Решения на ОбС Мандат 2003 - 2008г.

РЕШЕНИЕ №843 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 24.04.2008 г., Протокол №67 ОТНОСНО: вх. №ОС-071/30.01.2008 г. - Отчет за работата на обществения посредник на община Казанлък за 2007 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №842 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 24.04.2008 г., Протокол №67 ОТНОСНО: вх. №ОС-216/31.03.2008 г. - Придружително писмо с доклад от Ст. Дамянов - кмет на общината за продажба на земя - частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда Христо Георгиев Колев (без търг или конкурс, по реда на чл. 35, ал. 2 от ЗОС и чл. 40 от Наредба №15), съгласно договор за отстъпено право на строеж от 09.10.1987 г. и Нотар. акт №40/1994 г. - 840 кв. м УПИ ІІІ - 106 в кв. 36 по одобрен ПУП на с. Розово.
повече...

РЕШЕНИЕ №841 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 24.04.2008 г., Протокол №67 ОТНОСНО: вх. №ОС-160/07.03.2008 г. - Придружително писмо с доклад от Ст. Дамянов, кмет на общината за провеждане на търг с явно наддаване за продажба по реда на ЗОС на общински имоти: УПИ ІХ-1418 и УПИ Х-1419 в кв. 87 и УПИ І-1446 и УПИ ІV-1442 в кв. 133 по плана на с. Енина, община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №840 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 24.04.2008 г., Протокол №67 ОТНОСНО: вх. №ОС-254/10.03.2008 г. - Придружително писмо с доклад от Ст. Дамянов, кмет на общината за одобряване подробен устройствен план - план за застрояване в поземлен имот 000 088 - за летище в землище град Казанлък с външни ЕЛ и В и К захранване.
повече...

РЕШЕНИЕ №839 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 24.04.2008 г., Протокол №67 ОТНОСНО: вх. №ОС-117/18.02.2008 г. - Придружително писмо с доклад от Ст. Дамянов, кмет на общината за провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал.3, т.1 ЗПСК на общински обекти: "Дърводелска работилница с. Ръжена", УПИ ІХ в кв. 6 по плана на с. Копринка и УПИ Х в кв. 6 по плана на с. Копринка, ведно с построената сграда - бивша автоспирка.
повече...

РЕШЕНИЕ №838 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 24.04.2008 г., Протокол №67 ОТНОСНО: вх. №ОС-115/18.02.2008 г. - Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на общината за провеждане на търг с явно наддаване за продажба по реда на ЗОС на: Част от комбинирана сграда в УПИ V - 5990 кв. 182 "а", гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №837 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 24.04.2008 г., Протокол №67 ОТНОСНО: вх. №ОС-157/07.03.2008 г. - Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на общината за провеждане на търг с явно наддаване за продажба по реда на ЗОС на общински имот: УПИ ХІ-119 в кв. 104 по плана на гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №836 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 24.04.2008 г., Протокол №67 ОТНОСНО: вх. №ОС-131/22.02.2008 г. - Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на общината за провеждане на търг с явно наддаване за продажба по реда на ЗОС на общински имот: УПИ V І - 3095 в кв. 416 по плана на гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №835 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 24.04.2008 г., Протокол №67 ОТНОСНО: вх. №ОС-130/22.02.2008 г. - Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на общината за провеждане на търг с явно наддаване за продажба по реда на ЗОС на общински имот: УПИ І общ. кв. 53 по плана на с. Г. Дряново, община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №834 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 24.04.2008 г., Протокол №67 ОТНОСНО: вх. №ОС-132/25.02.2008 г. - Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на общината за продажба на земя - частна общинска собственост, на собственика на законно построената върху нея сграда - Димитър Иванов Янев.
повече...

РЕШЕНИЕ №833 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 24.04.2008 г., Протокол №67 ОТНОСНО: вх. №ОС-161/10.03.2008 г. - Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на общината във връзка с правото на общината на първи купувач за имот №513 по плана на с. Бузовград, собственост на ПК "Наркооп".
повече...

РЕШЕНИЕ №832 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 24.04.2008 г., Протокол №67 ОТНОСНО: вх. №ОС-166/10.03.2008 г. - Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на общината за удължаване срока на договора за предоставяне за безвъзмездно ползване на помещения от "Многопрофилна болница за активно лечение - Казанлък" ЕООД на Центъра за спешна медицинска помощ.
повече...

РЕШЕНИЕ №831 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 24.04.2008 г., Протокол №67 ОТНОСНО: вх. №ОС-265/16.04.2008 г. - Придружително писмо с доклад от Васил Самарски, председател на ОбС за изменение на Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. (Решението е оспорено с жалба от кмета на община Казанлък в частта му, с която са приети промени в чл. 16, ал. 1 относно създадената нова т. 19 и в чл. 60, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. С Решение №130/24.04.2009 г. по адм. д. №82/2009 г. Административен съд - Стара Загора отхвърля оспорването на кмета на община Казанлък. Решението на Административен съд - Стара Загора влиза в законна сила на 26.05.2009 г.)
повече...

РЕШЕНИЕ №830 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 24.04.2008 г., Протокол №67 ОТНОСНО: вх. №ОС-173/12.03.2008 г. - Придружително писмо с доклад от кмета на общината за утвърждаване на нов състав на Местната комисия по Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове /ЗУЖВГМЖСВ/.
повече...

РЕШЕНИЕ №829 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 24.04.2008 г., Протокол №67 ОТНОСНО: вх. №ОС-176/12.03.2008 г. - Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на общината за закриване на НУ "Иван Вазов", с. Ясеново.
повече...

РЕШЕНИЕ №828 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 24.04.2008 г., Протокол №67 ОТНОСНО: вх. №ОС-118/18.02.2008 г. - Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на общината във връзка с проект за Общинска стратегия за демографско развитие на община Казанлък - 2008 - 2020 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №827 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 08.04.2008 г., Протокол №66 ОТНОСНО: ОС-233/04.04.2008 г. - Придружително писмо с доклад във връзка с проект за бюджет и инвестиционна програма на община Казанлък за 2008 г., второ четене. (Точки 5.6, т. 18 и т. 30 от решението са оспорени от кмета на общината с жалба вх. №ОС-278/21.04.2008 г. до ОбС. Жалбата е разгледана от Общинския съвет на Заседание №69/07.05.2008 г. Общинският съвет не е взел решение. Решение №827/08.04.2008 г. на ОбС е изм. и доп. с Решение №86/27.11.2008 г. на ОбС; Решение №105/15.12.2008 г. на ОбС.)
повече...

РЕШЕНИЕ №826 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 08.04.2008 г., Протокол №66 ОТНОСНО: Предложение на Комисията по здравеопазване, направено във връзка с проект за бюджет и инвестиционна програма на община Казанлък за 2008 г., второ четене, за разглеждане от Общинския съвет на финансовото състояние на "МБАЛ - Казанлък" ЕООД.
повече...

РЕШЕНИЕ №825 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 08.04.2008 г., Протокол №66 ОТНОСНО: Предложение на Комисията по социални дейности и трудова заетост, направено във връзка с проект за бюджет и инвестиционна програма на община Казанлък за 2008 г., второ четене, за отдаване под наем на земеделски земи.
повече...

РЕШЕНИЕ №824 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 08.04.2008 г., Протокол №66 ОТНОСНО: Предложение от Иванка Манева, кмет на село Горно Черковище, направено във връзка с проект за бюджет и инвестиционна програма на община Казанлък за 2008 г., второ четене, за финансиране от европейските фондове за изграждане на обект в село Горно Черковище.
повече...