Решения на ОбС Мандат 2003 - 2008г.

РЕШЕНИЕ №661 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.4.2007 г., Протокол No. 054 ОТНОСНО: ОС-242/ 06.4.2007 г. - Придружително писмо от Тюркян Салиева, общински съветник с доклад за промяна на Наредба №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №660 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.4.2007 г., Протокол No. 054 ОТНОСНО: ОС-290/ 25.4.2007 г. - Придружително писмо от Цветанка Пискова - председател на ПК по социални дейности и трудова заетост във връзка с ОС - 617/11.10.2006 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №659 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.4.2007 г., Протокол No. 054 ОТНОСНО: ОС-260/ 17.4.2007 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината с доклад за поставяне на паметник на Васил Левски в новоизграждащия се парк в кв."В. Левски".
повече...

РЕШЕНИЕ №658 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.4.2007 г., Протокол No. 054 ОТНОСНО: ОС-285/ 23.4.2007 г. - Доклад от ПК по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт по изпълнение на Решение №551/23.11.2007 г. на ОбС-Казанлък. (Точка 2 отменена с Решение №146/03.04.2008 г. на Старозагорски административен съд)
повече...

РЕШЕНИЕ №657 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.4.2007 г., Протокол No. 054 ОТНОСНО: ОС-127/ 20.2.2007 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък с доклад по молба от Диньо Ташев Динев от гр. Казанлък за опрощаване на кредит от Държавен фонд "Земеделие".
повече...

РЕШЕНИЕ №656 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.4.2007 г., Протокол No. 054 ОТНОСНО: ОС-228/ 02.4.2007 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината с доклад за предоставяне на еднократни помощи за лечение и при извънредни ситуации.
повече...

РЕШЕНИЕ №655 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.4.2007 г., Протокол No. 054 ОТНОСНО: ОС-151/ 28.2.2007 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък с доклад за именуване на ОДЗ гр. Шипка съгласно чл.21, т.18 от ЗМСМА.
повече...

РЕШЕНИЕ №654 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.4.2007 г., Протокол No. 054 ОТНОСНО: ОС-139/ 26.2.2007 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на община Казнлък, с доклад за извършване на следприватизационен контрол за 2006г. по сключени по реда на ЗППДОП /отм./ приватизационни
повече...

РЕШЕНИЕ №653 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.4.2007 г., Протокол No. 054 ОТНОСНО: ОС-034/ 16.1.2007 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък с доклад за утвърждаване списък на общинските жилища по брой, вид и местонахождение. Спряно със Заповед №372/21.05.2007 на обл. управител, ОС-364/28.05.2007 г. (Обявено за нищожно в частта, в която е утвърден списъкът на общинските жилища по брой, вид и местонахождения - следните апартаменти: № №55, 59, 85 и следните къщи № №6, 21, 47, 52, 74, 75, 76, 83, 93 и 94 - с Решение №24/05.06.2008 г. на Административен съд - Стара Загора.)
повече...

РЕШЕНИЕ №652 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.4.2007 г., Протокол No. 054 ОТНОСНО: ОС-199/ 19.3.2007 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината с доклад за възлагане актуализация на оценки на общински обекти:Дворно място, представляващо УПИ ХVІ-688 в кв.31 по плана на с.Шейново, ведно с построената в него сграда и сграда, находяща се в УПИ Х в кв. 6 по плана на с. Шейново, община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №651 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.4.2007 г., Протокол No. 054 ОТНОСНО: ОС-691/ 15.11.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък с доклад във връзка с конкурс за отдаване под наем на 32кв.м.,представляващи част от УПИ ІІ в кв. 172 по плана на гр. Казанлък (Оспорено от кмета на община Казанлък с жалба вх. №ОС-859/05.11.2008 г. от "Буксус Плант" АД пред Административен съд - Стара Загора; с Определение от 29.10.2007 г., постановено по Адм. дело №191/2007 г. на Административния съд в Стара Загора жалбата е оставена без разглеждане като недопустима; с Определение №6268 от 28.05.2008 г. на Върховния административен съд на Република България, Четвърто отделение, определението на Старозагорския административен съд е оставено в сила.) (Решение №4962/15.04.2010 г. на Върховен административен съд на Република България отхвърля жалбата на "Буксус План" АД, отменя Решение №285/27.10.2009 г. на Административен съд - Стара Загора.)
повече...

РЕШЕНИЕ №650 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.4.2007 г., Протокол No. 054 ОТНОСНО: ОС-075/ 31.1.2007 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък с доклад за провеждане на конкурс за учредяване на безсрочно право на строеж за построяване на едноетажна жилищна сграда /сграда Б,съгласно скица №1699/04.12.06 г./ с предназначение: "Печатница" със застроена площ 150 кв. м. в УПИ І, кв.284, кад.район 501, съгласно ПУП на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №590/14.04.1987 г. на ОНС Ст. Загора. Не е доказана необходимост от построяване на едноетажна жилищна сграда /сграда Б,съгласно скица №1699/04.12.06 г./ с предназначение: "Печатница" със застроена площ 150 кв. м. в УПИ І, кв.284, кад.район 501, съгласно ПУП на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №590/14.04.1987 г. на ОНС Ст. Загора. (Обжалвано от кмета на общината пред Административен съд - Стара Загора)
повече...

РЕШЕНИЕ №649 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.4.2007 г., Протокол No. 054 ОТНОСНО: ОС-076/ 31.1.2007 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък с доклад за провеждане на търг с явно наддаване за продажба по реда на ЗОС на : Токоизправителна станция за тролейбусен транспорт.
повече...

РЕШЕНИЕ №648 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.4.2007 г., Протокол No. 054 ОТНОСНО: ОС-074/ 31.1.2007 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък с доклад за провеждане на конкурс за учредяване на безсрочно право на строеж за построяване на едноетажна жилищна сграда с предназначение "Технически център за обучение и демонстрации за подготовка на кадри за промишлеността и сервизно обслужване" със застроена площ 150 кв.м. в УПИ І,кв.284, кад.район 501, съгласно ПУП на гр.Казанлък одобрен със Заповед №590/14.04.1987 на ОНС Ст.Загора
повече...

РЕШЕНИЕ №647 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.4.2007 г., Протокол No. 054 ОТНОСНО: ОС-140/ 26.2.2007 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък с доклад за провеждане на търг за отдаване под наем на общински обект, представляващ част от имот - публична общинска собственост - Кафе -аперитив в сградата на читалището на с. Голямо Дряново,Община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №646 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.4.2007 г., Протокол No. 054 ОТНОСНО: ОС-230/ 03.4.2007 г. - Придружително писмо от кмета на общината с доклад за продажба на имот - частна общинска собственост, находящ се на бул. "Княз Ал. Батенберг" №113, ет. ІІ, ап. ", вх. А в град Казанлък на неговият наемател Атике Мустафа Мустафова, АОС №370/04.12.2006 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №645 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.4.2007 г., Протокол No. 054 ОТНОСНО: ОС-165/ 07.3.2007 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината с доклад за избор на експерт - счетоводители за заверка на годишния финансов отчет за 2006 г. и 2007 г. на едноличните общински търговски дружества.
повече...

РЕШЕНИЕ №644 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.4.2007 г., Протокол No. 054 ОТНОСНО: ОС-251/ 13.04.2007 г. - Придружително писмо от Петко Петличков, председател на ПК по здравеопазване за промяна на Наредба №15 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
повече...

РЕШЕНИЕ №643 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.4.2007 г., Протокол No. 054 ОТНОСНО: ОС-253/ 16.04.2007 г. - Придружително писмо с доклад от Иван Тишев за отмяна на Решение №632 взето на заседание на Общински съвет- Казанлък, проведено на 22.03.2007 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №642 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.4.2007 г., Протокол No. 054 ОТНОСНО: ОС-187/ 14.03.2007 г. - Придружително писмо от Иван Тишев, председател на ОбС по наркотични вещества за приемане на първо и второ четене Общинска програма за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества.
повече...