РЕШЕНИЕ № 555
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 23.11.2006 г., Протокол № 46

ОТНОСНО: вх. ОС-674/09.11.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината относно връщане за ново обсъждане на незаконосъобразно Решение №539, взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.10.2006 г..


Общински съвет – Казанлък, на основание чл.45, ал.10, във връзка с ал.9 от ЗМСМА,
 
                                                                        РЕШИ:
 
            Не потвърждава свое Решение №539 от 26.10.2006 г.
 
 
 
           
 Вярно с оригинала!
 
ПРОТОКОЛИСТ:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
 
                        /В.Добрева/                                           /ВАСИЛ САМАРСКИ/