Решения на ОбС Мандат 2003 - 2008г.

РЕШЕНИЕ №291 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 06.10.2005 г., Протокол №27 ОТНОСНО: Провеждане на нов конкурс за избор на управител на “Еко – 93” ЕООД.
повече...

РЕШЕНИЕ №290 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 06.10.2005 г., Протокол №27 ОТНОСНО: Промени в състава на Постоянните комисии на ОбС, създадени с Решение №5/27.11.2003 г. и променени с Решение №130/19.10.2004 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №289 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 06.10.2005 г., Протокол №27 ОТНОСНО: Определяне еднократно възнаграждение на Цветанка Цакова Пискова, зам.-председател на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №288 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 06.10.2005 г., Протокол №27 ОТНОСНО: Изменения в Решения с номера 9/27.11.2003 г. и 17/23.12.2003 г. на ОбС – Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №287 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 06.10.2005 г., Протокол №27 ОТНОСНО: Отмяна на решения с номера 8/27.11.2003 г. и 181/20.12.2004 г. на ОбС, определяне на месечното трудово възнаграждение на председателя на ОбС и определяне на представител на ОбС – Казанлък в състава на Областния съвет за развитие на област Стара Загора.
повече...

РЕШЕНИЕ №286 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 06.10.2005 г., Протокол №27 ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
повече...

РЕШЕНИЕ №285 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 06.10.2005 г., Протокол №27 ОТНОСНО: Приемане на декларация във връзка с обгазяването територията на община Казанлък
повече...

РЕШЕНИЕ №284 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 06.10.2005 г., Протокол №27 ОТНОСНО: Предоставяне на помещение, находящо се в Бозвелиевата къща, за безвъзмездно ползване “Искра”, гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №283 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 06.10.2005 г., Протокол №27 ОТНОСНО: Ликвидиране на съсобственост по молба от наследниците на Димитър Денев Димитров и Иван Добрев Кънев.
повече...

РЕШЕНИЕ №282 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 06.10.2005 г., Протокол №27 ОТНОСНО: Продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, по реда на Наредба №15 на ОбС, приета с Решение №218 от 27.04.2005 г. (изм. и доп. с Решение №325 и Решение №326 от 07.12.2005 г.)
повече...

РЕШЕНИЕ №281 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 06.10.2005 г., Протокол №27 ОТНОСНО: Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Казанлък към 30.06.2005 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №280 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 06.10.2005 г., Протокол №27 ОТНОСНО: Предложение за закриване на Начално училище “Васил Левски”, село Долно Изворово.
повече...

РЕШЕНИЕ №279 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 16.09.2005 г., Протокол №26 ОТНОСНО: Избор на председател на Общинския съвет.
повече...

РЕШЕНИЕ №278 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 16.09.2005 г., Протокол №26 ОТНОСНО: Създаване на временна комисия за провеждане на повторна процедура за избор на председател на Общинския съвет.
повече...

РЕШЕНИЕ №277 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 16.09.2005 г., Протокол №26 ОТНОСНО: Създаване на временна комисия за избор на председател на Общинския съвет.
повече...

РЕШЕНИЕ №276 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 16.09.2005 г., Протокол №26 ОТНОСНО: Създаване на временна комисия за изготвяне на декларация във връзка с обгазяването на територията на община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №275 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 16.09.2005 г., Протокол №26 ОТНОСНО: Закриване на начално училище в с. Долно Изворово. (Отм. с Решение №280 от 06.10.2005 г.)
повече...

РЕШЕНИЕ №274 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 16.09.2005 г., Протокол №26 ОТНОСНО: Изпълнение на Наредба №7/29.12.2000 г., изм. и доп. 2001,02 и 2003 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №273 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.07.2005 г., Протокол №25 ОТНОСНО: Организацията на транспорта и безопасността на движението на територията на общината.
повече...

РЕШЕНИЕ №272 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.07.2005 г., Протокол №25 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за движението на превозните средства и ползването на общите територии в община Казанлък.
повече...