Решения на ОбС Мандат 2003 - 2008г.

РЕШЕНИЕ №402 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.03.2006 г., Протокол No. 035 ОТНОСНО: Предложение от В. Самарски - председател на ОбС - Казанлък за приемане на нова Наредба за символиката на община Казанлък, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за поставянето на паметници и други възпоменателни знаци на територията на община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №401 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.03.2006 г., Протокол No. 035 ОТНОСНО: Докладна записка от Стефан Дамянов-кмет на община Казанлък, относно приемане на проектно предложение на на община Казанлък за кандидатстване за финансиране по Програма ФАР BG2005/017-684.01 Схема за възстановяване и рехабилитация след наводненията.
повече...

РЕШЕНИЕ №400 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.03.2006 г., Протокол No. 035 ОТНОСНО: Придружително писмо от Петко Петличков-председател на ПК по здравеопазване, относно методика за определяне трудовото възнаграждение на управителите на медицински заведения- общински търговски дружества/Многопрофилна болница за активно лечение – Казанлък” ЕООД, „Диагностично-консултативен център – І – Казанлък” ЕООД, „Стоматологичен център І – Казанлък” ЕООД „Медико-техническа лаборатория І – Казанлък” ЕООД/
повече...

РЕШЕНИЕ №399 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.03.2006 г., Протокол No. 035 ОТНОСНО: Докладна записка от Стефан Дамянов- кмет на община Казанлък, относно промяна на Наредба №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №398 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.03.2006 г., Протокол No. 035 ОТНОСНО: Докладна записка от кмета на общината за оползотворяване на дървесината от тополовото насаждение - общинска собственост, намиращо се в местност "Даскалов соргун", землище с. Бузовград.
повече...

РЕШЕНИЕ №397 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.03.2006 г., Протокол No. 035 ОТНОСНО: Докладна записка от Стефан Дамянов-кмет на община Казанлък относно отдаване под наем на общински обект, представляващ част от имот - публична общинска собственост - "Част от квартален клуб "В.Левски", гр.Казанлък за паричен салон.
повече...

РЕШЕНИЕ №396 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.03.2006 г., Протокол No. 035 ОТНОСНО: Докладна записка от Стефан Дамянов-кмет на община Казанлък за откриване на процедура за приватизация по реда на чл.3, ал.3, т.2 от ЗПСК за обекти, включени в Годишния план за приватизация за 2006 г. на община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №395 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.03.2006 г., Протокол No. 035 ОТНОСНО: Докладна записка от Стефан Дамянов-кмет на община Казанлък, относно провеждане на конкурс за продажба на обект "УПИ І в кв. 228 " по плана на гр.Казанлък по реда на Наредба 15 на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №394 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.03.2006 г., Протокол No. 035 ОТНОСНО: Докладна записка относно продажба на недвижим имот, частна общинска собственост по реда на Наредба №15, УПИ ІІІ-155 в кв. 25 по плана на село Ръжена.
повече...

РЕШЕНИЕ №393 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.03.2006 г., Протокол No. 035 ОТНОСНО: Докладна записка от Стефан Дамянов-кмет на община Казанлък относно: Продажба на недвижим имот- ЧОС по реда на Наредба №15 за незастроено дворно място с площ 345 кв.м, представляващо УПИ VІІ-1015, 1016, 1017 в кв.132б по плана на гр.Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №392 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.03.2006 г., Протокол No. 035 ОТНОСНО: Докладна записка от Стефан Дамянов-кмет на община Казанлък относно продажба на недвижими имоти-ЧОС по реда на Наредба №15 по плана на гр.Казанлък: 1.Незастроено дворно място с площ 865 кв.м представляващо УПИ Vв кв.436 ; 2.Незастроено дворно място с площ 768 кв.м прудставляващо УПИ ІІ-3090 в кв.431.
повече...

РЕШЕНИЕ №391 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.03.2006 г., Протокол No. 035 ОТНОСНО: Докладна записка от Стефан Дамянов-кмет на община Казанлък относно продажба на недвижими имоти-ЧОС по реда на Наредба №15 за следните имоти:1.Незастроено дворно място с площ 344 кв.м /УПИ ІV-915,916,917 в кв.132А ; 2. Незастроено дворно място с площ 235 кв.м /УПИ ІІІ-914 в кв.132А.
повече...

РЕШЕНИЕ №390 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.03.2006 г., Протокол No. 035 ОТНОСНО: Докладна записка от Стефан Дамянов-кмет на община Казанлък, относно отдаване под наем на общински обект, придставляващ част от имот-публична общинска собственост-"Плувен басейн, находящ се в Блок Д на територията на СОУ "Екзарх Антим І", гр.Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №389 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.03.2006 г., Протокол No. 035 ОТНОСНО: Докладна записка от Стефан Дамянов-кмет на община Казанлък за отмяна на т. т. 2,3, и 4 от Решение №353/31,01,2006 г. на ОбС-Казанлък за приватизация на обект: "Детска градина", с.Горно Изворово.
повече...

РЕШЕНИЕ №388 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.03.2006 г., Протокол No. 035 ОТНОСНО: Докладна записка от Ст. Дамянов - кмет на община Казанлък за промяна на Наредба №15 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
повече...

РЕШЕНИЕ №387 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.03.2006 г., Протокол No. 035 ОТНОСНО: Докладна записка от Ст. Дамянов - кмет на община Казанлък за промяна на Наредба №15 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
повече...

РЕШЕНИЕ №386 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.03.2006 г., Протокол No. 035 ОТНОСНО: Предложение от Васил Самарски - председател на Общинския съвет за обсъждане на спрените със заповеди на областния управител на област Стара Загора точки 2, 3, 4 и 5 от Решение №354; на точки 2, 3 и 4 от Решение 353 и на цялото Решение №354, приети от Общински съвет - Казанлък на заседанието, проведено 31.01.2006 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №385 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.03.2006 г., Протокол No. 035 ОТНОСНО: Предложение от Васил Самарски - председател на Общинския съвет за обсъждане на спрените със заповеди на областния управител на област Стара Загора точки 2, 3, 4 и 5 от Решение №352; на точки 2, 3 и 4 от Решение 353 и на цялото Решение №354, приети от Общински съвет - Казанлък на заседанието, проведено 31.01.2006 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №384 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 10.03.2006 г., Протокол №34 ОТНОСНО: Бюджета на община Казанлък за 2006 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №383 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 10.03.2006 г., Протокол №34 ОТНОСНО: Предложение от общинския съветник Стойчо Чичеков за подмяна на знамената в общинските училища.
повече...