РЕШЕНИЕ № 549
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 23.11.2006 г., Протокол № 46

ОТНОСНО: вх.№ ОС-679/09.11.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък за отмяна на Решене №535, взето на заседание на Общински съвет - Казанлък с Протокол №44от 26.10.2006 г.


Общински съвет – Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, чл.45, ал.9, от ЗМСМА,
 
 
РЕШИ:
 
             1. Изменя  свое решение №535 от 26.10.2006 г. със следния текст:
            1.1. При внасяне на предложение за провеждане на всеки конкурс, общинска администрация заедно с внесените критерии и показатели, начин на оценка, класиране и др. по Наредба №2/15.03.2002 г. на МТС да внася за утвърждаване и проекто договори в Общински съвет.
            1.2. Проекто - анекси към сключените вече договори за превози по транспортната схема да се внасят за утвърждаване в Общински съвет.
            1. 3. Актуализация на цените на билетите за обществения транспорт да става само с решение на ОбС. Това решение да залегне в условията на конкурсите и да бъде включено в договорите за възлагане на превози.
  Участвали в гласуването 33 общински съветника, от които 29 "за".
 
  
 
 
Вярно с оригинала!
 
ПРОТОКОЛИСТ:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
 
                        /В.Добрева/                                           /ВАСИЛ САМАРСКИ/