Решения на ОбС Мандат 2003 - 2008г.

РЕШЕНИЕ №621 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 15.02.2007 г., Протокол №50 ОТНОСНО: вх. №ОС-092/ 07.02.2007 г. - Придружително писмо от Пеньо Терзиев, председател на ПК по култура, информационни средства и вероизповедания с доклад за подмяна на мраморни плочи и изграждане на плочник около фундамента на войнишкия паметник в с. Горно Черковище.
повече...

РЕШЕНИЕ №620 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 15.02.2007 г., Протокол №50 ОТНОСНО: вх. №ОС-073/ 31.01.2007 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък с доклад за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК на общински имот: УПИ ІІ в кв. 32 по плана на с. Ясеново, ведно с находящата се в него сграда, незавършено строителство.
повече...

РЕШЕНИЕ №619 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 15.02.2007 г., Протокол №50 ОТНОСНО: вх. №ОС-049/ 17.01.2007 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък с доклад за провеждане на търг с явно наддаване за продажба по реда на ЗОС на земя с площ 1860 кв. м., представляваща УПИ VІІ, кв.15 по плана на с. Г. Изворово ведно с построените в имота сгради, съоръжения и трайни насаждения.
повече...

РЕШЕНИЕ №618 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 15.02.2007 г., Протокол №50 ОТНОСНО: вх. №ОС-048/ 17.01.2007 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък с доклад за провеждане на търг с явно наддаване по реда на ЗОС на общински имоти, представляващи УПИ ІХ-1418 и УПИ Х-1419 в кв.87 по плана на с. Енина.
повече...

РЕШЕНИЕ №617 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 15.02.2007 г., Протокол №50 ОТНОСНО: вх. №ОС-046/ 17.01.2007 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък с доклад за провеждане на търг с явно наддаване за учредяване на безсрочно право на строеж за построяване на двуетажни жилищни сгради с ОДО на І етаж /ателие, галерия или магазин за продажба на худ. или занаятчийски произведения/ със застроена площ 66 кв. м. и 64 кв.м съгласно скици с номера 1401 и 1402 от 10.10.2006г.вУПИ ХХІ, съответно УПИ ХХІІ общ. кв.338, кад. район 506 съгласно ПУП Казанлък , одобрен със Заповед №5 от 05.04.1994 г. на кмета на общината.
повече...

РЕШЕНИЕ №616 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 15.02.2007 г., Протокол №50 ОТНОСНО: вх. №ОС-045/ 17.01.2007 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък с доклад за провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т.1 ЗПСК на общински обекти УПИ ІХ и УПИ Х в кв.6 по плана на с. Копринка ведно с построената в имота сграда - бивша автоспирка.
повече...

РЕШЕНИЕ №615 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 15.02.2007 г., Протокол №50 ОТНОСНО: вх. №ОС-044/ 17.01.2007 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък с доклад за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т.1 ЗПСК на земя с площ 4000 кв.м представляваща УПИ ІХ-533 в кв.28 по плана на с. Ясеново, ведно с находящите се в него сгради, незавършено строителство.
повече...

РЕШЕНИЕ №614 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 15.02.2007 г., Протокол №50 ОТНОСНО: вх. №ОС-043/ 17.01.2007 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък с доклад за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т.1 ЗПСК на общински нежилищен имот: Дърводелска работилница с. Ръжена-земя с площ 1004 кв.м, представляваща УПИ ІІ 147 в кв.27 по плана на с. Ръжена ведно с построените в него сгради и оборудване към тях.
повече...

РЕШЕНИЕ №613 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 15.02.2007 г., Протокол №50 ОТНОСНО: . №ОС-077/ 31.01.2007 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък с доклад за провеждане на конкурс по реда на глава VІ от Наредба №15 на ОбС за продажба на: Обособен обект - дял "А", със застроена площ 86,79 кв. м. и граници: север и запад-междублоково пространство, изток и юг- клуб "Тракия", представляващ северозападната част от едноетажна масивна сграда с обща площ 239,19 кв. м. построена в УПИ ІІ-113 в кв. 105 по плана на Казанлък, утвърден с Решение №434/2006 г. на ОбС - Казанлък, бул. "Княз Ал. Батенберг", между №113 и №115, при граници на УПИ ІІ-113: север- УПИ І-1137 изток, запад и юг-улица.
повече...

РЕШЕНИЕ №612 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 15.02.2007 г., Протокол №50 ОТНОСНО: вх. №ОС-067/ 31.01.2007 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък с доклад за продажба на земя-частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда./ с.Енина/.
повече...

РЕШЕНИЕ №611 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 15.02.2007 г., Протокол №50 ОТНОСНО: вх. №ОС-063/ 29.01.2007 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък във връзка с продажба на земя-частна общинска собственост, на собственик на законно построена върху нея сграда по молба от Георги Георгиев.
повече...

РЕШЕНИЕ №610 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 15.02.2007 г., Протокол №50 ОТНОСНО: вх. №ОС-068/ 31.01.2007 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на Община Казанлък с доклад за прехвърляне на собственост по реда на чл.15,ал.3 и 5 от ЗУТ, във връзка с молба вх. №194-00-165/30.05.2005г. от Недко Тотев, Николай Димитров и Иван Караенев.
повече...

РЕШЕНИЕ №609 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 15.02.2007 г., Протокол №50 ОТНОСНО: вх. №ОС-661/ 03.11.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на Община Казанлък във връзка с прехвърляне на собственост по реда на чл.15 ал.3 и 5 от ЗУТ, във връзка със заявления вх. №94-В00-49-/31.07.2006 г. от Васил К. Цветков, №94-Е-00-16/31.07.2006г. от Елка П. Загурова и №91-00-72/01.08.2006г. от Николай и Людмил Пееви. (Решението е оспорено по жалба на Васил Цветков в качеството му на ЕТ "Десислава 77 - Васил Цветков", гр.Казанлък пред Административен съд - Стара Загора в частта на определената продажна цена, дължима от ЕТ "Десислава 77 - Васил Цветков" гр. Казанлък. С Решение №30 от 27.06.2008 г. Административен съд - Стара Загора изменя Решение №609/15-02.2007 г. , като намалява цената, дължима от ЕТ "Десислава 77 - Васил Цветков", гр. Казанлък от 407 544 лв. на 64 530 лв.. С Решение №14591 от 29.12.2008 г. (вх. №ОС-62/21.01.2009 г.) Върховният административен съд, Второ отделение, оставя в сила Решение №30/27.06.2008 г. на Старозагорския административен съд. Решението влиза в законна сила на 29.12.2008 г.)
повече...

РЕШЕНИЕ №608 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 15.02.2007 г., Протокол №50 ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост върху имот: Дворно място с обща площ 800 кв.м., представляващо урегулиран поземлен имот IХ-5952 в кв. 189 по плана на гр. Казанлък, при граници : север УПИ IV-5956, УПИ VI-5954; изток – УПИ VII-5953, УПИ VIII-5951; юг- пл. “Севтополис” и запад- УПИ Х-5958 и УПИ III-5957, съгласно ПУП на гр. Казанлък, утвърден със Заповед №157/1994 г. на Кмета на Община- Казанлък чрез продажба на частта на Община Казанлък по Молба №ОС-170/24.03.2006 г. от Анка Димитрова Бончева и Екатерина Петкова Бончева-Лисичарова.
повече...

РЕШЕНИЕ №607 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 15.02.2007 г., Протокол №50 ОТНОСНО: вх. №ОС-069/ 31.01.2007 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов,кмет на Община Казанлък с доклад за прекратяване на съсобственост и преразглеждане на Решение №226/2005г. на ОбС - Казанлък по молба вх. №ОС- 397 /2006г. от Михаил Чаралозов.
повече...

РЕШЕНИЕ №606 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 15.02.2007 г., Протокол №50 ОТНОСНО: вх. №ОС-038/ 17.01.2007 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък с доклад за изкупуване на част от съсобствен имот по чл. 33 от Закона за собствеността от Община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №605 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 15.02.2007 г., Протокол №50 ОТНОСНО: ОС-037/17.12.2007 т. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък във връзка с молба за преимуществено изкупуване на недвижим имот по чл. 199 от ЗУТ от Община Казанлък /Петко Петков/.
повече...

РЕШЕНИЕ №604 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 15.02.2007 г., Протокол №50 ОТНОСНО: ОС-042/17.01.2007 г. - Придружително писмо с доклад от Ст. Дамянов - кмет на община Казанлък във връзка с конкурс за избор на експерт- счетоводители за заверка на годишния финансов отчет за 2006 г. и 2007 г. на едноличните общински търговски дружества.
повече...

РЕШЕНИЕ №603 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 15.02.2007 г., Протокол №50 ОТНОСНО: ОС-070/31.01.2007 г. - Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък във връзка с приемане на проектно предложение на Община Казанлък за създаване на Дневен център за деца с увреждания.
повече...

РЕШЕНИЕ №602 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 15.02.2007 г., Протокол №50 ОТНОСНО: вх. №ОС-088/ 06.02.2007 г. - Придружително писмо от Петър Пепелешков, председател на ПК по икономика, бюджет и финанси с доклад относно заверено копие от Доклад №ФИ4СЗ - 00000003 от 06.10.2006 г., съставен при извършена финансова инспекция на Община Казанлък от Агенция за държавна финансова инспекция към Министерството на финансите.
повече...