Решения на ОбС Мандат 2003 - 2008г.

РЕШЕНИЕ №12 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 23.12.2003 г., с Протокол №3 ОТНОСНО: Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.
повече...

РЕШЕНИЕ №11 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 27.11.2003 г., с Протокол №2 ОТНОСНО: Промяна в Списъка на обекти, финансирани от целевата субсидия от републиканския бюджет.
повече...

РЕШЕНИЕ №10 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 27.11.2003 г., с Протокол №2 ОТНОСНО: Включване на обекти в Националната годишна програма за финансиране на общинската пътна мрежа през 2004 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №9 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 27.11.2003 г., с Протокол №2 ОТНОСНО: Определяне на представителите на Общината в Националното сдружение на общините в Република България. (Точка 2 пром. с Решение №288 от 06.10.2005 г.)
повече...

РЕШЕНИЕ №8 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 27.11.2003 г., с Протокол №2 ОТНОСНО: Определяне на месечно трудово възнаграждение на Иван Добромиров Гороломов – председател на ОбС. (Отм. с Реш. №287 от 06.10.2005 г. на ОбС)
повече...

РЕШЕНИЕ №7 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 27.11.2003 г., с Протокол №2 ОТНОСНО: Определяне на основните месечни работни заплати на кмета на общината и кметовете на неселени места, считано от 11.11.2003 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №6 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 27.11.2003 г., с Протокол №2 ОТНОСНО: Избор на Комисия по предложения за кандидат-съдебни заседатели в Окръжен съд - Стара Загора. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА Общинският съвет
повече...

РЕШЕНИЕ №5 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 27.11.2003 г., с Протокол №2 (Изм. с Решение №809/17.03.2008 г.) ОТНОСНО: Предложение за определяне броя, предмета на дейност и състава на постоянните комисии на Общински съвет. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1; чл.48, ал. 1 и ал. 2 и чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет
повече...

РЕШЕНИЕ №4 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 27.11.2003 г., с Протокол №2 (отм. с Решение №4/05.12.2007 г.) ОТНОСНО: Принципи за изграждане на постоянните комисии на Общинския съвет. На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА Общинският съвет
повече...

РЕШEНИЕ №3 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 27.11.2003 г., с Протокол №2 ОТНОСНО: Предложение за избор на Временна комисия за изготвяне на проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет - Казанлък
повече...

РЕШЕНИЕ №2 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 11.11.2003 г., с Протокол №1 ОТНОСНО: Избиране на председател на Общинския съвет. На основание чл.24, ал. 1 от ЗМСМА Общинският съвет
повече...

РЕШЕНИЕ №1 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 11.11.2003 г., с Протокол №1 ОТНОСНО: Определяне на комисия за избор на председател на Общинския съвет. На основание чл.21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА Общинският съвет
повече...