РЕШЕНИЕ №559
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък проведено на 21.12.2006 г., с Протокол № 47

ОТНОСНО: вх.№ ОС-434/11.07.2007 г.- Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината с доклад за приемане на годишните отчети и баланси за 2005 г. на "Хигиенни и битови услуги"ЕООД и "Казанлък-2000"ЕООД и освобождаване от отговорност управителите на дружествата.


Общински съвет – Казанлък, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл. 137, ал.1, т.т. 3 и 5 от Търговския закон
 
 
Р Е Ш И:
 
1.                 Приема годишния баланс и отчет за 2005 година на Хигиенни и битови услуги"ЕООД и "Казанлък-2000"ЕООД
2.                 Освобождава от отговорност за 2005 година управителите на "Хигиенни и битови услуги"ЕООД и "Казанлък-2000"ЕООД
3.                 Освобождава от отговорност за 2003 и 2004 година управителите на "Хигиенни и битови услуги"ЕООД и "Казанлък-2000"ЕООД
4.                 Определя едномесечен срок от приемане на това решение за внасяне на задълженията на дружествата за дивидента.
5.                 Определя за "Казанлък-2000" ЕООД дивидент за 2005 г. в размер на 20 на сто от печалбата, след данъчно облагане и определя едномесечен срок от приемане на това решение за внасянето му.
 
 
Участвали в гласуването 28 общински съветника, от които 28 "за".
 
 
Вярно с оригинала!
 
 
ПРОТОКОЛИСТ:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
            /В.Добрева/                                                               /ВАСИЛ САМАРСКИ/