Решения на ОбС Мандат 2003 - 2008г.

РЕШЕНИЕ №724 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 26.07.2007 г., Протокол №58 ОТНОСНО: ОС-237/04.04.2007 г. – Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на общината за прехвърляне на собственост по реда на чл. 15, ал. 3 и 5 от ЗУТ по заявление на Алдин Зоранов Шойлев – управител на „Сила пластик” ООД.
повече...

РЕШЕНИЕ №723 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 26.07.2007 г., Протокол №58 ОТНОСНО: ОС-495/29.06.2007 г. – Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на общината за откриване на процедура за приватизация на УПИ ІХ, кв. 38 по плана на гр. Казанлък, ведно с находящите се в имота сгради – незавършено строителство.
повече...

РЕШЕНИЕ №722 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 26.07.2007 г., Протокол №58 ОТНОСНО: ОС-453/25.06.2007 г. – Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на общината за откриване на процедура за приватизация на общински нежилищни имоти по реда на чл. 3, ал. 3, т. 2 от ЗПСК (УПИ І-291, кв. 39 по плана на с. Средногорово, УПИ V, кв. 75 по плана на с. Бузовград и УПИ VІ, кв. 75 по плана на с. Бузовград).
повече...

РЕШЕНИЕ №721 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 26.07.2007 г., Протокол №58 ОТНОСНО: ОС-406/11.06.2007 г. – Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на общината във връзка с предоставяне за безвъзмездно ползване на помещения от „Многопрофилна болница за активна лечение - Казанлък” ЕООД на Центъра за спешна медицинска помощ.
повече...

РЕШЕНИЕ №720 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 26.07.2007 г., Протокол №58 ОТНОСНО: ОС-551/18.07.2007 г. – Придружително писмо с доклад от Цветанка Пискова, зам. председател на ОбС – Казанлък с проект за отмяна Заповед №568/27.06.2007 г. на кмета на община Казанлък по предложение на Председателския съвет. (Решението е оспорено от кмета на общината пред Административен съд - Стара Загора с Решение №232 от 31.01.2008 г. по адм. д. 294/2008 г. по описа на Административен съд - Стара Загора решението на ОбС е отменено ; решението на Административния съд - Стара Загора е оставено в сила с Решение №2943 от 24.09.2008 г. по адм. д. №4780 на ВАС - София (вх. №в ОС-725/06.10.2008 г.)
повече...

РЕШЕНИЕ №719 взето на продължено заседание на Общински съвет – Казанлък, на 16.07.2007 г., Протокол №57 ОТНОСНО: ОС-482/27.06.2007 г. - Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на общината за изпълнение на т. 2 и т. 3 от Решение №589/25.05.07 г. на ОбС за изработване на монумент "Обединена Европа".
повече...

РЕШЕНИЕ №718 взето на продължено заседание на Общински съвет – Казанлък, на 16.07.2007 г., Протокол №57 ОТНОСНО: ОС-344/22.05.2007 г. - Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на общината с предложение за откриване и провеждане на конкурс за отдаване под наем за услуги на част от "Аляолувата къща" представляваща част от публична общинска собственост.
повече...

РЕШЕНИЕ №717 взето на продължено заседание на Общински съвет – Казанлък, на 16.07.2007 г., Протокол №57 ОТНОСНО: ОС-471/26.06.2007 г. - Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на общината във връзка със стратегия за управление и развитие на общинските дружества.
повече...

РЕШЕНИЕ №716 взето на продължено заседание на Общински съвет – Казанлък, на 16.07.2007 г., Протокол №57 ОТНОСНО: Предложение от ПК по икономика, бюджет и финанси да бъде задължен кмета на общината да предприеме действия за преобразуване на „Балкан – К” ЕАД в „Балкан – К” ЕООД и предложение от Красимира Горунска – общински съветник за подписване на анекси с наемателите на обекти по Решение №714/16.07.2007 г. и Решение №715/16.07.2007 г. и съставяне на актове за частна общинска собственост по същите обекти. (Оспорено от Андон Янев - управител на "Балкан-К" ЕАД с жалба пред Старозагорския административен съд. С Определение №147 от 18.09.2008 г. жалбата е оставена без разглеждане като недопустима. С Решение №12147 от 03.12.2007 г. Върховният административен съд, Трето отделение оставя в сила определението на Старозагорския административен съд. С Решение №7422 от 19.06.2008 г. Върховният административен съд, Петчленен състав, І колегия отхвърля искането с правно основание чл. 239,т. 5 от АПК на "Балкан-К" ЕАД и оставя в сила определението Върховния административен съд, Трето отделение, с което е оставено в сила определението на Старозагорския административен съд.)
повече...

РЕШЕНИЕ №715 взето на продължено заседание на Общински съвет – Казанлък, на 16.07.2007 г., Протокол №57 ОТНОСНО: ОС-257/15.04.2007 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов кмет на община Казанлък за безвъзмездно прехвърляне на активи на "Балкан - К" ЕАД, в собственост на община Казанлък. (Оспорено от изпълниотелния директор на "Балкан-К" ЕАД с жалба пред Старозагорския административен съд. С Определение на №145/17.09.2007 г. на Старозагорския административен съд жалбата оставена без разглеждане. С Решение №377/10.01.2008 г. Върховният административен съд на Република България - Трето отделение оставя в сила определението на Старозагорския административен съд. С Решение №7722 от 25.06.2008 г. на Върховния административен съд на Република България, Петчленен състав - І колегия остава в сила определението на Върховния административен съд - Трето отделение, с което е оставено в сила определението на Старозагорския административен съд.)
повече...

РЕШЕНИЕ №714 взето на продължено заседание на Общински съвет – Казанлък, на 16.07.2007 г., Протокол №57 ОТНОСНО: ОС-257/15.04.2007 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов кмет на община Казанлък за безвъзмездно прехвърляне на активи на "Балкан - К" ЕАД, в собственост на община Казанлък. (Оспорено от Андон Янев - изпълнителен директор на "Балкан-К" ЕАД с жалба пред Старозагорския административен съд. С Определение №153 от 19.09.2007 г. Старозагорският административен съд оставя без разглеждане жалбата. С определение №13162 от 20.12.2007 г. на Върховния административен съд, Трето отделение е оставено в сила определението на Старозагорския административен съд. С Определение №7805 от 26.06.2008 г. Върховният административен съд - Петчленен състав, І колегия отхвърля искането с правно основание чл. 239,2 т. 5 от АПК на "Балкан-К"ЕАД и оставя в сила определението на Върховния административен съд, Трето отделение, с което е оставено в сила определението на Старозагорския административен съд.)
повече...

РЕШЕНИЕ №713 взето на продължено заседание на Общински съвет – Казанлък, на 16.07.2007 г., Протокол №57 ОТНОСНО: ОС-459/26.06.2007 г. - Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък във връзка с приемане на годишният финансов отчет за 2005г. и 2006 г. на "Балкан - К" ЕАД и освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите.
повече...

РЕШЕНИЕ №712 взето на продължено заседание на Общински съвет – Казанлък, на 16.07.2007 г., Протокол №57 ОТНОСНО: ОС-459/26.06.2007 г. - Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък във връзка с приемане на годишният финансов отчет за 2005г. и 2006 г. на "Балкан - К" ЕАД и освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите.
повече...

РЕШЕНИЕ №711 взето на продължено заседание на Общински съвет – Казанлък, на 16.07.2007 г., Протокол №57 ОТНОСНО: ОС-459/26.06.2007 г. - Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък във връзка с приемане на годишният финансов отчет за 2005г. и 2006 г. на "Балкан - К" ЕАД и освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите.
повече...

РЕШЕНИЕ №710 взето на продължено заседание на Общински съвет – Казанлък, на 16.07.2007 г., Протокол №57 ОТНОСНО: Предложение на Постоянната комисия по приватизация и разпореждане с общинска собственост за изменение на Решение №561/21.21.2006 г. на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №709 взето на продължено заседание на Общински съвет – Казанлък, на 16.07.2007 г., Протокол №57 ОТНОСНО: ОС-472/26.06.2007 г. - Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък във връзка с приемане на годишния отчет и баланс за 2006 г. на МСЦ „Поликлиника - Казанлък" ЕООД и освобождаване от отговорност на управителя и освобождаване от длъжност на досегашния управител на МСЦ „Поликлиника – Казанлък” ЕООД и избор на временно управляващ дружеството до провеждане на конкурс.
повече...

РЕШЕНИЕ №708 взето на продължено заседание на Общински съвет – Казанлък, на 16.07.2007 г., Протокол №57 ОТНОСНО: ОС-472/26.06.2007 г. - Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък във връзка с приемане на годишния отчет и баланс за 2006 г. на МСЦ „Поликлиника - Казанлък" ЕООД и освобождаване от отговорност на управителя и освобождаване от длъжност на досегашния управител на МСЦ „Поликлиника – Казанлък” ЕООД и избор на временно управляващ дружеството до провеждане на конкурс.
повече...

РЕШЕНИЕ №707 взето на продължено заседание на Общински съвет – Казанлък, на 16.07.2007 г., Протокол №57 ОТНОСНО: ОС-472/26.06.2007 г. - Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък във връзка с приемане на годишния отчет и баланс за 2006 г. на МСЦ „Поликлиника - Казанлък" ЕООД и освобождаване от отговорност на управителя и освобождаване от длъжност на досегашния управител на МСЦ „Поликлиника – Казанлък” ЕООД и избор на временно управляващ дружеството до провеждане на конкурс.
повече...

РЕШЕНИЕ №706 взето на продължено заседание на Общински съвет – Казанлък, на 16.07.2007 г., Протокол №57 ОТНОСНО: ОС-472/26.06.2007 г. - Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък във връзка с приемане на годишния отчет и баланс за 2006 г. на МСЦ „Поликлиника - Казанлък" ЕООД и освобождаване от отговорност на управителя и освобождаване от длъжност на досегашния управител на МСЦ „Поликлиника – Казанлък” ЕООД и избор на временно управляващ дружеството до провеждане на конкурс.
повече...

РЕШЕНИЕ №705 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 10.07.2007 г., Протокол №57 ОТНОСНО: вх. №ОС-475/26.06.2007 г. - Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък във връзка с приемане на годишният отчет и баланс за 2006 г. на "Еко 93" ЕООД и освобождаване от отговорност на управителя.
повече...