Решения на ОбС Мандат 2003 - 2008г.

РЕШЕНИЕ №331 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 07.12.2005 г., Протокол №30 ОТНОСНО: Предложение за обекти от общинската пътна мрежа, изграждането, реконструкцията или ремонта на които да бъдат включени за финансиране през 2006 година.
повече...

РЕШЕНИЕ №330 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 07.12.2005 г., Протокол №30 ОТНОСНО: Изменение и допълнение на чл. 61, VІ, "Б" от Наредба №15 на Общинския съвет, регламентиращ цените за отдаване под наем на обекти за здравни дейности и аптеки, приети от ОбС с Решение №308/25.11.2005 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №329 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 07.12.2005 г., Протокол №30 ОТНОСНО: Именуване на Дом за стари хора с отделение за лежащи №1 - Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №328 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 07.12.2005 г., Протокол №30 ОТНОСНО: Замяна на имот, частна собственост, с общински имот във връзка с постъпила молба от Костадин Костов за осигуряване на достъп на имота му до улица.
повече...

РЕШЕНИЕ №327 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 07.12.2005 г., Протокол №30 ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост върху недвижими имоти, по молба на Георги и Александър Орозови.
повече...

РЕШЕНИЕ №326 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 07.12.2005 г., Протокол №30 ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот, представляващ УПИ ІІІ-5782,5783 в кв. 166 по плана на град Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №325 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 07.12.2005 г., Протокол №30 ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот, представляващ УПИ VІ общ. в кв. 166 по плана на град Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №324 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.11.2005 г., Протокол №29 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ на Иван Балтов от село Розово.
повече...

РЕШЕНИЕ №323 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.11.2005 г., Протокол №29 ОТНОСНО: Отпускане на персонална пенсия на децата, съответно на Галя Юлиянова от с. Ръжена, Нурай Зенур от с. Кънчево и Петя Татарова от гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №322 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.11.2005 г., Протокол №29 ОТНОСНО: Промяна в състава на Местната комисия по Закона за уреждане на жилищни въпроси на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове /ЗУЖВГМЖСВ/.
повече...

РЕШЕНИЕ №321 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.11.2005 г., Протокол №29 ОТНОСНО: Поставяне на паметен знак на родната къща на Любомир Кабакчиев.
повече...

РЕШЕНИЕ №320 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.11.2005 г., Протокол №29 ОТНОСНО: Предоставяне за временно ползване на общинско жилище.
повече...

РЕШЕНИЕ №319 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.11.2005 г., Протокол №29 ОТНОСНО: Провеждане на търг с явно наддаване на продажба на обект „Младежки дом, с. Кънчево”.
повече...

РЕШЕНИЕ №318 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.11.2005 г., Протокол №29 ОТНОСНО: Продажба на имот със законно построена в него сграда по молба от Анелия Георгиева Станчева.
повече...

РЕШЕНИЕ №317 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.11.2005 г., Протокол №29 ОТНОСНО: Продажба на имот със законно построена в него сграда по молба от Севинч Мустафа.
повече...

РЕШЕНИЕ №316 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.11.2005 г., Протокол №29 ОТНОСНО: Продажба на земя, частна общинска собственост на собственици на законно построена върху нея сграда по молба от Иларион Крушев и Стефка Хаджиминчева.
повече...

РЕШЕНИЕ №315 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.11.2005 г., Протокол №29 ОТНОСНО: Утвърждаване временни промени в утвърдените маршрутни разписания на автобусни линии №1, №5 и №6 от общинската транспортна схема.
повече...

РЕШЕНИЕ №314 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.11.2005 г., Протокол №29 ОТНОСНО: Утвърждаване на изменения в транспортната схема на община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №313 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.11.2005 г., Протокол №29 ОТНОСНО: Броя, местонахождението и сигнализирането на таксиметровите стоянки на територията на община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №312 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.11.2005 г., Протокол №29 ОТНОСНО: Промяна в Наредба №26 на Общински съвет Казанлък за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги .
повече...