Решения на ОбС Мандат 2003 - 2008г.

РЕШЕНИЕ №366 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 06.03.2006 г., Протокол №33, Р Е Ш Е Н И Е №368 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 06.03.2006 г., Протокол №33 ОТНОСНО: 08. вх. No. ОС-075/ 10.02.2006 г. - Докладна записка за провеждане на конкурс за учредяване безсрочно право на строеж за построяване на масивна сграда "Заведение за социални грижи"с РЗП от 2 400 кв.м върху общинска земя от 1200 кв.м в УПИ І - "За специални нужди" в кв.28, по плана на с. Г.Дряново, община Казанлък
повече...

РЕШЕНИЕ №365 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 06.03.2006 г., Протокол №33 ОТНОСНО: Промяна в чл. 22, ал.3, т.3 на Раздел трети “Такса за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги” от Наредба №26 на ОбС - Казанлък за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите.
повече...

РЕШЕНИЕ №364 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 06.03.2006 г., Протокол №33 ОТНОСНО: Промяна в Наредба №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №364 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 06.03.2006 г., Протокол №33, Р Е Ш Е Н И Е №368 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 06.03.2006 г., Протокол №33 ОТНОСНО: 08. вх. No. ОС-075/ 10.02.2006 г. - Докладна записка за провеждане на конкурс за учредяване безсрочно право на строеж за построяване на масивна сграда "Заведение за социални грижи"с РЗП от 2 400 кв.м върху общинска земя от 1200 кв.м в УПИ І - "За специални нужди" в кв.28, по плана на с. Г.Дряново, община Казанлък
повече...

РЕШЕНИЕ №363 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 06.03.2006 г., Протокол №33 ОТНОСНО: Избиране на експерт – счетоводители за общинските еднолични дружества за 2005 година.
повече...

РЕШЕНИЕ №363 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 06.03.2006 г., Протокол №33 ОТНОСНО: Избиране на експерт – счетоводители за общинските еднолични дружества за 2005 година.
повече...

РЕШЕНИЕ №362 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 06.03.2006 г., Протокол №33 ОТНОСНО: Закриване на НУ "Васил Левски" в село Долно Изворово.
повече...

РЕШЕНИЕ №362 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 06.03.2006 г., Протокол №33 ОТНОСНО: Закриване на НУ "Васил Левски" в село Долно Изворово.
повече...

РЕШЕНИЕ №361 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 06.03.2006 г., Протокол №33 ОТНОСНО: Приемане на Етичен кодекс на общинския съветник.
повече...

РЕШЕНИЕ №361 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 06.03.2006 г., Протокол №33 ОТНОСНО: Приемане на Етичен кодекс на общинския съветник.
повече...

РЕШЕНИЕ №360 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 06.03.2006 г., Протокол №33 ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
повече...

РЕШЕНИЕ №360 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 06.03.2006 г., Протокол №33 ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
повече...

РЕШЕНИЕ №359 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 31.01.2006 г., Протокол №32 ОТНОСНО: Молби за отпускане на еднократни финансови помощи.
повече...

РЕШЕНИЕ №358 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 31.01.2006 г., Протокол №32 ОТНОСНО: Именуване на Детски комплекс, град Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №357 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 31.01.2006 г., Протокол №32 ОТНОСНО: Прехвърляне на собственост по реда на чл.15 ал.3 и 5 от ЗУТ по молба на Радка Христова Милева и Лалчо Христов Касев.
повече...

РЕШЕНИЕ №356 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 31.01.2006 г., Протокол №32 ОТНОСНО: Продажба на имот със законно построена в него сграда по молба на Захари Стефанов Захариев.
повече...

РЕШЕНИЕ №355 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 31.01.2006 г., Протокол №32 ОТНОСНО: Предоставяне на помещение за ползване от Сдружение на жени с онкологични заболявания и техните близки - град Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №354 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 31.01.2006 г., Протокол №32 ОТНОСНО: Отдаване под наем на общински обект, представляващ част от имот - публична общинска собственост - "Плувен басейн, находящ се на територията на СОУ "Екзарх Антим І, гр. Казанлък". (отм. с Решение №386 от 30.03.2006 г.)
повече...

РЕШЕНИЕ №353 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 31.01.2006 г., Протокол №32 ОТНОСНО: Откриване на процедура за приватизация по реда на чл. 3, ал. 3, т. 2 от ЗПСК за обект "Детска градина, село Горно Изворово". (т.т. 2, 3 и 4 отменени с Решение №389 от 30.03.2006 г.)
повече...

РЕШЕНИЕ №352 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 31.01.2006 г., Протокол №32 ОТНОСНО: Провеждане на конкурс за продажба на обект: "УПИ I в кв. 129, кад. район 504 по плана на гр. Казанлък" по реда на глава VI от Наредба №15 на ОбС за реда за придобиване и разпореждане с общинско имущество. (Отменено с Решение №385 от 30.03.2006 г.)
повече...