Решения на ОбС Мандат 2003 - 2008г.

РЕШЕНИЕ №231 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 19.05.2005 г., Протокол №22 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ на Цвятко Николов от гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №230 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 19.05.2005 г., Протокол №22 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ на Гита Славова от гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №229 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 19.05.2005 г., Протокол №22 ОТНОСНО: Именуване на площад в град Шипка.
повече...

РЕШЕНИЕ №228 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 19.05.2005 г., Протокол №22 ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор за продажба на недвижим имот по реда на чл. 15, ал. 5 от ЗУТ на Йорданка Асенова Маринова.
повече...

РЕШЕНИЕ №227 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 19.05.2005 г., Протокол №22 ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор за продажба на недвижим имот по реда на чл. 15, ал. 5 от ЗУТ на Георги Колев Щерев.
повече...

РЕШЕНИЕ №226 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 19.05.2005 г., Протокол №22 ОТНОСНО: Ликвидиране на съсобственост по молба на Михаил Георгиев Чаралозов. (Отм. с Решение №607/15.02.2007 г.)
повече...

РЕШЕНИЕ №225 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 19.05.2005 г., Протокол №22 ОТНОСНО: Ликвидиране на съсобственост по молба на Доньо Дончев Цанев.
повече...

РЕШЕНИЕ №224 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 19.05.2005 г., Протокол №22 ОТНОСНО: Ликвидиране на съсобственост по молба на Здравка Янакиева Пенева.
повече...

РЕШЕНИЕ №223 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 27.04.2005 г., Протокол №21 ОТНОСНО: Отпускане на парична помощ на Мирчо Ченалов от гр. Казанлък за лечение.
повече...

РЕШЕНИЕ №222 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 27.04.2005 г., Протокол №21 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна помощ на Ася Ходжа от гр. Казанлък за лечение.
повече...

РЕШЕНИЕ №221 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 27.04.2005 г., Протокол №21 ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на хижа “Бедек” - общински нежилищен имот по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК.
повече...

РЕШЕНИЕ №220 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 27.04.2005 г., Протокол №21 ОТНОСНО: Утвърждаване на Списък с общинските жилища по брой, вид и местонахождение.
повече...

РЕШЕНИЕ №219 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 27.04.2005 г., Протокол №21 ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община
повече...

РЕШЕНИЕ №218 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 27.04.2005 г., Протокол №21 ОТНОСНО: Приемане на нова Наредба №15 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
повече...

РЕШЕНИЕ №217 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 01.04.2005 г., Протокол №20 ОТНОСНО: Упълномощаване на кмета на общината за подписване на споразумение във връзка с газификация на община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №216 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 01.04.2005 г., Протокол №20 ОТНОСНО: Доклад за извършения следприватизационен контрол по изпълнение на ангажиментите за 2004 г. по сключени приватизационни договори по ЗППДОП и ЗПСК..
повече...

РЕШЕНИЕ №215 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 07.04.2005 г., Протокол №19 ОТНОСНО: Преименуване на ОУ “Климент Охридски”, село Крън.
повече...

РЕШЕНИЕ №214 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 07.04.2005 г., Протокол №19 ОТНОСНО: Обособяване на две оздравителни групи за профилактика на плоскостъпието в Дневни детски ясли “Надежда” №6, град Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №213 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 07.04.2005 г., Протокол №19 ОТНОСНО: Членство на Община Казанлък в неправителствена туристическа асоциация.
повече...

РЕШЕНИЕ №212 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 07.04.2005 г., Протокол №19 ОТНОСНО: Приемане на Наредба №29 за спазване на обществения ред при дейността на религиозните общности на територията на община Казанлък.
повече...