Решения на ОбС Мандат 2003 - 2008г.

РЕШЕНИЕ №422 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 27.04.2006 г., Протокол №36 ОТНОСНО: 14. вх. No. ОС-161/21.03.2006 г. - Докладна записка от Стефан Дамянов - кмет на община Казанлък относно Меморандум за разбирателство и нови правила за работа по Проект "Социални услуги в замяна на нови работни места" /СЕЙН/ и поемане на част от финансирането му през 2006-2007 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №421 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 27.04.2006 г., Протокол №36 ОТНОСНО: 13. вх. No. ОС-192/ 30.03.2006 г. - Докладна записка от Стефан Дамянов - кмет на община Казанлък, относно приемане на проектно предложение на община Казанлък за кандидатстване за финансиране от Социалноинвестиционен фонд на инфраструктурен микропроект.
повече...

РЕШЕНИЕ №420 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 27.04.2006 г., Протокол №36 ОТНОСНО: 12. вх. No. ОС-221/ 13.04.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък, с доклад за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на търговски обект, находящ се на първи етаж в жилищен блок, построен в УПИ І, кв. 137 А, бул. "Княз Ал. Батенберг" №12, гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №419 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 27.04.2006 г., Протокол №36 ОТНОСНО: 11. вх. No. ОС-216/ 10.04.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък, с доклад за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т.1 ЗПСК на: Дворно място, представляващо УПИ І, кв.51 по плана на с. Средногорово, ведно с построените в него сгради.
повече...

РЕШЕНИЕ №418 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 27.04.2006 г., Протокол №36 ОТНОСНО: 10. вх. No. ОС-215/ 10.04.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък, с доклад за провеждане на търг с явно наддаване за продажба по реда на ЗОС на: Дворно място, представляващо УПИ VІІ, кв. 15 по плана на с. Г. Изворово.
повече...

РЕШЕНИЕ №417 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 27.04.2006 г., Протокол №36 ОТНОСНО: 09. вх. No. ОС-214/ 10.04.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък, с доклад за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл.32, ал.3, т.1 ЗПСК на: Дворно място, представляващо УПИ ХVІ-688, кв.31 по плана на с. Шейново, ведно с построената в него сграда и подобрения.
повече...

РЕШЕНИЕ №416 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 27.04.2006 г., Протокол №36 ОТНОСНО: 08. вх. No. ОС-213/ 10.04.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък, с доклад за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл.32, ал.3, т.1 ЗПСК на: Масивна сграда, находяща се в УПИ Х, кв.6, с. Шейново.
повече...

РЕШЕНИЕ №415 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 27.04.2006 г., Протокол №36 ОТНОСНО: ОС-212 от 10.04.2006 г. Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък с доклад за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл.32, ал.3, т.1 ЗПСК на Дворно място, представляващо УПИ ІІ, кв.32 по плана на с. Ясеново, ведно с находящата се в него сграда - незавършено строителство.
повече...

РЕШЕНИЕ №414 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 27.04.2006 г., Протокол №36 ОТНОСНО: Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък, с доклад за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл.32, ал.3, т.1 ЗПСК на обект: Обществен терен, представляващ им. №000514 в м."Паметника" в землището на с.Шейново, ведно с построената в него сграда.
повече...

РЕШЕНИЕ №413 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 27.04.2006 г., Протокол №36 ОТНОСНО: ОС-196 от 03.04.2006 г. Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък, относно обсъждане и приемане на доклада за следприватизационен контрол за 2005 г. по сключени договори по реда на ЗППДОП/отм./ и ЗПСК.
повече...

РЕШЕНИЕ №412 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 27.04.2006 г., Протокол №36 ОТНОСНО: ОС-156 от 20.03.2006 г. Докладна записка от Стефан Дамянов- кмет на община Казанлък относно продажба на недвижим имот-терен с площ 6 407 кв.м, представляващ им. №000258 в местността "До воденицата" в землището на с.Бузовград.
повече...

РЕШЕНИЕ №411 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 27.04.2006 г., Протокол №36 ОТНОСНО: ОС-250/26.04.2006 г. Придружително писмо от Стефан Дамянов-кмет на общината с доклад за одобряване на подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване на Ромски квартал, гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №410 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 27.04.2006 г., Протокол №36 ОТНОСНО: ОС-158/21.03.2006 г. Докладна записка от Стефан Дамянов - кмет на община Казанлък във връзка със замяна на имот, общинска собственост с имот, държавна собственост, намиращи се в кад. район 503 по одобрен устройствен план на гр. Казанлък от 24.04.2003 г. (С Решение на Староз.окр. съд №156/14 юли 2006 г. отменя т. 2 като незаконосъобразна!)
повече...

РЕШЕНИЕ №409 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 27.04.2006 г., Протокол №36 (Отменено с Решение №598/30.05.2013 г.!) ОТНОСНО: ОС-167/22.03.2006 г. Придружително писмо от Петко Петличков-председател на ПК по здравеопазване с доклад за методика за определяне трудовото възнаграждение на управителите на медицински заведения - общински търговски дружества.
повече...

РЕШЕНИЕ №408 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 27.04.2006 г., Протокол №36 ОТНОСНО: Внасяне на образците на символите от Наредба №27 за символиката на община Казанлък, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на община Казанлък за приемане от Общинския съвет.
повече...

РЕШЕНИЕ №407 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 27.04.2006 г., Протокол №36 ОТНОСНО: Изготвяне и поддържане на регистър на паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на община Казанлък, съгласно чл. 83, ал. 2 от Наредба №27 за символиката на община Казанлък, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №406 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 27.04.2006 г., Протокол №36 ОТНОСНО: Провеждане на конкурси съгласно изискванията на Наредба №27 за символиката на община Казанлък, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на община Казанлък за Знаме на град Казанлък и за Герб на град Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №405 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 27.04.2006 г., Протокол №36 ОТНОСНО: ОС-131/20.04.2006 г. Предложение от В. Самарски - председател на ОбС - Казанлък за приемане на нова Наредба за символиката на община Казанлък, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за поставянето на паметници и други възпоменателни знаци на територията на община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №404 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.03.2006 г., Протокол No. 035 ОТНОСНО: Придружително писмо от Цветанка Пискова-председател на ПК по социални дейности и трудова заетост относно отпускане на еднократна финансова помощ за лечение в чужбина на Димитричка Стефанова Михова от гр.Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №403 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.03.2006 г., Протокол No. 035 ОТНОСНО: Предложение от Комисията пообразование, младежки дейности,спорт и туризъм за приемане на Общинска програма за закрила на детето - 2006 г.
повече...