РЕШЕНИЕ № 541
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 26.10.2006 г., Протокол № 44

ОТНОСНО: вх. № ОС-631/17.10.2006 г. - Придружително писмо от Петко Мотев, зам.-председатл на ПК по култура, информационни средства и вероизповедания с доклад за приемане на отчет за дейността на фондация "Чудомир" от 01.01. до 31.12.2005 г.


Общински съвет – Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,
 
 
 
РЕШИ:
 
 
             
Приема за сведение отчета за дейността на фондация „Чудомир” през 2005 г.
 
 
 
             Участвали в гласуването 30 общински съветници, от които “за”-30.
 
 
  
 
Вярно с оригинала!
 
ПРОТОКОЛИСТ:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
 
                        /В. Добрева/                                          /ВАСИЛ САМАРСКИ/