РЕШЕНИЕ № 535
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 26.10.2006 г., Протокол № 44

ОТНОСНО: вх. № ОС-567/07.09.2006 г. - Придружително писмо от кмета на общината с доклад за провеждане на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници с автобусен транспорт - /за провеждане на конкурс по реда на Наредба № 2 на МТС от 15.03.2002 г., обществен превоз на пътници по автобусна линия "Стара Загора - Казанлък, през Ръжена".


Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал. 1, т.23  и ал. 2от ЗМСМА
 
 
РЕШИ:
 
Актуализация на цените на билетите за обществен транспорт по всички спечелени конкурси и сключени договори  да става само с решение на ОбС.
                       
 
 
 
 Участвали в гласуването 32  общински съветници, от които “за”-32 .
 
  
 
 
Вярно с оригинала!
 
 
ПРОТОКОЛИСТ:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
                        /В.Добрева/                                          /ВАСИЛ САМАРСКИ/