РЕШЕНИЕ № 531
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 28.09.2006 г., Протокол № 43

ОТНОСНО: вх. № 230/18.04.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов - кмет на община Казанлък с доклад за промяна на Наредба № 21 за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности.


 

            ОТНОСНО:  вх. № 230/18.04.2006 г. - Придружително писмо от Стефан  Дамянов - кмет на община Казанлък с доклад за промяна на Наредба № 21 за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности.

 

 

 

            Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,

 

 

Р Е Ш И:

 

 

 

 

            Връща на кмета на общината – вх. № 230/18.04.2006 г. за преработване и ново внасяне на предложение за актуализиране на Наредба № 21.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!

 

ПРОТОКОЛИСТ:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/

 

                        /Л. ПОПОВА/                                                  /ВАСИЛ САМАРСКИ/