РЕШЕНИЕ № 545
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 26.10.2006 г., Протокол № 44

ОТНОСНО: Придружително писмо с вх.№ОС-619 от 11.10.2006 година, относно провеждане на конкурс за продажба на обект: УПИ І в кв.129, кад.район 504 по плана на град Казанлък, по реда на глава VІ от Наредба №15


          На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.,ал.1 и 2, чл.91 и чл.92 от Наредба №15 на ОбС, във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС, Общински съвет
 
Р Е Ш И
 
I. Да бъде проведен конкурс за продажба на общински нежилищен имот, представляващ УПИ I /първи/ в кв. 129 /сто двадесет и девет/, кад. район 504 /петстотин и четири/ по регулационния план на гр. Казанлък, одобрен със Заповед Nо РД 02-14-192 от 1987 г., отреден за комплексно обществено обслужване, с обща площ 5 404 /пет хиляди четиристотин и четири/ кв.м., при граници на имота: от север: зелена площ и бул. “Княз Ал. Батенберг”, от запад – ул. “Граф Игнатиев’, от изток – ул. “Д-р Кр. Кръстев” и от юг – УПИ II-1336, УПИ IV-1368 и УПИ VI – 1368, ведно с построените в него: масивна двуетажна сграда със застроена площ 342 /триста четиридесет и два/ кв.м. и разгъната застроена площ 684 /шестстотин осемдесет и четири/ кв.м. и масивна едноетажна сграда със застроена площ 370 /триста и седемдесет/ кв.м.,
            при следните условия:
            1. Условия на конкурса:
            1.1. Купувачът се задължава да събори съществуващите сгради и изгради в имота: Комплекс с обекти за ОДО и жилища, съгласноодобрен от Гл, архитект проект, съответстващ на предложения с офертата за участие идеен проект, и издадено разрешение за строеж.
1.2. Минимална конкурсна цена: 1 219 610 лв. В цента не е включен ДДС върху стойността на сградите в имота, представляващи 7 % от общата цена. Цената се оферира в левa.
1.3. Максимален срок за въвеждане в експлоатация на сградата – 36 месеца, считано от датата на издаване на разрешението за строеж.
1.3.1. Максимален срок за внасяне на проектна  документация - 6 месеца от датата на сключване на договора.
1.4. Цената на обекта се заплаща в лева от спечелилия конкурса участник до деня на подписване на договора за покупко-продажба. В същия срок се заплаща и ДДС върху 7 % от цената по договор, представляващи частта на сградите в имота в общата цена, както и дължимият данък по ЗМДТ в размер на 2 % върху цената по договор.
            2. Критерии и показатели /тежести/:
     2.1.  оферта за цена на имота – не по-малко от минималната конкурсна цена       50 %;
 2.2. идеен проект за изграждане на обекта по т. 1.1 -                                                    20 %;
 2.3. минимална РЗП                                                                                                      20 %
2.4.  срок за въвеждане в експлоатация на обекта –                                                
        не по-голям от посочения в т. 1.3. максимален срок                                                 10 %;
3. Начин на оценка на предложенията – по десетобална система за всеки от критериите и прилагане на съответните показатели /тежести/ след съпоставяне на предложенията.   
4. Класиране на предложенията: в низходящ ред.                                      
5. Дата, място и час за откриване на конкурса: 14.12.2006 г., 13.00 ч., ст. 14 на Община Казанлък.
6. Депозитът за участие е парична вноска в размер на 50 % от минималната конкурсна цена, която се заплаща по сметка BG 88 SOMB 9130 3321727301, в Общинска банка клон Пловдив, офис Казанлък, б. код SOMBBGSF в срока за подаване на документи за участие.
7. Конкурсна документация се закупува от гише Nо 7 в ЦИУ при Община Казанлък в рамките на работното време на центъра, в срок до 17 ч. на 11.12.2006 г. срещу документ за платена такса от 800 лв. в брой в касата на общината.
8. Необходими документи за участие:
8.1. Заявление за участие.
8.2. Декларация за запознаване с конкурсната документация и извършен оглед на обекта.
            8.3. Документите по чл. 96, ал. 1 от Наредба Nо 15 на ОбС: представяне на кандидата, документи за внесени депозит и такса за конкурсна документация, наименование на обекта, срок и начин на изпълнение на конкурсните условия и размера на инвестициите, цени, срок и начин на плащане, разработка по критериите.
            8.4. Пълномощно /в случаите на упълномощаване/
8.5.Когато кандидатът е лице, регистрирано по Търговския закон допълнително се представят и: заверен препис на документ за съдебна регистрация, удостоверение за актуално състояние, издадено до 90 дни към датата на конкурса, заверени копия от документите за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ.
9. Адрес, срок и ред за подаване на предложения за участие – на гише “Деловодство” в Центъра за информация и услуги при Община Казанлък всеки работен ден в рамките на работното време на Центъра в срок до 13.00 ч. в последния работен ден преди датата на конкурса, във вида, посочен в раздел III на гл. VI от Наредба Nо 15 на ОбС.
10. Оглед на обекта – 10-17 ч. през всички работни дни до изтичане срока за подаване на документи за участие срещу платена такса за конкурсна документация.
II. Утвърждава конкурсната документация за продажба на имота по т. I, ведно с проекто-договора като част от нея.
           III. За провеждане на конкурса по т. I, при спазване изискванията на чл. 92 и чл. 94 от Наредба Nо 15 на ОбС назначава комисия в състав:
Председател:   Васил Стефанов Самарски – Председател на ОбС
Членове:          Иван Минчев Кирев - Зам. Кмет
                       Лалка Христова Минкова – юрист
             Татяна Станева Тодорова – директор дирекция “СП и ОС”
Стефка Стефанова Илиева - гл.експ. “Приватизация, конц. и наеми на ОС”
Стефанка Николова Духнева – ст. експерт “УТ и ПЗ”
 Петър Атанасов  Пепелешков  – общ. съветник
 Николай Цонев Александров – общ. съветник
 Георги  Михайлов Каличков – общ. съветник
 Тюркян Исмедова Салиева – общ. съветник
 Моника Божидарова Динева
      Резервни членове:   Милена Дончева Георгиева – ст. юрисконсулт
 Милка Енчева – общ. съветник
      При отсъствие на председателя, същият да бъде заместван  от Петър Пепелешков – член на комисията.
            IV. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса при спазване изискванията на гл. VI от Наредба Nо 15 на ОбС, както и сключване на договор със спечелилия участник.
            V. 50% от продажната цена на обекта да се вложи за закупуване на медицинска апаратура - скенер, рентген и други, като собственост на общината, която да се предостави за срочно ползване на "МБАЛ - Казанлък" ЕООД.
                         
 
 
             Участвали в гласуването 32  общински съветници, от които “за”-31 .
 
 
  
 
Вярно с оригинала!
 
ПРОТОКОЛИСТ:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
 
                        /В. Добрева/                                         /ВАСИЛ САМАРСКИ/