РЕШЕНИЕ № 543
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 26.10.2006 г., Протокол № 44

ОТНОСНО: вх. № ОС-624/12.10.2006 г. - Придружително писмо от кмета на общината относно предложение на Община Казанлък до предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за финансиране на проект "Канализационна мрежа с. Долно Изворово, община Казанлък".


Общински съвет – Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1,  т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет
 
 
РЕШИ:
 
            1. Общински съвет изразява становище в подкрепа на проект „Канализационна мрежа в село Долно Изворово, община Казанлък” и счита същия за проект с приоритетна значимост за Община Казанлък.
            2. Упълномощава кмета на община Казанлък да кандидатства пред ПУДООС за предоставяне на безвъзмездна помощ за финансиране на проект „Канализационна мрежа в село Долно Изворово, община Казанлък” като изготви и комплектова цялата необходима документация, съгласно условията за финансиране на проекти от ПУДООС.
             
 
 
             Участвали в гласуването 30  общински съветници, от които “за”-30 .
 
  
Вярно с оригинала!
ПРОТОКОЛИСТ:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
 
                        /В. Добрева/                                         /ВАСИЛ САМАРСКИ/