Решения на ОбС Мандат 2003 - 2008г.

РЕШЕНИЕ №863 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.05.2008 г., Протокол №69 ОТНОСНО: вх. №ОС_243/07.04.2008 г. - Придружително писмо с доклад от Ст. Дамянов - кмет на общината за провеждане на търг с явно наддаване за продажба по реда на ЗОС на общински имот УПИ ХІІ общ. в кв. 132 Б по плана на град Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №862 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.05.2008 г., Протокол №69 ОТНОСНО: вх. №С_318 /10.05.2008 г. - Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на общината за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал.3, т.1 от ЗПСК на общински нежилищен имот: УПИ I "за ОДО" в кв.39 по плана на с. Средногорово, община Казанлък, ведно с построената в имота сграда.
повече...

РЕШЕНИЕ №861 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.05.2008 г., Протокол №69 ОТНОСНО: вх. №ОС_319/10.05.2008 г. - Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на общината за провеждане на търг с явно наддаване за продажба по реда на ЗОС: УПИ VІІ, в кв. 15 по плана на с. Горно Изворово с площ 1860 кв. м, ведно с построените в имота сгради, съоръжения и трайните насаждения.
повече...

РЕШЕНИЕ №860 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.05.2008 г., Протокол №69 ОТНОСНО: . вх. №ОС_299/25.04.2008 г. - Придружително писмо с доклад от Ст. Дамянов, кмет на общината за провеждане на конкурс по реда на глава VI от Наредба №15 на ОбС за продажба на обект: УПИ I в кв. 28, по плана на с. Голямо Дряново.
повече...

РЕШЕНИЕ №859 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.05.2008 г., Протокол №69 ОТНОСНО: 01. вх. №ОС_349/17.05.2008 г. - Доклад от Петко Петличков, председател на ПК по здравеопазване за откриване на процедура по акредитация на "МБАЛ -Казанлък" ЕООД.
повече...

РЕШЕНИЕ №858 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 07.05.2008 г., Протокол №68 ОТНОСНО: вх. №ОС-666/14.9.2007 г. - Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на общината за приемане на Общинска програма за изпълнение Стратегията за образователна интеграция на етническите малцинства на МОН.
повече...

РЕШЕНИЕ №857 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 07.05.2008 г., Протокол №68 ОТНОСНО: вх. №ОС-269/17.4.2008 г. - Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на общината за удостояване със званието "Почетен гражданин на гр. Казанлък" на г-н Гиньо Ганев.
повече...

РЕШЕНИЕ №856 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 07.05.2008 г., Протокол №68 ОТНОСНО: вх. №ОС-283/22.4.2008 г. - Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на общината за Промяна на Наредба №26 на ОбС, утвърждаване на образец на холограма и определяне цена на стикер за леки таксиметрови автомобили, в изпълнение на Наредба №34 от 06.12.1999 г. за таксиметров превоз на пътници, издадена от министъра на транспорта.
повече...

РЕШЕНИЕ №855 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 07.05.2008 г., Протокол №68 ОТНОСНО: вх. №ОС-248/09.4.2008 г. - Придружително писмо с доклад за определяне на училище - преимуществен ползвател на моторно превозно средство марка "Хюндай", рег. №СА 0748 КА, за превоз на ученици, обучаващи се в общинските и държавни училища, намиращи се в границите на община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №854 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 07.05.2008 г., Протокол №68 ОТНОСНО: вх. №ОС-239/07.4.2008 г. - Придружително писмо с доклад за отдаване на помещение за безвъзмездно ползване на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва и Съюза на ветераните от войната.
повече...

РЕШЕНИЕ №853 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 07.05.2008 г., Протокол №68 ОТНОСНО: вх. №ОС-556/19.7.2007 г. - Придружително писмо с доклад от кмета на община Казанлък с предложение за приемане на Общинска стратегия по десетилетието на ромското включване в Казанлък 2007 - 2013 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №852 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 07.05.2008 г., Протокол №68 ОТНОСНО: вх. №ОС-301/29.4.2008 г. - Доклад от Любен Тонев, общински съветник за утвърждаване на Ромски обществен съвет. (Отменено с Решение №92/27.11.2008 г. на Общински съвет - Казанлък)
повече...

РЕШЕНИЕ №851 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 07.05.2008 г., Протокол №68 ОТНОСНО: вх. №ОС-255/10.4.2008 г. - Придружително писмо с доклад от кмета на общината за продажба на земя - частна общинска собственост по молба на Ангел Русев Чанов, собственик на построена върху нея сграда в урегулиран поземлен имот УПИ-ХХІІІ в кв. 10 по плана на с. Долно Изворово за сумата 4 400 лв.
повече...

РЕШЕНИЕ №850 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 07.05.2008 г., Протокол №68 ОТНОСНО: вх. №ОС-258/10.4.2008 г. - Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на общината за нереализирано право на строеж, върху недвижим имот-общинска собственост и погасяването му по давност в полза на Община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №849 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 07.05.2008 г., Протокол №68 ОТНОСНО: вх. №ОС-252/10.4.2008 г. - Придружително писмо с доклад от Ст. Дамянов, кмет на общината във връзка с информация за извършените продажби на общинско имущество в Община Казанлък по реда на ЗОС за първото тримесечие на 2008 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №848 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 07.05.2008 г., Протокол №68 ОТНОСНО: вх. №ОС-187/14.3.2008 г. - Придружително писмо с доклад от Моника Динева, общински съветник за преструктуриране на "МДЦ Поликлиника - Казанлък" ЕООД.
повече...

РЕШЕНИЕ №847 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 07.05.2008 г., Протокол №68 ОТНОСНО: вх. ОС-303/29.04.2008 г. - Доклад от Васил Самарски – председател на ОбС за преобразуване на Професионална гимназия по строителство – Казанлък от държавно в Общинско училище и деактуване на собствеността от държавна в общинска. (Решението е препотвърдено с Решение №189 от 30.04.2009 г. на ОбС.)
повече...

РЕШЕНИЕ №846 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 07.05.2008 г., Протокол №68 ОТНОСНО: Предложение от кмета на общината за изготвяне на цялостна концепция за финансиране на образованието, постъпило при разглеждането на вх. ОС-303/29.04.2008 г. - Доклад от Васил Самарски – председател на ОбС за преобразуване на Професионална гимназия по строителство – Казанлък от държавно в общинско училище и деактуване на собствеността от държавна в общинска.
повече...

РЕШЕНИЕ №845 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 24.04.2008 г., Протокол №67 ОТНОСНО: вх. №ОС-213/27.03.2008 г. - Придружително писмо с доклад от Ст. Дамянов - кмет на общината за опрощаване на задължение към Териториално поделение на НАП на Гена Петкова Бакалова от гр. Казанлък за неправомерно получена пенсия от сина й Пенко Бакалов.
повече...

РЕШЕНИЕ №844 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 24.04.2008 г., Протокол №67 ОТНОСНО: вх. №ОС-556/19.07.2007 г. - Придружително писмо с доклад от Ст. Дамянов - кмет на община Казанлък с предложение за приемане на Общинска стратегия по десетилетието на ромското включване в Казанлък 2007 - 2013 г.
повече...