РЕШЕНИЕ № 544
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 26.10.2006 г., Протокол № 44

ОТНОСНО: Провеждане на търг с явно наддадане по реда на гл. VІ от наредба №15 на ОбС по продажба на обект: Незастроено дворно място с площ 592 кв.м., представляващо УП ІІІ - 817 в кв. 228, кад. район 504, град Казанлък


 На основание чл.21  ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35 ал.1 от ЗОС, чл. 37 ал.1 и ал.2, чл.76 от Наредба №15
         
РЕШИ:
 
                               I. Открива процедура за провеждане на търг с явно наддаване по реда на гл. VI от Наредба Nо 15 на ОбС за продажба на обект: Незастроено дворно място с площ 592 м2, представляващо УПИ III– 817 в кв. 228, кад. район 504, гр. Казанлък, ул. “Софроний Врачански”, при граници: север – УПИ II-8319 , запад - УПИ IV – 816, изток – ул. “Бачо Киро”, юг – ул. “Софроний Врачански”, съгласно ПУП на гр. Казанлък, одобрен със Заповед Nо 31 от 2006 г. на кмета на общината
и определя:
             1. Начална тръжна цена: 177 700 /сто седемдесет и шест хиляди и седемстотин/ лв.
             2. Депозитът е парична вноска в размер на 50 % от началната тръжна цена, която се заплаща по сметка BG 88 SOMB 9130 3321727301 в “Общинска банка” АД, клон Пловдив, офис Казанлък, б. код SOMBBGSF, в срока за подаване на документи за участие.
3. Тръжна документация се закупува от гише Nо 7 в ЦИУ при Община Казанлък в рамките на работното време на центъра, в срока за подаване на документи за участие, срещу документ за платена такса от 300 лв. в брой в касата на общината.
4. Цената на имота се заплаща в лева от спечелилия участник до деня на подписване на договора за покупко-продажба. В същия срок се заплаща и 2 % данък по ЗМДТ.
5. Дата, място и час за провеждане на търга: 14.12.2006 г., съответно 22.12.2006 г. за повторния търг /в случай на липса на кандидати на обявената първа дата/ в ст. 14 на Община Казанлък, от 13.00 ч.
6. Оглед на обекта – 10-17 ч. през всички работни дни до изтичане срока за подаване на документи за участие.
7. Необходими документи за участие - заявление /по образец/, ведно с приложенията към него: документ за внесен депозит – оригинал, документ за внесена такса за тръжна документация – заверено копие, декларация за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на обекта /по образец/, пълномощно /в случаите на упълномощаване. Когато кандидатът е лице, регистрирано по Търговския закон, допълнително се представят и: заверено копие от документа за съдебна регистрация, удостоверение за актуално състояние, издадено до 90 дни към датата на търга и заверено копие от документите за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ.
8. Срок за подаване на документи за участие – на гише “Деловодство” в Центъра за информация и услуги при Община Казанлък всеки работен ден в рамките на работното време на Центъра в срок до 1300 ч. в деня, предхождащ датата на търга.
9. Определя минимална стъпка за наддаване в размер на 5 % от началната тръжна цена.
II. Утвърждава тръжната документация за продажба на имота по т. I.
           III. За провеждане на търга, при спазване изискванията на чл. 76, ал. 5 от Наредба 15, назначава комисия в състав:
Председател:   Иван Минчев Кирев – зам.кмет “Икономика и строителство”
Членове:           Лалка Христова Минкова – юрист
             Татяна Станева Тодорова – директор дирекция “СП и ОС”
Стефка Стефанова Илиева - гл.експ. “Приватизация, конц. и наеми на ОС”
Стефан Христов Дервишев - общ. съветник
Пенчо Дончев Терзиев - общ. съветник
Владимир Русев Русев - общ. съветник
Ваня Димитрова Андреева - общ. съветник
Илчо Стефанов Антонов - общ. съветник
     Резервни членове:  Милена Дончева Георгиева – ст. юрисконсулт
Кадрие Ибрям Летиф - общ. съветник
Стойчо Христов Чичеков - общ. съветник
      В случай на отсъствие на председателя, същият да бъде заменен от Татяна Станева Тодорова – член на комисията.
            IV. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга, както и сключване на договор със спечелилия участник.      
 
 
 
 
           
 
  
 
Вярно с оригинала!
 
ПРОТОКОЛИСТ:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
 
                        /В. Добрева/                                         /ВАСИЛ САМАРСКИ/