43

ОТНОСНО: вх. № ОС-554/01.09.2006 г. - Придружително писмо от кмета на общината с доклад относно предоставяне на информация по реда на параграф 8 от Преходни и заключителни разпоредби на Наредба № 15 на ОбС.


Общински съвет - Казанлък, на основание  чл.21, ал.1, т. 24 от ЗМСМА, 

 

 

Р Е Ш И:

 

            Приема за сведение предоставената от кмета на община Казанлък информация по реда на параграф 8 от Преходни и заключителни разпоредби на Наредба № 15 на ОбС.

 

 

 

 

           

 

 

 

 

Вярно с оригинала!

 

ПРОТОКОЛИСТ:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/

 

                        /Л. ПОПОВА/                                                 /ВАСИЛ САМАРСКИ/