РЕШЕНИЕ  № 546 
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 26.10.2006 г., Протокол № 44

ОТНОСНО: Придружително писмо с Вх.№ ОС-610 от 09.102006 г., относно провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на общински обекти по реда на чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК


            На основание чл. 21, ал.1, т. 8  ЗМСМА, чл. 32, ал. 3, т. 1  ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. ал. 1 и 2 и чл. 14, ал. 4 НТК и във връзка с Решение Nо 396 от 30.03.2006 г. на ОбС
 
РЕШИ
 
1. Да се проведат публични търгове с явно наддаване за продажба на общински нежилищни имоти, както следва:
А. Дворно място с площ 1325 /хиляда триста двадесет и пет/ кв.м., представляващо УПИ /урегулиран поземлен имот/ XVI - 688 /шестнадесети за шестстотин осемдесет и осми/ в кв. 31 /тридесет и първи/ по плана на с. Шейново, ведно с построената в него двуетажна масивна сграда със застроена площ 126,54 /сто двадесет и шест цяло и петдесет и четири/ кв.м.
Б. Масивна сграда с площ 240,70 /двеста и четиридесет цяло и седемдесет стотни/ кв.м, находяща се в УПИ /урегулиран поземлен имот/ X /десети/, кв. 6 /шест/, по плана на с. Шейново, община Казанлък, ведно с отстъпеното право на строеж и подобрения – бетонова площадка с площ 104,50 /сто и четири цяло и петдесет стотни/ кв.м. и входно стълбище с площ 30 /тридесет/ кв.м.
В. Обществен терен с площ 9691 /девет хиляди шестстотин деветдесет и един/ кв.м., представляващ им. Nо 000514 /петстотин и четиринадесет/ в м. “Паметника” в землището на с.Шейново, община Казанлък, ведно с построената в него триетажна сграда.
Г. Дворно място с площ 490 /четиристотин и деветдесет/ кв.м., представляващо УПИ /урегулиран поземлен имот/ II /втори/, кв. 32 /тридесет и две/ по плана на с. Ясеново, община Казанлък, ведно с находящата се в него сграда – незавършено строителство.
Д. Дворно място с площ 850 /осемстотин и петдесет/ кв.м., представляващо УПИ /урегулиран поземлен имот/ I /първи/, кв. 51 /петдесет и едно/ по плана на  с. Средногорово, община Казанлък, ведно с построените в него две сгради, със застроена площ съответно 200 /двеста/ кв.м. и 50 /петдесет/ кв.м.
при следните условия:
1.1. Начална тръжна цена, както следва:
за обекта по т. А - 36 400 /тридесет и шест хиляди и четиристотин/ лв.
за обекта по т. Б - 38 500 /тридесет и осем хиляди и петстотин/ лв.
за обекта по т. В - 229 600 /двеста двадесет и девет хиляди и шестстотин/ лв.
за обекта по т. Г -   30 030 /тридесет хиляди и тридесет/ лв.
за обекта по т. Д -   11 130 /единадесет хиляди сто и тридесет/ лв.
Цената се оферира в левa. Достигнатата цена се заплаща от спечелилия участник в лева до деня на подписване на договора за продажба по сметка   BG 79 SOMB 9130 3221727350 в “Общинска банка” АД, клон Пловдив, офис Казанлък, б. код SOMBBGSF.
1.2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната тръжна цена.
1.3. Депозитът за участие е парична вноска в размер на 50 % от началната тръжна цена, която се внася по сметка BG 88 SOMB 9130 3321727301 в “Общинска банка” АД, клон Пловдив, офис Казанлък, б. код SOMBBGSF до изтичане срока за подаване на предложения за участие. Валидни са вноски от името и за сметка на кандидата за участие в търга.
1.4. Закупуване на тръжна документация – ст. 19 на Община Казанлък срещу квитанция за платена такса за тръжна документация за всеки от обектите в размер на 200 лв. в брой в касата в ЦИУ при Община Казанлък до изтичане срока за подаване на предложения за участие. Валидни са такси от името и за сметка на кандидата за участие в търга.
            При получаване на тръжната документация:
            а) юридическите лица и едноличните търговци представят:
·        заверено от кандидата копие на документ за съдебна регистрация;
·        документ, удостоверяващ актуалното правно състояние/оригинал/,издаден до 90 дни преди
       датата на търга;
·        нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната документация и подписва декларацията за неразгласяване на информация /ако представителната власт не може да се установи от документа за съдебна регистрация/;
            б) физическите лица, извън тези по т. а), представят:
  • документ за самоличност на лицето, което закупува тръжната документация;
·        нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната документация и подписва декларацията за неразгласяване на информация /ако кандидатът се представлява от пълномощник/;
в) при получаване на тръжната документация кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по ЗПСК и сведенията, представляващи служебна тайна.
1.5. Предложения за участие се приемат до 1230 ч. в последния работен ден, предхождащ датата на търга в деловодството на Община Казанлък.
1.6. Оглед на обектите – 10-17 часа през всички работни дни в срока за подаване на предложения за участие.
1.7. Търговете да се проведат в ст. 14 в сградата на Община Казанлък на следните дати:
за обекта по т. А - 20-ия ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” от 1300 ч.
за обекта по т. Б - 20-ия ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” от 1320 ч.
за обекта по т. В - 20-ия ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” от 1340 ч.
за обекта по т. Г - 21-ия ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” от 1300 ч.
за обекта по т. Д - 21-ия ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” от 1320 ч.
 2. Прави корекции в съответствие с измененията по т. т. 1.1, 1.2 и 1.3 в утвърдените с Решения Nо No 414, 415, 416, 417 и 419 от 27.04.2006 г. на ОбС - Казанлък тръжни документации за продажба на имотите по т. 1.
             3. За провеждане на търговете по т. 1 назначава комисия в състав:
Председател:   Иван Минчев Кирев – зам.кмет “Икономика и строителство”
Членове:           Лалка Христова Минкова – юрист
             Татяна Станева Тодорова – директор дирекция “СП и ОС”
             Георги Стоянов Урумов – гл. счетоводител
Стефка Стефанова Илиева - гл.експ. “Приватизация, конц. и наеми на ОС”
Иван Сотиров Тишев - общински съветник
Тюркян Исмедова Салиева - общински съветник
Недко Кирилов Недков - общински съветник
Илчо Стефанов Антонов - общински съветник
Сава Койчев Савов - общински съветник
Христо Рачев Марков - общински съветник
Резервни членове: Милена Дончева Георгиева - ст. юрисконсулт
        Васил Димитров Кърпачев - общински съветник
В случай на отсъствие на председателя, същият да бъде заменен от Татяна Станева – член на комисията. Определя възнаграждение в размер 1 %  от достигнатата тръжна цена /за обектите по т. т. А, Б, Г, Д/ и 0,2 % от достигнатата тръжна цена /за обекта по т. В/, което се разпределя поравно между членовете на комисията, участвали при провеждане на търга.
3. Упълномощава кмета на община Казанлък да извърши всички действия по организация и провеждане на търговете, подготовка и сключване на договори за приватизация, регламентирани в чл. 31, ал. 2 ЗПСК,  раздел I на гл. V и гл. VII от Наредба за търговете и конкурсите.
 
 
             Участвали в гласуването 31 общински съветници, от които “за”-30 .
 
 
  
 
Вярно с оригинала!
 
ПРОТОКОЛИСТ:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
 
                        /В. Добрева/                                         /ВАСИЛ САМАРСКИ/