Отчет от председателя на Общински съвет-Казанлък Васил Самарски за работата на Общинския съвет за периода 11. 11. 2005 г. – 11. 11. 2006 г.

' Съгласно чл. 27 ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, изм. и доп. ДВ, бр. 69 от 25. 08.2006 г., председателят на Общинския съвет подготвя и внася два пъти годишно отчет за дейността на съвета и неговите комисии на открито заседание.

Настоящият отчет е подготвен и във видео вариант, в който дейността на Общински съвет-Казанлък през третата година от мандат 2003 г. –2007 г. е онагледена с документални кадри.
Филмираният отчет “Силата на съгласието” е предназначен за откритото тържествено заседание на Общинския съвет на 11. 11. 2006 г. от 11 ч.
в камерната зала на ДК “Арсенал” и за телевизионно представяне.

 “Всеки европейски гражданин принадлежи преди всичко към местни органи на управление, които му позволяват да участва в процеса на вземането на решения, засягащи пряко неговото ежедневие.
Местното самоуправление – това е способността на местните власти сами да регулират и управляват съществена част от обществените дела в интерес на местното население. Това право се упражнява посредством демократично избрани съвети, на които могат да бъдат подчинени изпълнителните органи”. Европейска харта за местното самоуправление.
Този демократично избран съвет в община Казанлък е Общинският съвет. Наричан още местният парламент. Защото той твори местните закони и решава кое е най-доброто за община Казанлък и нейните граждани. Общинските съветници са хората, които, независимо от  политическата природа на институцията, най-добре знаят, че човекът е цел на всички усилия и че от всяко тяхно лично решение зависи съдбата на всички.


Уважаеми гости, уважаеми колеги-общински съветници,  скъпи съграждани, госпожи и господа!
Третата година от мандат 2003 г. – 2007 г. започна от 11 ноември 2005 г., когато бе проведено първото от двете тържествени заседания на Общински съвет- Казанлък. Тогава за първи път, на основание Наредба №27,  с почетна значка на община Казанлък бяха наградени бивши председатели на Общински съвет-Казанлък и общински съветници: Иван Хлебаров, Минчо Лалев и Даниил Азманов – посмъртно, и Кирил Якмаджиев, Румяна Друмева , Мария Шопова, Теодор Митев и Иван Гороломов– хора, за които да работят в законодателната институция на местната власт в полза на гражданите, винаги е било въпрос на човешко достойнство и чест.
Преди три години гражданите  ни се довериха и ни дадоха правото и задължението да действаме от тяхно  име.
Нашите съграждани дадоха вота си за 37 общинските съветници  -  11 жени и 26 мъже,  7 от нас са на възраст до 40 години, 30 са над тази възраст. От всичките 37 общински съветници 1 е с основно образование, 5-ма със средно и 31 – с висше образование, което е близо 84 % от целия състав на съвета.  5-ма са с висше икономическо образование, 7 – с инженерно, 5-ма с юридическо, 2-ма с медицинско, 6-ма с педагогическо и 6-ма с друго висше образование.
В местния законодателен орган за мандата 2003 – 2007 година са изградени 10 постоянни комисии с предмет на дейности, обхващащ всички сфери на живота.
Групите общински съветници са пет: БСП – 12 души; СДС- ВМРО- Гергьовден - БЗНС   “Никола Петков” – 8 души; Земеделски съюз – 6 души; “За Казанлък” – 4-ма; НДСВ – 4-ма души; и 3-ма общински съветници не са обвързани в групи.
През третата година стана категорично ясно, че Общинският съвет /мандат 2003-2007-ма/ ще остави нещо добро. Роден от волята на гражданите на общината, той превърна ежедневието си в интензивна и напрегната работа – за общата ни съдба, днешната и утрешната.
 Ръководен орган на Общинския съвет е Председателският съвет: председател – Васил Самарски, заместник-председател Цветанка Пискова и членове – ръководителите на групи -  Захари Даскалов, Николай Александров, Красимира Горунска, Георги Каличков, оттеглил се по-късно по собствено желание и сменен с Илчо Антонов, и Пеньо Терзиев, сменен по силата на действащия ротативен принцип от Тюркян Салиева – всички - самовзискателни, авторитетни и инициативни личности,  поели най-голямата отговорност , определяйки политиката, интензивността и стила на работа на местния законодателен орган. 


Членовете на Председателския съвет провеждаха редовни и извънредни заседания по всички важни въпроси в община Казанлък и свързани с дейността на Общинския съвет: определяха дневния ред на заседанията, изслушваха кмета на общината по внесени от него въпроси за решаване в Общинския съвет, изслушваха граждани и потенциални инвеститори, определяха участието на общинските съветници в делегации и представителни мероприятия на общината.
През третата година тези заседания са 32. Това означава, че Председателският съвет е заседавал средно 3 пъти месечно.
За по-малко от година Общински съвет-Казанлък проведе 17 заседания. Изискванията в Закона са не по-малко от 6, а обичайната практика в други общини е 12 заседания на година.
На тези заседания ние, общинските съветници, взехме 236 решения. За първите две години от мандата  взетите решения са общо 297. Това  означава, че през третата година от мандата сме приели с по 87 решения повече в сравнение с всяка от предходните две години.
При средно годишно 500, през третата година в канцеларията на Общинския съвет постъпиха 737 предложения от общински съветници и от кмета на общината, молби и жалби от граждани, както и други документи. За предходните две години постъпилите в канцеларията документи са общо 967.
Този огромен поток от информация бе проучен, обсъден и в по-голямата си част трансформиран в актове на Общинския съвет, което означава, че той работи полезно и ефективно.
Пъстротата на обществения живот и многообразието от проблеми,  цели и задачи, предопределя тематиката и количеството информация, адресирана до постоянните комисии, а това определя необходимостта от съответната интензивност в тяхната работа.
Постоянните комисии към Общинския съвет са онези структури, които са в основата на динамиката на цялата дейност на местния законодателен орган. В тях се водят споровете и дискусиите, сблъскват се мненията и позициите, правят се разумните компромиси, докато се стигне до общо становище – с високото съзнание, че то трябва да е най-правилното и най-полезното за хората, за града и за общината.


През третата година са проведени 172 заседания на комисиите – с около 40 в повече в сравнение с всяка от предходните години. За първите две години от мандата общият брой на заседанията на комисиите е 258.
За общинските съветници в община Казанлък няма маловажни теми и въпроси. Всяка от цифрите е подплътена с дълбоко съдържание и мисъл , насочена към най-важното – просперитета на община Казанлък и благополучието на нейните граждани.
Постоянната комисия по приватизация и разпореждане с общинска собственост с председател Георги Каличков и заместник председател Кадрие Летиф е комисията, провела най-много заседания за периода ноември 2005-та – ноември 2006-та – 23. През предходните две години комисията по приватизация е провела общо 39 заседания.
Постоянната комисия по евроинтеграция и бизнессреда с председател Николай Александров и заместник председател  Деко Григоров само през третата година от мандата  проведе 20 заседания – почти толкова, колкото за предходните две години, взети заедно. За тях този брой е общо 23.
Постоянната комисия по икономика, бюджет и финанси с председател Петър Пепелешков и заместник председател Денко Денков през третата година  заседава 19 пъти. За двете години преди това е провела 26 заседания общо.
Постоянната комисия по здравеопазване с председател  Петко Петличков и заместник председател Петър Лучев - 19 заседания през третата година, почти толкова, колкото за двете години от началото на мандата, през които е заседавала 22 пъти.
Постоянната комисия по устройство на територията, инфраструктура,  строителство и транспорт с председател Теодор Митев и заместник председател Милка Енчева – 18 заседания през третата година. За първите две години от мандата – 28 заседания общо.
Постоянната комисия по образование, младежки дейности, спорт и туризъм с председател Иван Матанов и заместник председател Тюркян Салиева – също 18 заседания. За двете години от началото на мандата – 26.
Постоянната комисия по социални дейности и трудова заетост с председател Цветанка Пискова и заместник председател Владимир Русев – 15 заседания за периода. За предходните две години – общо 23.
Постоянната комисия по култура, информационни средства и вероизповедания с  председател Пеньо Терзиев и заместник председател Петко Мотев – 15 заседания. За първите две години от мандата – 32 заседания.
Постоянната комисия по селско и горско стопанство с председател Недко Недков и  заместник председател Дочка Богданова през третата година  проведе 13 заседания, за предходните две години – общо 14.
Постоянната комисия по сигурност, обществен и екологичен ред с председател Васил Кърпачев и заместник председател Цветанка Бонева – 12 заседания през третата година, 25 за предходните две години.


Много по-интензивна работа на постоянните комисии - това е общият белег за дейността им през третата година. Разбира се, сред добрите има и по-добри: ПК по евроинтеграция и бизнессреда, ПК по икономика, бюджет и финанси, ПК по здравеопазване, ПК по селско и горско стопанство.
В богатата и динамична картина, отразяваща работата на всички постоянни комисии, е справедливо  да бъде откроен особеният принос на техните председатели, които са общински съветници с много повече ангажименти и отговорности от своите колеги – членове на комисиите. Именно те, както и ръководителите на групи, бяха основно хората, които осъществяваха публичните отношения на Общинския съвет с различни институции и с гражданите и утвърждаваха обществения имидж и първостепенната значимост на местния парламент.


Твърде разнообразни са по своята тематика и адресат решенията,
които Общинският съвет прие през третата година от своя мандат.
1.Първата група решения, са тези, които въвеждат в действие
програми, правилници и наредби на Общинския съвет – те са 15.Това са местните нормативни документи – в тях най-ярко е отразена законодателната същност на Общинския съвет като най-важният орган на местното самоуправление.
1.1.След много и задълбочени дебати бе приета нова Наредба под №27 – това  е Наредбата за символиката на община Казанлък, за именуването и преименуването на обекти с общинско значение и за поставяне на паметници и други възпоменателни знаци на територията на община Казанлък.
1.2.Преработени бяха правилници и наредби на ОбС, които са продиктувани от промяната в законовата база на Република България:
-Правилник за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация;
-Наредба №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък;
-Наредба №15 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;
            -Наредба №18 за предоставяне на общински концесии;
-Наредба №12 за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища на техните наематели и на други лица;
 -Общинска програма за закрила на детето 2006 - съвместно дело на ПК по образование, младежки дейности, спорт и туризъм, ПК по социални дейности и трудова заетост и отдел “Закрила на детето” към Дирекция “Социално подпомагане”.
Всички тези актове на Общинския съвет са от особена важност за гражданите на общината, тъй като те регулират различни страни от местните обществени отношения и въвеждат законов ред и организация на местно равнище.
2.Втората група решения / през третата година от мандата  те са 22/ са свързани с бюджета и финансите на общината.  На 10 март 2006 г. Общинският съвет гласува бюджета на община Казанлък и Инвестиционната програма за 2006 г.  Прецизно и  внимателно бе отношението на общинските съветници към неговото изпълнение и разходване, както и към изпълнението на инвестиционната програма за 2005г. и за 2006г.- първо полугодие, и корекциите й за второто полугодие.
За първи път бюджетът и инвестиционната програма на община Казанлък за 2006 г. бяха приети на две четения – нов подход, който осигури на общинските съветници възможност за много по-задълбочено разглеждане на документите по всички направления и в много по-висока степен гарантира приемането на един реален в приходната му и разходна част бюджет.
3. Високият брой на решенията от третата група  говори сам по себе си - той регистрира голяма интензивност и плътност на действията на общинските съветници в тази посока. 88 са решенията на Общинския съвет през третата година, свързани с приватизацията и разпореждането с общинска собственост. За първите две години на мандата те са общо 68.
В тази група са решенията, свързани с откриване и закриване на процедури за приватизация ; провеждане на търгове; ликвидиране на съсобственост; продажби на недвижими имоти и общински жилища; замяна на имоти.
Планираните в бюджета и инвестиционната програма за 2006 г. приходи от продажби на общински имоти са в  размер на 1 млн. 896 х. лева , а  от приватизация на общинска собственост в размер  на 1 млн. 89 х. 800 лв. или общо – близо 3 милиона.
С цел балансиране на приходната и разходна част на бюджета и изълнението на инвестиционната програма, от началото на годината до края на м. октомври Общинският съвет взе решения за продажби и за приватизация на обща стойност 5 млн. 668 х. 190 лева – с близо 2 млн. и 700 хиляди  повече от планираните финансови постъпления. С тези си действия ние, общинските съветници, създадохме всички благоприятни предпоставки, за да могат кметът и общинската администрация да изпълняват строителната програма в градовете и селата на общината и приходната част на бюджет 2006.
Утвърден бе Списък на общински жилища и Списък на жилищни имоти  на територията на общината.
Все още не е утвърден Списък на общинския поземлен фонд, както и Програма за управление и стопанисване на общинската собственост / съгласно Решение 21/.
4.През третата година от мандата си Общинският съвет взе 14 решения, свързани с дейността на общинските търговски дружества.
За първи път бе приета Методика за определяне възнагражденията на управителите и изпълнителните директори на общинските търговски дружества - по предложение на ПК по приватизация и разпореждане с общинска собственост, и Методика за определяне на трудовите възнаграждения на управителите на медицински заведения-общински търговски дружества – работа, която свърши ПК по здравеопазване.
Остават нерешени проблемите с общинските дружества, които реализират минимална печалба или са на загуба. Предстои заседание, на което Общинският съвет ще разгледа в детайли дейността на дружествата и със свое решение ще поеме отговорността за тяхното бъдеще.
5.Устройството на територията, инфраструктурата, строителството и транспортът са сферите, към които ние серизно насочвахме своето внимание през цялата трета година от мандата .
Приетите решения са 15. Те дават възможност за бъдещи инвестиции и за решаването на  проблемите на гражданите в общината. Общинският съвет одобри подробни устройствени планове на квартал “Източно разширение”, на Промишлената зона, на Ромския квартал, както и планове за регулация на местности в община Казанлък.  Съветът одобри и план-схема за газификацията на гр.Казанлък. След продължителни дебати в постоянните комисии бяха утвърдени схеми за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, които са неразделна част от Наредба №21.

6.Седем са решенията в сферата на образованието, спорта и туризма. Едно от тях е от фундаментално значение за младите хора на община Казанлък и Долината на розите и тракийските владетели – Общинският съвет  даде съгласие да бъде проведена процедура  за разкриване на Филиал на Стопанска академия “Димитър Ценов”- Свищов в гр. Казанлък.
7. 13 са решенията, свързани с решаването на социални проблеми на жителите на нашата община. В по-голямата си част те са за отпускане на еднократни помощи за лечение на граждани.
8. За първи път  отчитаме една нова група решения на Общинския съвет – те са 10 и са свързани с участието на общината в проекти и програми:
-Финансиране от Социално-инвестиционен фонд на инфраструктурни микропроекти;
-Финансиране на обект “Канализация на кв.”Христо Ботев” и „Канализация помпена станция и тласкател с.Овощник”;
      -Подобряване на пътната инфраструктура;
      -Проект „Социални услуги в замяна на нови работни места”;
      -Участие на общината в проекти по програма ФАР.
Решавахме въпроси и проблеми от сферата на здравеопазването, културата, опазването на обществения ред , приемахме доклади и отчети.
С решения на Общинския съвет бе поставен паметен знак на Любомир Кабакчиев и паметен знак на на  д-р Любомир Широв по повод 20-та годишнина от създаването на ОАРИЛ в местната болница;
 През третата година 6 от решенията на Общинския съвет  бяха оспорени от областния управител и дадени на Окръжен съд за произнасяне по законосъобразност- това са решения, свързани с разпореждане на общинска и държавна собственост. Непълноти в 4 от тези решения наложиха спирането им.Те бяха коригирани със следващи решения и вече са действащи.
Със свои решения Общинският съвет създаде 3 Временни комисии, от които само едната си свърши работата докрай и в срок – това е комисията по Правилника, председателствана от Ваня Андреева.
От общия брой взети решения - 23 са по предложение на постоянните комисии и 30- по предложение на общинските съветници Васил Самарски, Теодор Митев, Цветанка Пискова, Цветанка Бонева, Красимира Горунска, Стойчо Чичеков, Марин Пенков, Васил Кърпачев, Моника Динева и екип в състав-Дочка Богданова, Петър Лучев и Кольо Колев.
Членовете на Председателския съвет, председателите на постоянните комисии и много от общинските съветници участваха активно в обществения живот на града и общината. Заедно или поотделно те се срещаха с граждани, изслушваха проблемите им, предприемаха посещения по различни поводи, отзоваваха се на покани по повод жалби и молби, както и по радостни и тържествени поводи.
Близостта до хората е знакова за един избираем орган, какъвто е Общинският съвет.  Защото Общинските съвети като органи на местното самоуправление са създадени заради онези точки в демократичния ни живот, в които се допират интересите на всички граждани. В основата на  законите, нормите и правилата в тяхната работа стои единствено обществената полза.
В тази посока предстои още по-целенасочена и повсеместна работа.
На 02 юни 2006 година, в чест на Празника на розата и Празника на община Казанлък, бе проведено второ тържествено заседание на Общинския съвет в рамките на третата година от мандата. Състоя се церемония по връчването на почетни отличия на основание Наредба №27 за символиката в община Казанлък.
С най-високото звание “Почетен гражданин на град Казанлък” бяха удостоени проф. д-р Генчо Начев и проф. д-р Константин Чернев.
С вписване в Почетната книга на град Казанлък бяха удостоени двама наши съграждани - Христо  Иванов и Иван Събчев.
Със свои решения  Председателският съвет удостои с „Почетна значка на община Казанлък” бивши и настоящи общински съветници и бивши кметове: Станчо Габарев – посмъртно, Бончо Сарафов, Стефан Дервишев, Александър Минчев, Анна Кожухарова, Атанаска Параскова, Веселин Вандов, Георги Захариев, Дончо Дончев, Евгени Джурков, Красимира Горунска, Лиляна Попова, Мария Стоянова, Невена Балабанова, Николай Колев, Райна Пеева, Райчо Цветков, Сунна Моллова, Цветанка Пискова.
За първи път този състав на Общинския съвет проведе свое изнесено заседание – на 16 дек. 2005 г.в гр. Несебър. Там задълбочено обсъдихме и взехме решения по редица важни за гражданите на община Казанлък въпроси, в т. ч. и за имотите на нашата община на територията на морския град.
Промяната не е задача, а процес.
Третата година на този мандат се оказа една мъдра и добра година. Като наследници на местните стареи от годините след Освобождението, ние , съвременните общински съветници, издигнахме родолюбието, социалната чувствителност, модерното мислене и промяната за  характерни белези на нашата работа.
През третата година Общинският съвет прие трикратно актуализиран, променян и допълван Правилник за своята организация и дейност, което означава – самоусъвършенстване; Общинският съвет в Казанлък е един от първите в страната, който  актуализира своя правилник за дейност в съответствие с промените в Закона за местното самоуправление и местната администрация; резултат на тези промени е и въведеното поименно гласуване.
През третата година проведените заседания на местния законодателен орган се равняват на година и половина в сравнение с предшестващи периоди. Тази интензивност е предопределена от изявеното желание на общинските съветници – в постоянните комисии да се разглеждат повечето от постъпилите  материали.
За първи път бе приет Етичен кодекс на общинския съветник;
Бе приет и Правилник за организацията и дейността на обществения посредник в община Казанлък, чийто избор предстои;
Обединихме усилията си и за създаването на общ туристически борд на територията на Розовата долина и Подбалкана;
Взехме решение за разкриване за първи път в общината на специализирана  паралелка в ОУ “Кулата” с разширена спортна подготовка;
С наше решение бе учредена  ежегодна награда „Проф. Александър Фол”за проучване и популяризиране на тракийското културно наследство на територията на общината – факт, последван от специалната благодарност на Българската академия на науките;
За първи път Общинският съвет празнува заедно Деня на българската Конституция и Деня на юриста, за пореден път с професионално самочувствие осъзнавайки своята мисия на законотворци в региона.
С убеждението, че най-добрата формула, действаща в местното самоуправление, е взаимодействието между законодателната и изпълнителната власт, поканих на среща  кметовете на кметствата и кметските наместници в общината. Това бе един взаимно полезен диалог, от който последва реална промяна, която трябва да продължи с положителните си резултати..  65 са приетите от Общинския съвет решения, свързани с населените места в общината. Не се разглежда материал без предварителното становище на кмета на съответното населено място. Необходимо е да се разшири добрата практика по примера на ПК по приватизация за провеждане на изнесени заседания.
За първи път Районното полицейско управление в лицето на неговия началник – главен инспектор Дамян Дамянов отчете дейността си / за първото полугодие на 2006 –та/ пред общинските съветници.
И за първи път Председателският съвет награди служител на РПУ-Казанлък, Красимир Кънев – началник сектор “Охранителна полиция” , за особения му принос и инициативността му в сътрудничеството между РПУ и Общинския съвет.
В унисон с европейските тенденции за административно обслужване  бе въведен нов софтуерен продукт, благодарение на който се усъвършенства работата на Общинския съвет и неговите постоянни комисии.
В  сайта на Общинския съвет всеки гражданин, който проявява интерес, може подробно да се запознае с историята и  структурата на местния законодателен орган; с нормативните документи, приети от него; с текущата му работа, отразена в раздел “Новини”.
Новата медийна политика на Общински съвет-Казанлък намери израз в организираното за първи път медийно представяне на общински съветници – като отзвук на разширяващото се в Европа  изискване за равнопоставеност на жените и мъжете в органите за местно самоуправление. Със своите над 30% участие в местния законодателен орган жените-общински съветници изпреварват европейската квота, която в момента е ок. 20% с намерение да стане 50:50.
 Заради инерцията на времето или  заради все още трудното разграничаване от гражданите на функциите на местните власти, се появи необходимостта не само от повече говорене, а и за по-атрактивно представяне на водещото място на Общинския съвет като най-важният орган на местното самоуправление – с неговите решения, правилници, наредби, програми и действия.
Своеобразен ежеседмичен отчет пред гражданите на община Казанлък бе рубриката “7 минути за Общински съвет-Казанлък”  в телевизионното предаване “Седем дни Казанлък”;
Много по-чести станаха медийните изяви на общинските съветници – в електронните медии и в пресата.     
“Силата на съгласието”, заглавие, заимствано от нашия девиз “Силата е в съгласието!”,   носи новата ежедневна рубрика за Общински съвет-Казанлък и за местното самоуправление в ефира на радио “Вис виталис”.
По силата на законовото изискване всички решения на Общински съвет-Казанлък се публикуват в неговия сайт и в общинския вестник “Искра”, както и във в. “Седмица” и в. “Долина”.
За да бъдем в Европа, трябва да я познаваме – в това вече са дълбоко убедени голямата част от нас. За да бъдем в Европа, трябва да знаем повече – това е гласът на повечето от нас.
Национална конференция на тема “Финансова децентрализация и административна реформа” във Велико Търново; Семинар-обучение  в Трявна на тема “Новите изменения в Закона за устройство на територията”; регионална среща на тема “Европейските фондове за развитие и възможности за подпомагане на малките и средни предприятия” - Казанлък; Изнесено заседание в Република Малта  на Постоянната комисия за участие на жените в местното самоуправление, организирано от Националното сдружение на общините; Подготвителен курс в София  за прилагането на Административно-процесуалният кодекс и сертификати за петимата юристи-общински съветници; Семинар-обучение “Новият закон за концесиите” в Халкидики, Гърция; Семинар-обучение „Общинска собственост,поземлени имоти и водни обекти” в Будапеща,Унгария; Пътуващ семинар, организиран от Асоциацията на действащите председатели на Общинските съвети в България,  в европейските столици, в т.ч. в Комитета на регионите в ЕС в Брюксел и в Европейския парламент в Страсбург; Европейска конференция “Защита на околната среда и задачите на общините” в Надканижа, Унгария; Четвърта годишна среща на местните власти , организирана по повод 10-тата годишнина на Националното сдружение на общините в Република България.
Това са форуми, в които през третата година  Общински съвет-Казанлък бе не само авторитетно представен, но и впечатлил с инициативността и компетентността на своите   пратеници: Георги Каличков, Марин Пенков, Моника Динева, Милка Енчева, Кольо Колев, Красимира Горунска, Цветанка Пискова, Цветанка Бонева, Ваня Андреева, Валя Димова, Васил Самарски, Петър Пепелешков, Васил Кърпачев,  Христо Марков, Екатерина Щерева и др.
Преценявайки неотложната необходимост от повече знания за Европейските фондове и Кохезионния фонд в момент, когато България е на прага на Европа, със съдействието на Националното сдружение на общините в Република България Председателският съвет подготви и организира семинар-обучение на общинските съветници, на служители на общинската администрация и на журналистите от медиите в Казанлък в с. Кметовци.
Част от темите бяха: “Институции и механизми за усвояването на фондовете от ЕС”, “Предизвикателства пред общините по усвояването на структурните фондове” , “Възможностите на община Казанлък за участие в структурните фондове на ЕС”.
Евроинтеграцията е немислима без познаването на тази материя – с този извод се съгласиха всички участници в семинара, за който бяха ангажирани едни от най-добрите лектори от Министерството на финансите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и експерти от Националното сдружение на общините.
       За първи път представители на общинската законодателна и на общинската изпълнителна власт осъществиха съвместни посещения в рамките на международното сътрудничество между Казанлък и побратимените му градове или градове-потенциални побратими:Сент Ерблен-Франция, Надканижа-Унгария, Луксор –Египет, Кочани-Македония. Със свои решения Председателският съвет изпращаше представители на Общинския съвет в делегациите от Казанлък: Николай Александров, Красимира Горунска, Васил Самарски, Илчо Антонов, Цветанка Пискова, Захари Даскалов, Пеньо Терзиев, Тюркян Салиева.
 Общинските съветници, в частност членовете на ПК по евроинтеграция и бизнессреда,  домакинстваха на срещи с представители от тези и други градове.
Полезни контакти, споделен опит, приятелство и готовност за бъдещо съдействие в работата на община Казанлък по усвояването на еврофондовете – тези важни  характеристики белязаха срещите с делегацията от Сент Ерблен, водена от общинския съветник по въпросите на международното сътрудничество Себастиян Райе, и делегацията от Надканижа, водена от Нандор Литтер – председател на Общинския съвет и кмет на града.
През третата година от мандата си Общинският съвет в Казанлък се оказа отворен за идеи и опит и тук, в страната ни. Две взаимно полезни срещи бяха осъществени -  в гр. Шумен и в гр. Казанлък.
Евроориентацията на местния Общински съвет е нещо изключително важно.
Повече от важно е обаче нещо друго. Нещо, което мълчаливо преживяваме или , ако го изречем, то ще е с остра болка и голяма тревога. Проблемът е национален, но това не ни утешава. Младостта, умът и  красотата на Казанлък търсят своето убежище и своя рай извън Казанлък.
Не са толкова много тези млади хора, които съзнателно избират  родния  край за място на своя живот и реализация, за място, където да сбъднат мечтите си.
Да обърнат този процес е задължение на всички – на местната власт, на институциите, на гражданите и на самите млади хора. Това е въпрос на любородие. На дълг - за съдбата на Казанлък и Долината. Защото  истинският  живот започва от  децата. Преди те да са си стегнали куфарите.
Разтревожен от тази тенденция, в навечерието на най-големия ден на българската духовност 24 май, излязох с Обръщение към обществеността на община Казанлък, призовавайки  за бърза, целенасочена и конкретна работа в тази посока.
Изпратих Обръщението си  на 250 адреса  - до управляващи на местно и национално         равнище, училища, фирми, младежки и други организации.
 Всеобщата тревога предизвика съответния отзвук. Сърдечно благодаря за единомислието и подкрепата на всички вас, моите колеги в Общинския съвет.
Чест прави на мнозина от общинските съветници, които не пропускат повод да бъдат по-близо до младите и  мисълта за тях ги води в редица  по-малки или по-големи начинания и действия.
През тази година председателите на две от постоянните комисии Цветанка Пискова и Иван Матанов участваха в среща за обсъждане на новата учебна програма и по проблемите на българското образование с Кирчо Атанасов - заместник-министър на образованието и науката;
Иван Тишев и Цветанка Пискова  участваха в Национална конференция “Модел за превенция на употребата на наркотици сред младите хора чрез въвеждане на програма по здравно образование в средните училища”,  където казанлъшкият опит, представен от Природоматематическата гимназия “Н. Обрешков” бе адмириран. Полезна в това отношение бе и срещата, която проведох с  Линике Аусти – Главен координатор на Обществена програма за превенция от наркотични вещества в училищата. Последва мое предложение, а Общинският съвет гласува създаването на Общински съвет срещу наркотичните вещества.
Председателският съвет даде съгласие да бъдат наградени три от най-талантливите деца от Общинския детски комплекс “Св. Иван Рилски”, завоювали отличия на национални и международни конкурси през 2006 г., с пътуване до Рилския манастир.
От името на Общинския съвет бяха връчени  награди на деца, участвали в националния детски конкурс “Малките нашенци” в рамките на Чудомирови празници –2006.
Общинският съвет за първи път, по инициатива на Цветанка Бонева,  гласува финансови помощи на 11 абитуриенти без родители или с по един родител, а Председателският съвет и председателите на постоянните комисии се срещнаха и разговаряха с тях – за интересите и амбициите им, за нагласите им да останат в родния град. На тази среща Общинският съвет получи Приз за благотворителност от учениците-автори на проект за финансово подпомагане на абитуриентите в СОУ”Екзарх Антим Първи”.
В тази посока – живот и реализация на младите в родния им край, е и решението на Общинския съвет за разкриването на ВУЗ в Казанлък – по инициатива на кмета на общината Стефан Дамянов.
В тази посока е и срещата на Председателския съвет с тримата ученици от ПМГ – Свилен Кънев, Веселин Александров и Камена Костова, завоювали бронзови отличия на международни олимпиади в Сингапур и Аржентина, както и срещите ми с футболистите от  ПФК “Розова долина” , с членовете на Младежкия парламент в Казанлък , с педагогическия състав на ПГ по лека промишленост и туризъм – първото училище в Казанлък със Стратегия за своето развитие до 2013 г..
Но истинската работа е много повече от това. Истинската работа предстои. Защото тя е свързана не с инерцията или предопределеността на избора, а със съзнателния избор на младите хора да останат тук. А за да стане това, е необходимо да има още предпоставки, необходимо е да бъдат създадени още условия, при това – възможно най-привлекателните. Необходимо е да попитаме и младите – защо да и защо не в Казанлък?
Какво искат те, кое ще ги задържи тук, как да стане това? На тези въпроси трябва да отговорят и обществеността, и местните власти. Със сигурност и гражданите, и младите, ще посегнат към родолюбивата си съвест и ще поработят. На нашата обществена нива има работа за всеки.
Ако това стане, инициативата ще се разгръща и всички заедно  имаме шанс да успеем.
Срещата, която проведох с част от подкрепилите инициативата “Казанлък – място за живот и реализация на младите хора” или, както една журналистка сполучливо я нарече “Зелена карта – Казанлък”, потвърди очакването ми, че много хора се вълнуват от този проблем.
Крайната цел, след задълбочено социалогическо проучване, след множество срещи и консултации, които предстоят, след широко обществено обсъждане, трябва да бъде изработването на  специален нормативен документ - Програма – кратка, ясна и много конкретна. Тази програма да бъде предоставена за разглеждане от постоянните комисии , след което да бъде внесена за обсъждане и утвърждаване от Общинския съвет и да бъде предоставена на изпълнителната власт за изпълнение.
Каквито и да бъдат дебатите, не може да има съмнение, че всеки общински съветник ще гласува с пълното съзнание, че дава гласа си за собственото си дете, което всъщност означава – за всички. Защото голямата надежда на общинските съветници – това са хората на Казанлък и Долината на розата и тракийските владетели. Защото това ще бъде – силата на съгласието в действие. За младите. За европейското утре на града и общината ни. За България.
Госпожи и господа,
Когато наскоро попитаха българския държавен глава – кое е онова нещо, което може най-добре да представя България в европейската символика, той без колебание отговори – розата.
В този смисъл Казанлък е не просто град, а символ. А, както е известно, символите трябва да се пазят,  да се почитат и обичат. Те носят радост и гордост, но се нуждаят и от саможертва. От всеки, който е готов да я направи.


Нашият Общински съвет  е общият пример, общото огледало на тази готовност, в което гражданите на общината добре виждат кой как работи за тях.
Градът ни видимо се променя. За наша обща радост той хубавее с всеки изминал ден. Инициативата на кмета  и  неговия екип е изключително важна. Добрите намерения и добрите постижения в града и общината не биха били възможни без общата воля на общинските съветници, без тяхната инициатива и  подкрепа на всяко хубаво начинание. Всяко намерение, преди  то да стане факт, трябва внимателно и задълбочено да бъде обсъдено в Общинския съвет. Всяко значително действие на местната изпълнителна власт е предшествано от  решение на  местната законодателна институция. Така ние като общински съветници поемаме отговорността за него пред гражданите.
Не друго, а силата на съгласието е ключът към всеки успех в община Казанлък – към днешна дата с превес на града, а утре –  и в населените места. Защото общината – това не е само Казанлък, а и околните селища, които също трябва да се благоустрояват и да стават все по-красиви. Защото са част от големия символ.
Остава още една година от този мандат, последната.
И пак ще дойде часът на равносметките. Тогава ще стане още по-ясно дали времето се е променило или ние, народните избраници-общинските съветници, сме го променили за доброто на всички.
Засега, дори пред тези, които са превърнали съмнението в житейска позиция, има само една възможност – успехът.
С вглеждане в бъдещето, без илюзии. С ново, европейско мислене и самочувствие.
     
    
                                                                          ВАСИЛ САМАРСКИ
11 ноември 2006 г.                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КАЗАНЛЪК