НАРЕДБА №20 за провеждане на конкурси за възлагане оценки на обекти съгласно ЗППДОП и Наредбата за оценка на обектите, подлежащи на приватизация

Приета с Решение № 231/25.09.1997 г.

НАРЕДБА N20
за провеждане на конкурси за възлагане оценки на обекти
съгласно ЗППДОП и Наредбата за оценка на обектите,
подлежащи на приватизация


Чл. 1. /1/ С тази Наредба се уреждат редът и условията за провеждане на конкурси за възлагане на оценки на:
1. Общински дружества, дялове и акции, собственост на
общината.
2. Общински нежилищни имоти, невключени в състава на
общински предприятия и дружества, които се използват за стопански цели
/магазини, ателиета, цехове, сервизи, складове и др. / по смисъла на л 2a
ЗППДОП.
Чл. 2. /1/ Организацията и провеждането на конкурсите се извършва от комисия, назначена със заповед на кмета на общината.
/2/ Решенията се вземат с обикновено мнозинство. /3/ Оперативната работа се извършва от главните спе-циалисти по приватизация при управление „Стопанска политика".
Чл. 3. Комисията обявява конкурса по един от следните начини:
1. Обява в централен ежедневник.
2. Обява в местен вестник или електронна медиа.
3. Комбинация от горните.
Чл. 4. /1/ В обявите се посочват следните данни:
1. Основание за провеждане на конкурса.
2. Наименование на обекта.
3. Основни данни на обекта.
4. Срок и адрес за подаване на документите.
5. Показатели, по които ще се класира офертата.
6. Изисквания за съдържание на офертата.
7. Телефон и адрес за справки.
Чл. 5. Участниците в конкурса представят офертите си в запечатан плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта и адреса на подателя.
Чл. 6. Офертата трябва да съдържа следните данни:
1. Наименование на обекта.
2. Представяне на кандидата и копие от лиценза за оценителска
дейност.
3. Практически опит от извършени оценки.
4. Предлагани методи за оценки.
5. Срок и цена за оценката на обекта.
Чл. 7. /1/ Главните специалисти от управление „Стопанска политика" организират събирането и съхраняването на предложенията, като ги описват по реда на тяхното постъпване.
/2/ Допълнения или изменения в предадени вече оферти не се допускат.
Чл. 8. /1/ След изтичане на срока за предаване на офертите, на заседание на комисията се проверява дали пликовете са запечатани, съобщава се общия брой на предложенията и се отварят пликовете. Комисията проверява дали са спазени формалните изисквания на предложенията.
/2/ На заседанието се води протокол, в който се отразяват направените констатации.
Чл. 9. Когато в определения срок не е постъпило предложение, срокът на конкурса може да се удължи до 15 дни.

Чл. 10. Комисията подрежда офертите по следните показатели:
- цена на оценката;
- срок на оценката;
- практически опит на оценителя.
Чл. 11. Класирането на участниците и вземането на решение за спечелил участник се извършва от комисията на основание чл. 10, за което се изготвя протокол.
Чл. 12. Договор за възлагане на оценката се сключва от Кмета в 7-дневен срок от обявяване на решението съгласно чл. 11.
Чл. 13. За всички въпроси, неуредени в тази Наредба да се ползва Наредба за оценка на обектите, подлежащи на приватизация /ДВ бр. 50 от 1992 r./ и последващи изменения.
Чл. 14. Наредбата е приета на заседание на ОбС - Казанлък на 25.09.1997 год. с протокол No 27.